بررسی گوگردزدایی اکسایشی کاتالیستی سوخت دیزل با کاتالیست مولیبدن بر پایه گاماآلومینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گوگردزدایی کامل سوخت دیزل مطابق با استانداردهای جهانی، در این پژوهش گوگردزدایی اکسایشی سوخت دیزل پالایشگاه تهران با استفاده از کاتالیست MoO3/γ-Al2O3 به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. کاتالیست مورد نظر سنتز شده و به‌وسیله آنالیزهای XRDا، FT-IRا، BETا، SEM و EDS شناسایی شده است. اثر درصد بارگذاری فلز و متغیرهای فرآیند (دما،‌ مقدار کاتالیست، نسبت مولی اکسنده به گوگرد، زمان واکنش و نوع حلال استخراجی) روی بازده فرآیند بررسی شده است. حلال استونیتریل به‌عنوان بهترین حلال استخراج محصولات واکنش شناسایی و در این فرآیند به‌کار رفته است. بررسی پایداری کاتالیست نشان داده که علاوه‌بر تجمع ناخالصی‌های آب و سولفون روی سطح کاتالیست، حضور سایر ترکیبات هیدروکربنی موجود در سوخت دیزل بیشترین تأثیر را در غیرفعال شدن کاتالیست داشته‌اند. در شرایط بهینه به‌دست آمده در این تحقیق (دمای C° 45، نسبت اکسنده به گوگرد 12، نسبت کاتالیست به سوخت g/mL 2/0 و زمان min 90)، کاتالیست سنتز شده با 10% وزنی مولیبدن ترکیبات گوگردی سوخت دیزل تجاری را با بازده حدود 90% از ppmw 590 گوگرد به کمتر از ppmw 60 کاهش داده و از یک مرحله استخراج سولفون با حلال استونیتریل استفاده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of catalytic oxidative desulfurization of diesel fuel using Mo catalyst supported on γ-Al2O3

نویسندگان [English]

  • Bita Mokhtari 1
  • Azam Akbari 2
  • Mohammadreza Omidkhah 3
1 Mazandaran University of Science and Technology, Iran
2 Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, Iran
3 Faculty of Chemical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of deep desulfurization of commercial diesels in accordance with the global standards, in this study, the oxidative desulfurization of a commercial diesel of Tehran Oil Refinery using MoO3/γ-Al2O3 catalyst has been fully investigated. The synthesized catalyst has been characterized using FT-IR, SEM, EDS, BET and XRD analyses. The effect of Mo loading and main process variables (temperature, O/S molar ratio, catalyst amount, reaction time and type of extraction solvent) have been investigated. Acetonitrile has been suggested as the most effective solvent. The stability of the catalyst has been evaluated. The evaluation has shown the main effect of other hydrocarbons of the commercial diesel on the catalyst stability in addition to the effect of ODS products and water impurity adsorption on the catalyst surface. The results have indicated a very good catalytic role of MoO3/γ-Al2O3 in ODS of the diesel. Finally, at the optimal process variables, about 90% of sulfur compounds which have been present in the diesel with initial sulfur concentration of 590 ppmw have been removed using one step extraction of sulfones by acetonitrile.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalytic Oxidative Desulfurization
  • Diesel Fuel
  • Solid Catalyst
  • Thiophenic Compounds
  • MoO3/γ-Al2O3
[1]. Ervin Sy Choi A., Roces S., Dugos N. and Wan M. W., “Mixing-assisted oxidative desulfurization of model sulfur compounds using polyoxometalate/H2O2 catalytic system,” Sustainable Environment Research, Vol. 26, No. 4, pp. 184-190, 2016.##
[2]. Bhutto A. W., Abro R., Gao S., Abbas T., Chen X. and Yu G., “Oxidative desulfurization of fuel oils using ionic liquids: A review,” J. of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Vol. 62, pp. 84-97, 2016.##
[3]. Ito E. and Veen J. A. R. V., “On novel processes for removing sulfur from refinery streams,” Catal. Today, Vol. 116, pp. 446-460, 2006.##
[4]. Stanislaus A., Marafi A. and Rana M.S., “Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur diesel (ULSD) production,” Catalysis Today, Vol. 153, pp. 1-68, 2010.##
[5]. Campos Martin J. M., Capel Sanchez M. C., Perez Presas P. and Fierro J. L. G., “Oxidative processes of desulfurization of liquid fuels,” J. of Chem. Technology and Biotechnology, Vol. 85, pp. 879-890, 2010.##
[6]. Safa M. A., Al-Majren R., Al-Shamary T., Park J. I. and Ma X., “Removal of sulfone compounds formed in oxidative desulfurization of middle distillate.”, Fuel, Vol. 194, pp. 123-128, 2017.##
[7]. Molaei Dehkordi A., Sobati M. A. and Nazem M. A., “Oxidative desulfurization of nonhydrotreated kerosene using hydrogen peroxide and acetic acid,” Chinese Journal of Chemical Engineering, Vol. 17, pp. 869-874, 2009.##
[8]. Toghyani M. and Rahimi A., “UV-irradiation effect on desulfurization of hydrocarbon fuels through an advanced oxidation-extraction process in presence of acid catalyst,” Chem. Eng. Processing-Process Intensification, Vol. 133, pp. 303-311, 2018.##
[9]. Jiang W., Dong L., Li H., Jia H., Zhu L., Zhu W. and Li H., “Magnetic supported ionic liquid catalysts with tunable pore volume for enhanced deep oxidative desulfurization,” J. of Molecular Liquids, Vol. 274, pp. 293-299, 2019.##
[10]. Xun S., Jiang W., Guo T., He M., Ma R., Zhang M., Zhu W. and Li H., “Magnetic mesoporous nanospheres supported phosphomolybdate-based ionic liquid for aerobic oxidative desulfurization of fuel,” J. of Colloid and Interface Science, Vol. 534, pp. 239-247, 2019.##
[11]. Wang J., Zhang L., Sun Y., Jiang B., Chen Y., Gao X. and Yang H., “Deep catalytic oxidative desulfurization of fuels by novel Lewis acidic ionic liquids,” Fuel Processing Technology, Vol. 177, pp. 81-88, 2018.##
[12]. Craven M., Xiao D., Kunstmann-Olsen C., Kozhevnikova E. F., Blanc F., Steiner A. and Kozhevnikov I. V., “Oxidative desulfurization of diesel fuel catalyzed by polyoxometalate immobilized on phosphazene-functionalized silica,” Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 231, pp. 82-91, 2018.##
[13]. Banisharif F., Dehghani M. R., Capel-Sanchez M. C. and Campos-Martin J. M., “Highly catalytic oxidative desulfurization and denitrogenation of diesel using anchored-silica-gel vanadium-substituted Dawson-type polyoxometalate,” Catalysis Today, Vol. 333, pp. 219-225, 2018.##
[14]. Sikarwar P., Kumar U. K. A., Gosu V. and Subbaramaiah V., “Catalytic oxidative desulfurization of DBT using green catalyst (Mo/MCM-41) derived from coal fly ash,” J. of Environmental Chem. Eng., Vol. 6, pp. 1736-1744, 2018.##
[15]. Teimouri A., Mahmoudsalehi M. and Salavati H., “Catalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene utilizing molybdenum and vanadium oxides supported on MCM-41,” International J. of Hydrogen Energy, Vol. 43, pp. 14816-14833, 2018.##
[16]. Subhan S., Rahman A. U., Yaseen M., Rashid H. U., Ishaq M., Sahibzada M. and Tong Z., “Ultra-fast and highly efficient catalytic oxidative desulfurization of dibenzothiophene at ambient temperature over low Mn loaded Co-Mo/Al2O3 and Ni-Mo/Al2O3 catalysts using NaClO as oxidant,” Fuel, Vol. 237, pp. 793-805, 2019.##
[17]. Wang D., Qian E.W., Amano H., Okata K., Ishihara A. and Kabe T., “Oxidative desulfurization of fuel oil Part I. Oxidation of dibenzothiophenes using tert-butyl hydroperoxide,” Applied Catal. A: General, Vol. 253, pp. 91-99, 2003.##
[18]. Garcia-Gutierrez J. L., Fuentes G. A. and Hernandez-Teran M. E., “Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel with H2O2 catalyzed under mild conditions by polymolybdates supported on Al2O3,” Applied Catal A: General, Vol. 305, pp. 15-20, 2006.##
[19]. Akbari A., Omidkhah M. R. and Towfighi Darian J., “Investigation of process variables and intensification effects of ultrasound applied in oxidative desulfurization of model diesel over MoO3/Al2O3 catalyst,” Ultraso, desulfurization of middle distillate,” Fuel, Vol. 194, pp. 123-128, 2017.##
[20]. Akbari A., Omidkhah M. R. and Towfighi Darian J., “Facilitated and selective oxidation of thiophenic sulfurcompounds using MoOx/Al2O3–H2O2 system under ultrasonic irradiation, Ultrasonics Sonochemistry, Vol. 23, pp. 231-237, 2015.##
[21]. Imamura S., Sasaki H., Shono M. and Kanaiy H., “Structure of molybdenum supported on α-, γ-, and χ-Aluminas in relation to its epoxidation activity, J. of Catalysis, Vol. 177, pp. 72-81, 1998.##
[22]. Akbari A., Omidkhah M. R. and Toufighi Darian J., “Preparation and characterization of MoO3/Al2O3 catalyst for oxidative desulfurization of diesel using H2O2: effect of drying method and Mo loading,” International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, Vol. 6, No. 7, 2012.##
[23]. Leofanti G., Padovan M., Tozzola G. and Venturelli B., “Surface area and pore texture of catalysts, Catalysis Today, Vol. 41, pp. 207-219, 1998.##
[24]. Garcia-Gutierrez J. L., Fuentes G. A., Hemandez- Teran M. E., Garcia P., Murrieta-Guevara F. and Jimenez-Cruz F., “Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al2O3 -H2O2 system: the effect of system parameters on catalytic activity,” Appl. Catal. A: Gen., Vol. 334, pp. 366–373, 2008.##
[25]. Zhang J., Wang A., Wang Y., Wang H. and Gui J., “Heterogeneous oxidative desulfurization of diesel oil by hydrogen peroxide: catalysis of an amphipathic hybrid material supported on SiO2,” Chem. Eng. J., Vol. 245, pp. 65-70, 2014.##
[26]. Li L., Zhang J., Shen C., Wang Y. and Luo G., “Oxidative desulfurization of model fuels with pure nano-TiO2 as catalyst directly without UV irradiation,” Fuel, Vol. 167, pp. 9-16, 2016.##
[27]. Jia Y., Li G. and Ning G., “Efficient oxidative desulfurization (ODS) of model fuel with H2O2 catalyzed by MoO3/γ-Al2O3 under mild and solvent free conditions, Fuel Processing Tech., Vol. 92, pp. 106-111, 2011.##
[28]. Bakar W. A. W. A., Ali R., Abdul Kadir A. A. and Mokhtar W. N. A. W, “Effect of transition metal oxides catalysts on oxidative desulfurization of model diesel, Fuel processing Tech., Vol. 101, pp. 78-84, 2012.##
[29]. Ishihara A., Wang D., Dumeignil F., Amano H., Qian E. W. and Kabe T., “Oxidative desulfurization and denitrogenation of a light gas oil using an oxidation/adsorption continuous flow process, App. Catal. A:General, Vol. 279, pp.279-287, 2005.##