اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عظیم کلانتری اصل

مهندسی نفت دانشیار دانشگاه شیراز

azim.kalantarishirazu.ac.ir

سردبیر

محمدرضا احسانی

مهندسی شیمی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ehsani.iut.ac.ir/
ehsanimrcc.iut.ac.ir
02148253271
0000-0003-0202-6901

اعضای هیات تحریریه

عظیم کلانتری اصل

دانشیار دانشکده مهندسی نفت، گاز و شیمی، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?hl=en&user=xyi7Z9kAAAAJ
azim.kalantarishirazu.ac.ir
0000-0001-7989-9386

اعضای هیات تحریریه بین المللی

رضا رضایی

استاد دانشگاه کرتین استرالیا

oasisapps.curtin.edu.au/staff/profile/view/R.Rezaee
r.rezaeecurtin.edu.au
0000-0001-9342-8214

مهراب مهرور

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602318281
mmehrvarryerson.ca
0000-0002-6658-0461

فرهاد عین مظفری

مهندسی شیمی استاد دانشگاه رایرسون کانادا

www.ryerson.ca/chemical/people/faculty/
fmozaffaryerson.ca
0000-0001-5798-4774

امیرحسین محمدی

استاد دانشگاه کوازولو- ناتال آفریقای جنوبی

engineering.ukzn.ac.za/amir-mohammadi/
mohammadiukzn.ac.za
0000-0002-2947-1135

محمدرضا کمالی

دانشگاه ادیث کاوان استرالیا

kamalimryahoo.com
0000-0003-1564-686X

اعضای هیات تحریریه

سیدرضا موسوی حرمی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

moussavi.profcms.um.ac.ir/index.php/component/profactivity/?task=personalData
harami2004yahoo.com
0000-0002-6129-5012

حمیدرضا آقابزرگ

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

aghabozorghrripi.ir
0000-0002-0284-5969

محمدرضا امیدخواه

استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/omidkhah
omidkhahmodares.ac.ir
0000-0001-5307-8010

داریوش باستانی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.edu/~web/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=bastani
bastanisharif.edu
0000-0002-9172-6696

محسن مسیحی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.edu/~web/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=masihi
masihisharif.edu
0000-0002-2937-0668

محمدرضا جعفری نصر

استاد پژوهشگاه صنعت نفت

orcid.org/0000-0003-0461-4248
nasrmrjripi.ir
02148253251
0000-0003-0461-4248

علی‌اکبر سیف‌کردی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

www.semanticscholar.org/author/Ali-Akbar-Safekordi/4015023?sort=year
safekordisharif.edu
0000-0002-7893-4703

محسن نصر اصفهانی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

nasresfahany.iut.ac.ir/
mnasrcc.iut.ac.ir
0000-0003-4475-7075

مهدی نکومنش

استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

www.ippi.ac.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4-::--Medhdi-Nekoomanesh-Haghighi_2596.html
m.nekoomaneshippi.ac.ir
0000-0002-6997-6787

ابراهیم واشقانی فراهانی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/evf
evfmodares.ac.ir
0000-0001-9087-3961

منوچهر وثوقی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
vosoughisharif.edu
0000-0002-1238-4887

علی کدخدائی

استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?kadkhodaei
kadkhodaie_alitabrizu.ac.ir
0000-0003-4789-8631

احسان خامه چی

بهینه سازی تولید، فرازآوری مصنوعی و هوش مصنوعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ceit.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=khamechi&depurl=petroleum-engineering&lang=fa&cid=77724256
khamehchiaut.ac.ir
0000-0002-3907-6104

محمدحسین غضنفری

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari
ghazanfarisharif.edu
0000-0001-7512-8728

فرهاد خراشه

استاد دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=khorashe
khorashesharif.ir
0000-0002-8477-4753

علیمراد رشیدی

مهندسی شیمی استاد پژوهشگاه صنعت نفت

alborz.arsheet.ir/HeyatViewPublic.php?DavarID=39645
rashidiamripi.ir
48252092
0000-0001-6753-1939

ترانه جعفری بهبهانی

مهندسی شیمی دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت

orcid.org/0000-0002-3412-5923
jafaritripi.ir
0000-0002-3412-5923

مدیر اجرایی

افسانه مرادیان

پژوهشگاه صنعت نفت

moradiantripi.ir