همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

افسانه مرادیان

مجله پژوهش نفت- پژوهشگاه صنعت نفت

moradiant@ripi.ir
02144739732

صفحه آرا

نفیسه دلدار

مجله پژوهش نفت - پژوهشگاه صنعت نفت

deldar.nafiseh71@gmail.com
02148253263

پری‌ناز نوری

مجله پژوهش نفت- پژوهشگاه صنعت نفت

parinaznoori97@gmail.com
02148253101