همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

افسانه مرادیان

مجله پژوهش نفت- پژوهشگاه صنعت نفت

moradiant@ripi.ir
02144739732