اولین همایش ملی مدیریت فناوری دانش بنیان در صنعت نفت با رویکرد چالش ها و فرصت ها (put.ac.ir) زمان برگزاری (24-22) آذرماه 1401

اولین همایش ملی مدیریت فناوری دانش بنیان در صنعت نفت با رویکرد چالش ها و فرصت ها (put.ac.ir)
زمان برگزاری (24-22) آذرماه 1401

اولین همایش ملی مدیریت فناوری دانش بنیان در صنعت نفت با رویکرد چالش ها و فرصت ها

 

 دانش بنیان