اولین همایش ملی مهندسی عمران و منابع زمین (3 الی 4 اسفند 1401) پایان پذیرش مقالات : 1401/11/15 اعلام نتایج داوری: 1401/11/25

اولین همایش ملی مهندسی عمران و منابع زمین (3 الی 4 اسفند 1401)
پایان پذیرش مقالات : 1401/11/15
اعلام نتایج داوری:  1401/11/25

www.cere.eng.com

محورهای همایش:

  • مهندسی عمران
  • مهندسی نفت
  • مهندسی انرژی و محیط زیست
  • ژئو فیزیک
  • زمین شناسی 
  • و...