بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی 29 تا 31 خرداد ماه 1402، تهران

بیست و یکمین کنگره ملی خوردگی
29 تا 31 خرداد ماه 1402، تهران

http://www.ica.ir/details.aspx?type=8&id=2941

محورهای همایش

 • خوردگی در صنایع برق، نیروگاهی، تاسیسات هسته‌ای، نفت، گاز، پتروشیمی، تاسیسات دریایی، تجهیزات نظامی و سایر صنایع
 • مدیـریـت خـوردگـــی (مـدیــریت یکپارچــه خوردگــی، بازرسـی بر مبنـای ریسک، دارایی‌هـای فیزیکـی و...)
 • خوردگـی در سـامـانـه‌هــای آب و فاضـلاب، زیرســاخت‌هــای حمـل و نقـل (هوایـی، دریایـی و زمینـی) ـ خوردگـی اشیـاء و آثار باستانـی، روش‌هـای مـرمـت و نگهــداری
 • خـوردگـی در بتن‌هـای مسلـح ـ خوردگـی میکروبـی، خوردگـی بیـومــواد ـ خـــوردگی در دمــای بالا و انـواع خـوردگـی
 • دستــورالعمل‌هــا و استـانداردهــای مرتبط با خوردگــی، بازرســی فنی، حفـاظـت و... ـ
 • نرم‌افزارهـا، مدل‌هــا و شبیه‌ســازی در خــوردگــی، بازرســی فنــی و ایمنــی
 • روش‌هـــای نـویــن ارزیـابــی، پــایـش و کنـتـــــرل خـــوردگــــی
 • ارزیابـــی هزینه‌هــای مستقــیــم و غیــــرمسـتقیم خــوردگــــی
 • فنــاوری نانــو و مــواد پیشـرفتــه در رابطــه با خـوردگــی
 • جنبـه‌هـــای الـکتــروشـــیمیــایـــی خـــوردگـــی
 • مکانیـزم‌هـــای خـــوردگـــی و مدل‌ســــازی
 • پـوشش‌هـــــای ضـــــد خـــــوردگی
 • حفـــاظـــت کاتـــدی و آنـــدی
 • بـازدارنـده‌هـای خـوردگـی
 • انتـخــــاب مــــــواد ـ
 • ایمنــی و HSE
 • سایر موارد