چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران (3-1مرداد 1398)

چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران (3-1مرداد 1398)

محورهای کنفرانس:

پژوهش های کاربردی در زمینه های

- نفت، گاز و پتروشیمی

- الکتروشیمی و خوردگی

- شیمی سبز و محیط زیست

- رنگ، رزین و روکش

- راکتورهای شیمیایی

- حسگرهای شیمیایی

- شیمی و فناوری چرم

- نانو شیمی

- کاتالیزور

- تصفیه هوا، آب و پساب های صنعتی

- مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

- مطالعات شیمیایی آب دریاچه ارومیه

- فرآیندهای جداسازی و خالص سازی

- شیمی ترکیبات طبیعی، دارویی و معطر

- انرژی های نو و پیل های سوختی

- شیمی صنایع غذایی

- شیمی صنایع معدنی

- پلیمر