بررسی آزمایشگاهی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نفت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت- دانشگاه شیراز

چکیده

آشام خودبه‌خودی مکانیزم تولیدی مهمی در مخازن شکاف‌دار است. تلاش‌های بسیاری به منظور مطالعه برهم‌کنش محیط ماتریکس و شکاف در شرایطی که ماتریکس‌های اشباع از گاز یا نفت با شکاف اشباع از آب احاطه شده‌اند، صورت گرفته است. برخلاف مطالعات صورت گرفته به منظور شناسایی، ارتقاء مقیاس و ارزیابی فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن نفتی، مخازن گازی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این پژوهش، با مطالعه فرآیند آشام و عوامل و شرایط مؤثر بر این فرآیند، آزمایش‌های آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی در شرایط مشخص طراحی و اجرا شده است. در آزمایشات انجام شده، تاثیر عوامل مختلف مانند میزان اشباع آب، شرایط مرزی و نوع سنگ در میزان آشام مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با آنالیز داده‌های حاصل از مطالعه آزمایشگاهی و ارتقاء مقیاس داده‌ها، فرآیند آشام خودبه‌خودی در مخازن گازی شکاف‌دار ارزیابی شده و توانایی گروه‌های مقیاسی از پیش ارائه شده برای ارتقاء مقیاس در سیستم‌های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که برخلاف موفقیت نسبی گروه‌های بدون بعد موجود در ارتقاء مقیاس داده‌های آشام خودبه‌خودی، نیاز به رابطه جامع‌تری در این زمینه وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of Spontaneous Imbibition in Naturally Fractured Gas Reservoirs

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghasemi 1
  • Mehdi Escrochi 1
  • Mojtaba Ghaedi 2
1 Department of Petroleum Engineering, School of Chemical, Petroleum & Gas Engineering, Shiraz University, Iran
2 Department of Petroleum Engineering, School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Spontaneous imbibition (SI) is an important production mechanism in fractured reservoirs. Efforts have been made to study the interaction between the matrix and fractures in a situation where saturated matrixes are surrounded by gas saturated fractures. Despite previous studies on the scaling groups introduced to characterize the imbibition process in oil reservoirs, gas reservoirs have been less considered. In this research, by studying the process of imbibition and the factors and conditions affecting this process, spontaneous test experiments were designed and implemented in specific conditions. By analyzing the data obtained from the experimental study and scaling the data, the spontaneous imbibition process in gas reservoirs has been investigated, and the capability of previously proposed scaling groups for scaling spontaneous imbibition data in gas systems, has been studied. Based on the results, it is necessary that SI and its affecting factors be more accurately studied in order to provide a more acquire scaling equation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas Reservoir
  • Fractured Reservoir
  • Upscaling
  • Spontaneous Imbibition
  • Carbonate Reservoir
[1]. محسن م. "مهندسی مخازن شکاف‌دار با روی‌کرد مدل‌سازی و شبیه‌سازی،" پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، 1396.##
[2]. Ghaedi M. and Riazi M., “Scaling equation for counter current imbibition in the presence of gravity forces considering initial water saturation and SCAL properties,” J. Nat. Gas Sci. Eng., Vol. 34, pp. 934–947, 2016. ##
[3]. Behbahani H. S., Di Donato G. and Blunt M. J., “Simulation of counter-current imbibition in water-wet fractured reservoirs,” Journal of  Petroleum Science and Engineering, Vol. 50, pp. 21–39, 2006. ##
[4]. Behbahani HS. Z., “Analysis, scaling and simulation of counter-current imbibition,” Doctoral Thesis, Imperial College London, pp. 1-233, 2004. ##
[5]. Abbasi J., Riazi M., Ghaedi M. and Mirzaei-Paiaman A., “Modified shape factor incorporating gravity effects for scaling countercurrent imbibition,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 150., pp. 108-114, 2017. ##
[6]. Andersen PØ., Evje S. and Kleppe H., “A Model for Spontaneous Imbibition as a Mechanism for Oil Recovery in Fractured Reservoirs,” Transp Porous Media, Vol. 101, pp. 299–331, 2014. ##
[7]. Cai J., Yu B., Zou M. and Luo L., “Fractal characterization of spontaneous Co-current imbibition in porous media,” Energy and Fuels, Vol. 24, pp.1860–1867, 2010. ##
[8]. Hamidpour E., Mirzaei-Paiaman A., Masihi M. and Harimi B., “Experimental study of some important factors on nonwetting phase recovery by cocurrent spontaneous imbibition,” Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 27, pp.1213–1228, 2015. ##
[9]. Hatiboglu CU. and Babadagli T., “Experimental and visual analysis of co- and counter-current spontaneous imbibition for different viscosity ratios, interfacial tensions, and wettabilities,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 70, pp. 214–228, 2010. ##
[10]. Mirzaei Paiaman A., “Analysis of counter-current spontaneous imbibition in presence of resistive gravity forces: Displacement characteristics and scaling,” Journal of Unconventional Oil Gas Resources, Vol. 12, pp. 68–86, 2015. ##
[11]. Mirzaei-Paiaman A. and Masihi M., “Scaling of Recovery by Cocurrent Spontaneous Imbibition in Fractured Petroleum Reservoirs,” Energy Technol, Vol. 2. pp.166–175, 2014. ##
[12]. Morrow N. R. and Xie X., “Oil Recovery by spontaneous imbibition from weakly water-wet rocks,” Petrophysics, Vol. 42, Issue 04, 2001. ##
[13]. Rapoport L. A., “Scaling laws for use in design and operation of water-oil flow models,” Vol. 204, pp.143–150, 1955. ##
[14]. Tavassoli Z., Zimmerman R. W. and Blunt M. J., “Analysis of counter-current imbibition with gravity in weakly water-wet systems,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 48, pp. 94–104, 2005. ##
[15]. Morrow N. R. and Mason G., “Recovery of oil by spontaneous imbibition,” Curr. Opin. Colloid Interface Sci., Vol. 6, pp.321–337, 2001. ##
[16]. Cil M. and Reis J. C., “A multi-dimensional, analytical model for counter-current water imbibition into gas-saturated matrix blocks,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 16, pp.61–69, 1996. ##
[17]. Hatiboglu C.U. and Babadagli T., “Experimental analysis of primary and secondary oil recovery from matrix by counter-current diffusion and spontaneous imbibition,” In: SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, September, Houston, Texas 2004. ##
[18]. Meng Q., Liu H., Wang J. and Zhang H., “Effect of wetting-phase viscosity on cocurrent spontaneous imbibition,” Energy and Fuels, Vol.30, Issue 2, pp.835-843 2016. ##
[19]. Li K. and Horne R. N., “Generalized scaling approach for spontaneous imbibition: an analytical model,” SPE Reservoir Evaluation & Engineering, Vol. 9, pp.251–258, 2013. ##
[20]. Mirzaei-Paiaman A. and Masihi M., “Scaling equations for oil/gas recovery from fractured porous media by counter-current spontaneous imbibition: from development to application,” Energy & Fuels, Vol. 27, pp. 4662–4676, 2013. ##
[21]. Rasmussen M. L. and Civan F., “Analytical solutions for waterfloods in fractured reservoirs obtained by an asymptotic approximation,” SPE Journal, Vol. 3, pp. 249–252, 2013. ##
[22]. Standnes D. C., “Scaling group for spontaneous imbibition including gravity,” Energy and Fuels, Vol. 24, pp. 2980–2984, 2010.
[23]. Zhou D., Jia L., Kamath J. and Kovscek A., “Scaling of counter-current imbibition processes in low-permeability porous media,” Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 33, pp.61–74, Apr. 2002. ##
[24]. Zimmerman R. and Bodvarsson G., “A simple approximate solution for horizontal infiltration in a Brooks-Corey medium,” Transp Porous Media, Vol.6, Issue 2, 195-205, 2002. ##
[25]. Pow M., Allan V., Mallmes R. and Kantzas A., “Production of gas from tight naturally-fractured reservoirs wth active water,” In: Annual Technical Meeting. Petroleum Society of Canada, Vol. 38, Issue 07 1997. ##
[26]. Li K. and Horne R. N., “An analytical scaling method for spontaneous imbibition in gas/water/rock systems,” SPE Journal, Vol. 9, pp.322–329, 2004. ##