بررسی آزمایشگاهی مکانیسم انحلال سنگ ضمن تزریق آب رقیق‌شده دریا در سنگ‌های کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

2 شرکت شلمبرژر، ادمونتون، کانادا

چکیده

حدوداً سه‌دهه از معرفی آب هوشمند جهت استفاده در افزایش تولید از مخازن نفتی می‌گذرد، اما همچنان برخی جنبه‌های استفاده از آب کم‌شور و رقیق‌شده دریا به‌خوبی شناخته و معرفی نشده است. مکانیسم‌های متعددی بر کارآیی ازدیاد برداشت از مخازن کربناته در روش تزریق آب کم‌شور معرفی شده‌اند. در این مطالعه، از تست‌های سیلاب‌زنی برای ارزیابی یکی از مکانیسم‌های حاکم بر این فرآیند، که اصطلاحاً مکانیسم انحلال سنگ (rock dissolution) گفته می‌شود، استفاده شده است. به‌طور دقیق‌تر آب دریا به‌عنوان گزینه حالت پایه (شاخص) و آب‌های 5 و 20 برابر رقیق‌شده دریا برای بررسی اثر شوری مورد استفاده قرار گرفتند. برای تولید نفت خام، به سنگ‌های واقعی مخزن، چندین برابر حجم فضای متخلخل سنگ از آب‌هایی که به‌عنوان سیال جابه‌جا کننده گزینش شده بودند، تزریق شد. شاخص‌هایی برای بررسی رخداد این مکانیسم در نظر گرفته شد از جمله تراوایی سنگ قبل و بعد از تزریق، ضریب برداشت به‌عنوان تابعی از زمان و درجه pH مربوط به سیال جابه‌جا کننده در خروجی پلاگ (مغزه). با بهره‌گیری از داده‌های توزیع فشار، برهم‌کنش سنگ و سیال به‌طور جزئی ارزیابی شد. مهم‌ترین نتیجه این مطالعه این است که میان رقیق‌سازی آب دریا و شدت فعالیت مکانیسم انحلال سنگ رابطه مستقیم وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Rock Dissolution Mechanism During Diluted Sea Water Injection in Carbonate Reservoirs

نویسندگان [English]

  • Saman Mohammadi 1
  • Shahin Kord 1
  • Jamshid Moghadasi 1
  • Omid Mohammadzadeh 2
1 Ahwaz Faculty of Petroleum, Petroleum University of Technology, Iran
2 DBR Technology Centre – Schlumberger, Edmonton, AB, Canada
چکیده [English]

Three decades have passed since the introduction of smart water injection in carbonate rocks; however, use of diluted sea water (dSW) is still ambiguous.  Several mechanisms have been introduced in the literature for increased productivity of low salinity water injection.  In this study, coreflooding tests were conducted to analyze the importance of one of the contribution mechanisms, the so-called rock dissolution mechanism. We used sea water as the baseline injecting phase, along with two dSW solutions, 5 and 20 folds dilution ratios as the low salinity solutions. Moreover, several pore volumes of the displacing phase were injected into real reservoir core plugs to recover the oil content. The impact of rock dissolution on oil recovery was evaluated by measuring core plug permeabilities before and after the flood as well as recovery factor as a function of time, along with monitoring the pH of the displacing phase at the inlet and effluent.  The interaction of rock and fluid was closely monitored and analyzed by studying the injection pressure profiles. It was obtained that diluting the sea water intensified the rock dissolution. Finally, it was found out that this mechanism was absent when unprocessed sea water was used to recover the oil.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enhanced Oil Recovery (EOR)
  • Rock dissolution
  • pH increase
  • Smart water
  • diluted Sea Water (dSW)
[1]. Austad T (2013) Water-based EOR in carbonates and sandstones: new chemical understanding of the EOR potential using smart water, in Enhanced oil recovery Field case studies, Elsevier 301-335. ##
[2]. Mashayekhizadeh V, Kord S, Dejam M (2014) EOR potential within Iran, Special Topics & Reviews in Porous Media: An International Journal 5, 4. ##
[3]. Fathi SJ, Austad T, Strand S (2010) Smart water as a wettability modifier in chalk: the effect of salinity and ionic composition, Energy & fuels 24, 4: 2514-2519. ##
[4]. Seethepalli A, Adibhatla B, Mohanty K (2004) Wettability alteration during surfactant flooding of carbonate reservoirs, in SPE/DOE symposium on improved oil recovery, Society of Petroleum Engineers. ##
[5]. Hosseini S, Shuker MT, Hosseini Z, Tomocene TJ, Shabib-Asl A, Sabet M (2015) The role of salinity and brine ions in interfacial tension reduction while using surfactant for enhanced oil recovery, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 9, 9: 722-726. ##
[6]. Hognesen EJ, Strand S, Austad T (2005) Waterflooding of preferential oil-wet carbonates: Oil recovery related to reservoir temperature and brine composition, in SPE Europec/EAGE Annual Conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[7]. Standnes DC, Austad T (2003) Wettability alteration in carbonates: Interaction between cationic surfactant and carboxylates as a key factor in wettability alteration from oil-wet to water-wet conditions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 216, 1-3: 243-259. ##
[8]. Treiber, L. and W. Owens (1972) A laboratory evaluation of the wettability of fifty oil-producing reservoirs,” Society of Petroleum Engineers Journal 12, 6: 531-540. ##
[9]. Yousef AA, Al-Salehsalah SH, Al-Jawfi MS (2011) New recovery method for carbonate reservoirs through tuning the injection water salinity: smart waterflooding, in SPE EUROPEC/EAGE annual conference and exhibition, Society of Petroleum Engineers. ##
[10]. Al-Shalabi E, Sepehrnoori K, Delshad M (2015) Simulation of wettability alteration by low-salinity water injection in waterflooded carbonate cores, Petroleum Science and Technology 33, 5: 604-613. ##
[11]. RezaeiDoust A, Puntervold T, Strand S, Austad T (2009) Smart water as wettability modifier in carbonate and sandstone: A discussion of similarities/differences in the chemical mechanisms, Energy & fuels 23, 9: 4479-4485. ##
[12]. Austad T, Shariatpanahi SF, Strand S, Aksulu H,  Puntervold T (2015) Low salinity EOR effects in limestone reservoir cores containing anhydrite: a discussion of the chemical mechanism, Energy & Fuels, 29, 11: 6903-6911, 2015. ##
[13]. Myint PC, Firoozabadi A (2015) Thin liquid films in improved oil recovery from low-salinity brine,” Current Opinion in Colloid & Interface Science 20, 2: 105-114. ##
[14]. Gupta R, Smith GG, Hu L, Willingham T, Lo Cascio M, Shyeh JJ, Harris CR (2011) Enhanced waterflood for carbonate reservoirs-impact of injection water composition, in SPE Middle East oil and gas show and conference, Society of Petroleum Engineers. ##
[15]. Hiorth A, Cathles L, Madland M (2010) The impact of pore water chemistry on carbonate surface charge and oil wettability, Transport in porous media 85, 1: 1-21. ##
[16]. Strand S, Austad T, Puntervold T, Høgnesen EJ, Olsen M, Barstad SMF (2008) “Smart water” for oil recovery from fractured limestone: a preliminary study, Energy & fuels 22, 5: 3126-3133. ##
[17]. Al-Balushi M, Karimi M, Al-Maamari RS (2019) Impact of acid and base numbers and their ratios on wettability alteration of calcite surface, Energy & Fuels, 34, 1: 245-257. ##
[18]. Alotaibi MB, Nasralla RA, Nasr-El-Din HA (2011) Wettability studies using low-salinity water in sandstone reservoirs, SPE Reservoir Evaluation & Engineering 14, 06: 713-725. ##
[19]. Shariatpanahi SF, Strand S, Austad T (2010) Evaluation of water-based enhanced oil recovery (EOR) by wettability alteration in a low-permeable fractured limestone oil reservoir, Energy & Fuels 24, 11: 5997-6008. ##
[20]. Zhang P, Austad T (2006) Wettability and oil recovery from carbonates: effects of temperature and potential determining ions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 279, 1-3: 179-187. ##
[21]. Al Harrasi A, Al-maamari RS, Masalmeh SK (2012) Laboratory investigation of low salinity waterflooding for carbonate reservoirs, in Abu Dhabi international petroleum conference and exhibition, Society of Petroleum Engineers 3:1620-1631. ##
[22]. Al-Shalabi EW, Sepehrnoori K (2016) A comprehensive review of low salinity/engineered water injections and their applications in sandstone and carbonate rocks, Journal of Petroleum Science and Engineering 139:137-161. ##
[23]. Al-Shalabi EW, Sepehrnoori K, Pope G (2015) Geochemical interpretation of low-salinity-water injection in carbonate oil reservoirs, SPE Journal 20, 06: 212-1,226. ##
[24]. Altahir M, Yu M, Hussain F, (2017) Low salinity water flooding in carbonate rocks–dissolution effect, in International Symposium of the Society of Core Analysts held in Vienna, Austria SCA2017-070. ##
[25]. Den Ouden L, Nasralla RA, Guo H, Bruining H,  Van Kruijsdijk CPJ W (2015) Calcite dissolution behaviour during low salinity water flooding in carbonate rock, in IOR 2015-18th European Symposium on Improved Oil Recovery, European Association of Geoscientists & Engineers. ##
[26]. Mahani H, Keya AL, Berg S, Nasralla R (2017) Electrokinetics of carbonate/brine interface in low-salinity waterflooding: Effect of brine salinity, composition, rock type, and pH on ζ-potential and a surface-complexation model, Society of Petroleum Engineers 22, 01: 53-68. ##
[27]. Romanuka J, Hofman J, Ligthelm DJ, Suijkerbuijk B, Marcelis F, Oedai S, Brussee N, van der Linde H, Aksulu H, Austad T (2012) Low salinity EOR in carbonates, in SPE Improved Oil Recovery Symposium, Society of Petroleum Engineers, SPE Improved Oil Recovery Symposium, 14-18 April, Tulsa.##
[28]. Alotaibi MB, Nasr-El-Din HA (2009) Chemistry of injection water and its impact on oil recovery in carbonate and clastics formations, in SPE international symposium on oilfield chemistry, Society of Petroleum Engineers, SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, 20-22 April, The Woodlands. Texas. ##
[29]. Mirzaei-Paiaman A, Ostadhassan M, Rezaee R, Saboorian-Jooybari H, Chen Z (2018) A new approach in petrophysical rock typing, Journal of Petroleum Science and Engineering 166: 445-464.##
[30]. Mirzaei-Paiaman A, Sabbagh F, Ostadhassan M, Shafiei A, Rezaee R, Saboorian-Jooybari H, Chen Z (2019) A further verification of FZI* and PSRTI: Newly developed petrophysical rock typing indices, Journal of Petroleum Science and Engineering 175: 693-705. ##
[31]. Rahimi A, Honarvar B, Safari M (2020) The role of salinity and aging time on carbonate reservoir in low salinity seawater and smart seawater flooding, Journal of Petroleum Science and Engineering187: 106739. ##
[32]. Elakneswaran Y, Takeya M, Ubaidah A, Shimokawara M, Okano H,  Nawa T (2020) Integrated geochemical modelling of low salinity waterflooding for enhanced oil recovery in carbonate reservoir, in International Petroleum Technology Conference, International Petroleum Technology Conference. ##
[33]. Putnis A, Winkler B, Fernandez-Diaz L (1990) In situ IR spectroscopic and thermogravimetric study of the dehydration of gypsum, Mineralogical Magazine 54, 374: 123-128. ##
[34]. Böke H, Akkurt S, Özdemir S, Göktürk EH,  Saltik ENC (2004) Quantification of CaCO3–CaSO3· 0.5 H2O–CaSO4· 2H2O mixtures by FTIR analysis and its ANN model, Materials Letters 58, 5: 723-726. ##
[35]. Karimi M, Al-Maamari RS, Ayatollahi S, Mehranbod N (2015) Mechanistic study of wettability alteration of oil-wet calcite: The effect of magnesium ions in the presence and absence of cationic surfactant,” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 482: 403-415. ##