تعیین انواع تخلخل، ریز رخساره‏ها و گونه‏های سنگی در مخزن بنگستان میدان گچساران، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران

2 اداره مطالعات زمین‌شناسی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ایران

چکیده

تعیین نوع تخلخل، ریز رخساره‌ها و گونه‌های سنگی ابزارهای مهمی در شناخت توزیع ویژگی‌های مخزنی محسوب می‌شوند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی این پارامترها در مخزن بنگستان میدان نفتی گچساران واقع در در ناحیه فرو افتادگی دزفول، جنوب‌غرب ایران، است. با استفاده از 200 مقطع نازک، انواع تخلخل و میکروفاسیس‌ها در سه چاه مخزن بنگستان، مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، 4 میکروفاسیس تعیین گردید. در بررسی کیفیت مخزنی و به منظور شناسایی واحدهای مخزنی و غیرمخزنی، از روش تعیین واحدهای جریانی هیدرولیکی استفاده شد. تعیین واحدهای جریانی بر مبنای روش نمودار اصلاح شده چینه‌ای لورنز و نشانگر منطقه جریانی انجام شد. براساس نمودار لورنز، حداقل تعداد 4 واحد جریانی به‌دست آمد. توسط روش نشانگر منطقه جریانی 4 واحد جریانی و در نهایت، 4 گونه‏ سنگی مجزا (DRT) حاصل شد که هر یک از این واحدها، خصوصیات پتروفیزیکی مربوط به خود را دارا هستند. از DRT1 به‌سمت DRT4، خصوصیات مخزنی رو به بهبود هستند و بر میزان تراوایی افزوده می‏شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of Pore Types, Microfacies and Rock Types in the Bangestan Reservoir of Gachsaran Oilfield, SW Iran

نویسندگان [English]

  • Bahman Soleimani 1
  • Ramin Maldar 1
  • ali Ghabeishavi 2
1 Department of Geology, Earth Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 National Iranian South Oil Compani, NISOC, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Determination of porosity type, microfacies and rock types are important tools in diagnostic of distribution of reservoir characteristics. The main aim of the present paper is to study these parameters in Bangestan reservoir of the Gachsaran oilfield which is located in Dezful embayment, SW Iran. The porosity types and microfacies were scrutinized by using 200 thin sections of three wells of Bangestan reservoir, and thus 4 microfacies were identified. The Hydraulic Flow Units (HFU) method was used to analyze the reservoir quality and distinguish reservoir and non-reservoir units. Determination of flow units was done based on Stratigraphic Modified Lorenz Plot (SMLP) and Flow Zone Indicator (FZI) methods. Four flow units were identified by SLMP method. In addition, four flow units were identified by flow zone indicator and Discrete Rock Types (DRT) methods which each of them were distinguished based on the petrophysical properties. The reservoir properties improve from DRT0 to DRT3 which permeability increases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gachsaran Oil Field
  • Flow Zone Indicator
  • Rock Types
  • Porosity Types
  • Bangestan Reservoir
[1]. Lucia FJ (1995) Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization, American Association Petroleum Geology Bulletin, 79, 9: 1275-1300.##
[2]. Rebelle M, Umbhauer F, Poli E (2009) Pore to grid carbonate rock-typing, International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar, 9و Doi: 10.2523/IPTC-13120-MS. ##
[3]. Amaefule JO, Altunbay M, Tiab D, Kersey DG, Keelan DK (1993) Enhanced reservoir description: Using core and log data to identify hydraulic (Flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas, Society of Petroleum Engineers, Inc. ##
[4]. Kozeny J (1927) Uber kapillare leitung des wassers im boden, stiuzurgsberichte, Royal Academy of Science, Class1, 271-306. ##
[5]. Carman PC (1937) Fluid flow through granular beds, Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 15: 150-166.
[6]. Soto BR, Garcia JC, Torres F, Perez GS (2001) Permeability prediction using hydraulic flow units and hybrid soft computing systems, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana, 2001. ##
[7]. همایی م (1383)، بررسی خصوصیات پتروفیزیکی واحدهای جریان در مخزن سروک میدان نفتی کوپال، جنوب غرب ایران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین‏شناسی، 115 ص. ##
[8]. Martin AJ, Solomon ST, Hartmann DJ (1997) Characterization of petrophysical flow units in carbonate reservoirs, American Association Petroleum Geology Bulletin, 81, 5: 734-759. ##
[9]. Davis DK, Vessell RK (1996) Identification and distribution of hydraulic flow units in a hetrogeneous carbonate reservoir, North Robertson Unit, West Texas, 1996. ##
[10]. Kadkhodaie-Ilkhchi A, Amini A (2009) A fuzzy logic approach to estimating hydraulic flow units from well log data: A case study from the Ahwaz oilfield, South Iran,  Journal of Petroleum Geology, 32: 67-78. ##
[11]. Al-Ajmi FA, Stephen AH (2000) Permeability estimation using hydraulic flow units in a Central Arabia Reservoir, Society of Petroleum Engineers, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas. SPE 63254, 1–4 Oct. 2000. ##
[12]. Bagheripour Haghighi M, Shabaninejad M, Afsari K (2011) A permeability predictive model based on hydraulic flow unit for one of Iranian carbonate tight gas reservoir, SPE Middle East Unconventional Gas Conference and Exhibition, Muscat, Oman, Society of Petroleum Engineers. SPE-142183-MS, 31 Jan.-2 Feb. 2011. ##
[13]. Soto BR, Garcia JC, Torres F, Perez GS (2001) Permeability prediction using hydraulic flow units and hybrid soft computing systems, Society of Petroleum Engineers, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana. SPE 97033, Sept. 30–Oct.3, 2001. ##
[14]. Stinco LP (2006) Core and log data integration. The key for determining electrofacies, SPWLA, 47th Annual Logging Symposium, Society of Petrophysicists & Well Log Analysts, 2006. ##
[15]. Guo G, Diaz MA, Paz FJ, Smalley J, Waninger EA (2007) Rock typing as an effective tool for permeability and water-saturation modeling: a case study in a clastic reservoir in the Oriente Basin, Society of Petroleum Engineers, SPE Reser voir Evaluation & Engineering, 10, 6: 730-739. ##
[16]. Francesconi A, Bigoni F, Balossino P, Bona N, Marchini F, Cozzi M (2009) Reservoir rock types application – Kashagan, SPE/EAGE Reservoir Characterization and Simulation Conference, Abu Dhabi, UAE, Society of Petroleum Engineers, SPE 125342-PP. 19–21. ##
[17]. Saboorian Jooybari H, Movazi GH, Jaberi R (2010) A new appoach for rock typing used in one of the iranian carbonate reservoir (a case study), International Oil and Gas Conference and Exhibition in China, Beijing, China, Society of Petroleum Engineers, SPE 131915, 8–10. ##
[18]. Abedini A (2011) Statistical evaluation of reservoir rock type in a carbonate reservoir, SPE-152359-STU, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 30 October-2 November, Denver, Colorado, USA. SPE-152359-STU, 15p. https://doi.org/10.2118/152359-STU. ##
[19]. Al-Ameri MB, Shebl H (2011) Reservoir Rock Typing of a Giant Carbonate Field”, SPE Reservoir Characterisation and Simulation Conference and Exhibition, Abu Dhabi, UAE, Society of Petroleum Engineers. SPE-148073, 9–11 Oct. 2011. ##
[20]. چیت‌فروش ا (1381) مطالعه زمین‌شناسی مخزن بنگستان میدان گچساران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران، اهواز، گزارش شماره پ – 5153. ##
[21]. شیرزاده م (1367) مطالعه مقدماتی مخزن بنگستان میدان گچساران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران، اهواز، گزارش شماره پ – 4108. ##
[22]. رحیم‌پور بناب ح (1384)، سنگ‌شناسی کربناته (ارتباط دیاژنز و تخلخل)، انتشارات دانشگاه تهران، 487ص. ##
[23] Lucia FJ (1983) Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of carbonate rocks: A field classification of carbonate pore space, Journal of Petroleoum Technology, 35, 3: 629-637. ##
[24]. Flugel E (2004) Microfacies of carbonate rock, Springer Verlag Berlin Heidberg, 976. ##
[25]. Hearn CL, Ebank WJ, Tye RS, Ranganathan V (1984) Geological factors influencing reservoir performance of the hartzog draw field wyoming, Journal of Petroleum and Technology, 36: 1335-1344. ##
[26]. Orodu OD, Tang Z, Fei Q (2009) Hydraulic (Flow) unit determination and permeability prediction: A case study of block shen-95, liaohe oilfield, North-East China, Journal of Applied Science, 10: 1801-1816. ##
[27]. Svirsky D, Ryazanov A, Pankov M, Poseysoev A (2004) Hydraulicflow units resolve reservoir description challenges in a Siberian oilfield, Presented at Asia Pacific conf., Kuala Lumpur, Malaysia, Society of Petroleum Engineers. ##
[28]. Abbaszadeh M, Fujii H, Fujimoto F (1996) Permeability prediction by hydraulic flow units – Theory and applications, SPE Formation Evaluation, 11: 4: 263-271. ##
[29]. Uguru CI, Onyeagoro UO, Lin J, Okkerman J, Sikiru IO (2005) Permeability prediction using genetic unit averages of flow zone indicators (FZIs) and neural networks, Nigeria Annual International Conference and Exhibition, Abuja, Nigeria, Society of Petroleum Engineers, 2005. ##
[30]. Porras JC, Barbato R, Khazen L (1999) Reservoir flow units: A comparison between three different models in the Santa Barbara and Pirital Fields, North Monagas Area, Eastern Venezuela Basin, Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, 21-23, Caracas, Venezuela,  In Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference. Society of Petroleum Engineers. ##
[31]. Gunter GW, Finneran JM, Hartmann DJ, Miller JD (1997) Early determination of reservoir flow units using an integrated petrophysical method, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, Society of Petroleum Engineers, Inc. ##
[32]. Chekani M, Kharrat R (2009) Reservoir rock typing in a carbonate reservoir- Cooperation of core and log data: Case study, SPE/EAGE Reservoir Characterization and Simulation Conference, Abu Dhabi, UAE, Society of Petroleum Engineers.[33]. Chopra AK, Stein M H, Ader JC (1989) Development of reservoir descriptions to aid in design of EOR projects, SPE Reservoir Engineering, 4: 143-150. ##
[34]. Kadkhodaie A, Kadkhodaie R (2018) A Review of Reservoir Rock Typing Methods in Carbonate Reservoirs: Relation between Geological, Seismic, and Reservoir Rock Types, International Journal Oil and Gas Science and Technology, 7, 4: 17-35. ##
[35]. Lis-Śledziona A (2019) Petrophysical rock typing and permeability prediction in tight sandstone reservoir, Acta Geophys, 67: 1895–1911, https://doi.org/10.1007/s11600-019-00348-5, 2019. ##
[36]. Zhang Y, Bao Z, Yang F, Mao S, Song J, and Jiang L (2018) The Controls of Pore-Throat Structure on Fluid Performance in Tight Clastic Rock Reservoir: A Case from the Upper Triassic of Chang 7 Member, Ordos Basin, China, Geofluid, 2018: 17 https://doi.org/10.1155/2018/3403026. ##