بررسی آزمایشگاهی تأثیر نانو ذره سیلیکا بر تغییر ترشوندگی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن کربناته با استفاده از آب کم نمک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

3 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

با ورود میادین نفت به پایان مرحله تولید طبیعی، لازم است فن‌آوری‌های جدیدی جهت افزایش بازیابی هیدروکربن‌ها توسعه یابند. هدف این پژوهش بررسی اثر نانو ذرات سیلیکا بر تغییر ترشوندگی سنگ‌های کربناته و یافتن غلظت بهینه نانو ذرات است. چهار غلظت مختلف از نانو ذرات سیلیکا شامل: 01/0، 02/0، 05/0 و 1/0% وزنی در آب دریای رقیق شده با غلظت یون‌های مثبت ppm 1000 انتخاب شده و آزمایش‌های آشام خودبه‌خودی و زاویه تماس انجام گرفت. در این مقاله بدون استفاده از ماده فعال سطحی و فقط با استفاده از روش بر پایه اولتراسونیک، نانو سیال با پایداری قابل قبولی در طول مدت آزمایش حاصل شد. نتایج نشان داد که استفاده از نانو ذرات، تأثیر چشم‌گیری در میزان بازیابی نفت از سنگ‌های کربناته مخزنی دارد، به‌طوری‌که آشام خودبه خودی با آب دریای رقیق شده حاوی یون‌های مثبت با غلظتی در حدود ppm 1000 به‌عنوان سیال پایه، بازیابی برابر 45/10% داشت در حالیکه در غلظ‌ت‌های 01/0، 02/0، 05/0% وزنی نانو ذره سیلیکا در سیال پایه، میزان بازیابی نفت به‌ترتیب در حدود 5/11%، 83/10% و 16/22% حاصل شد. همچنین نتایج زاویه تماس نیز مؤید آن بود که نانو ذره سیلیکا تأثیر مثبتی بر تغییر ترشوندگی سطح سنگ کربناته دارد. برای اطمینان از عدم رسوب نانو ذرات در سنگ، تراوایی سنگ قبل و بعد از آزمایش آشام اندازه‌گیری شد که تغییر قابل توجهی مشاهده نگردید. همچنین، تاثیر مقدار اشباع آب اولیه درون سنگ در آزمایش آشام خودبه‌خودی با استفاده از نانو سیال نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سنگ حاوی آب اولیه نسبت به مغزه کاملاً اشباع از نفت، میزان بازیابی نفت کمتری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Nano Silica on Wettability Alteration and Enhanced Oil Recovery from Carbonate Reservoir Using Low Salinity Water

نویسندگان [English]

  • Amir masoud Mahpishanian 1
  • Hamidreza Shahverdi 1
  • Mohammad Simjoo 2
  • Mohammad Reza Zaeri 3
1 Department of Chemical Engineering, Isfahan University of Technology
2 Sahand University Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineering, Sahand University of Technology of Technology
3 School of Chemical and Petroleum Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

As oil fields approach to the end of the primary production phase, the new technologies should be employed to increase the recovery of hydrocarbons. In recent decades, nanofluid has been proposed as an efficient, and environmentally friendly approaches for EOR purpose. The target of this study is to investigate the effect of silica nanoparticle on the wettability alteration of the carbonate rock. In this study, four different concentrations of silica nanoparticle were used (0.01, 0.02, 0.05, and 0.1 wt.%) in low salinity seawater (1000 ppm of positive ions). The stability of nano particle in brine is one of the challenge while using for EOR. In this study the stability of nano fluid was achieved without using any surfactant. The Spontaneous imbibition experiments, and contact angle measurements were carried out at 75 °C to check the performance of nano fluids in wettability alteration of carbonate rock. The results showed that the silica nanoparticle has a significant effect on the oil recovery from carbonate rock. The diluted sea water (1000 ppm) without nano particle resulted to the oil recovery of 10.45% whereas nano fluid with concentration of  0.01, 0.02, and 0.05 wt.%  resulted to the oil recovery of 11.5%, 10.83%, and 22.16% , respectively. The contact angle results also confirmed that the silica nanoparticle has a positive effect on the wettability alteration of the carbonate rock surface toward water wetness. The permeability measurement after and before spontaneous imbibition tests showed that the pores were not blocked due to nano particle precipitation. The impact of initial water in the rock was investigated on the performance of wettability alteration while using nano fluid. The results depicted that the presence of initial water in the carbonate rock adversely affect the oil production.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silica Nanofluid
  • Carbonate Rock
  • Low Salinity Water
  • Enhanced Oil Recovery (EOR)
  • Wettability Alteration
[1]. Kong X, Ohadi M (2010) Applications of micro and nano technologies in the oil and gas industry-overview of the recent progress Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, UAE.
[2]. Karimi A, Fakhroueian Z, Bahramian A, Pour Khiabani N, Darabad JB, Azin R, Arya S (2012)Wettability alteration in carbonates using zirconium oxide nanofluids: EOR implications›, Energy and Fuels, 26, 2: 1028-1036.
[3]. Giraldo J, Benjumea P, Lopera S, Cortés FB, Ruiz MA (2013) Wettability alteration of sandstone cores by alumina-based nanofluids, Energy and Fuels, 27, 7: 3659-3665 .
[4]. Kapusta S, Balzano L, Te Riele P (2012) Nanotechnology applications in oil and gas exploration and production IPTC 2012: International Petroleum Technology Conference.
[5]. Ogolo NA, Olafuyi OA, Onyekonwu MO (2012) Enhanced oil recovery using nanoparticlesو SPE Saudi Arabia Section Technical Symposium And Exhibition, Saudi Arabia.
[6]. Hendraningrat L, Torsaeter O (2014) Unlocking the potential of metal oxides nanoparticles to enhance the oil recovery offshore technology conference-Asia, Kuala Lumpur, Malaysia.
[7]. Torsater O, Engeset B, Hendraningrat L, Suwarno S (2012) Improved oil recovery by nanofluids flooding: an experimental study, SPE Kuwait International Petroleum Conference and Exhibition, Kuwait City, Kuwait.
[8]. Nazari Moghaddam R, Bahramian A, Fakhroueian Z, Karimi A, Arya S (2015) Comparative study of using nanoparticles for enhanced oil recovery: wettability alteration of carbonate rocks Energy and Fuels, 29, 4: 2111-2119.
[9]. Esfandyari Bayat A, Junin R, Samsuri A, Piroozian A, Hokmabadi M (2014) Impact of metal oxide nanoparticles on enhanced oil recovery from limestone media at several temperatures, Energy and Fuels, 28, 10: 6255-6266.
[10]. Lu T, Li Z, Zhou Y, Zhang C (2017) Enhanced oil recovery of low-permeability cores by SiO2 nanofluid, Energy and Fuels, 31, 5: 5612-5621.
[11]. Li S, Hendraningrat L, Torsaeter O (2013) Improved oil recovery by hydrophilic silica nanoparticles suspension: 2 phase flow experimental studies, IPTC International Petroleum Technology Conference.
[12]. Hendraningrat L, Li S, Torsæter O (2013) A coreflood investigation of nanofluid enhanced oil recovery, Journal of Petroleum Science and Engineering, 111, 128-138.
[13]. Jalil RR, Hussein H (2019) Influence of nano fluid on interfacial tension oil/water and wettability alteration of limestone IOP conference series, Materials Science and Engineering.
[14]. Hendraningrat L, Shidong L, Torsaeter O (2012) A glass micromodel experimental study of hydrophilic nanoparticles retention for EOR project, SPE Russian Oil and Gas Exploration and Production Technical Conference and Exhibition, Moscow, Russia.
[15] Li K, Wang D, Jiang S (2018) Review on enhanced oil recovery by nanofluids, Oil and Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies Nouvelles, 73: 7.
[16]. Wasan DT, Nikolov AD (2003) Spreading of nanofluids on solids Nature, 423, 6936: 156-159.
[17]. Zhang H, Nikolov A, Wasan D (2014) Enhanced oil recovery (EOR) using nanoparticle dispersions: underlying mechanism and imbibition experiments, Energy and Fuels, 28, 5, 3002-3009.
[18]. Aghajanzadeh MR, Ahmadi P, Sharifi M, Riazi M (2019) Wettability modification of oil-wet carbonate reservoirs using silica-based nanofluid: An experimental approach, Journal of Petroleum Science and Engineering, 178: 700-710.
[19]. Hendraningrat L, Torsæter O (2014) Effects of the initial rock wettability on silica-based nanofluid-enhanced oil recovery processes at reservoir temperatures, Energy and Fuels, 28, 10: 6228-6241.
[20]. Hendraningrat L, Li S, Torsater O (2013) Effect of some parameters influencing enhanced oil recovery process using silica nanoparticles: an experimental investigation, SPE Reservoir Characterization and Simulation Conference and Exhibition, Abu Dhabi, UAE.
[21]. Salem Ragab AM, Hannora AE (2015) A Comparative investigation of nano particle effects for improved oil recovery–experimental work SPE Kuwait oil and gas show and conference, Mishref, Kuwait.
[22]. Sadatshojaei E, Jamialahmadi M, Esmaeilzadeh F, Ghazanfari MH (2016) Effects of low-salinity water coupled with silica nanoparticles on wettability alteration of dolomite at reservoir temperature, Petroleum Science and Technology, 34, 15: 1345-1351.
[23]. Al-Anssari S, Wang S, Barifcani A, Lebedev M, Iglauer S (2017) Effect of temperature and SiO2 nanoparticle size on wettability alteration of oil-wet calcite, Fuel, 206: 34-42.
[24] Keykhosravi A, Simjoo M (2019) Insights into stability of silica nanofluids in brine solution coupled with rock wettability alteration: An enhanced oil recovery study in oil-wet carbonates, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 583: 124008.
[25]. Yekeen N, Padmanabhan E, Idris AK, Chauhan PS (2019) Nanoparticles applications for hydraulic fracturing of unconventional reservoirs: A comprehensive review of recent advances and prospects, Journal of Petroleum Science and Engineering, 178: 41-73.
[26]. Soleimani HM, Dehaghani AHS (2016) The effect of smart water and silica nanoparticles injection on wettability of limestone, Int. J. Bio-Inorg. Hybr. Nanomater, 5, 4: 257-265. ##
[27]. Yu W, Xie H (2012) A review on nanofluids: preparation, stability mechanisms, and applications, Journal of nanomaterials, 1-17. ##
[28] Li Y, Tung S, Schneider E, Xi S (2009) A review on development of nanofluid preparation and characterization, Powder Technology, 196, 2: 89-101. ##
[29]. Esmaeeli Azadgoleh J, Kharrat R, Barati N, Sobhani A (2014) Stability of silica nanoparticle dispersion in brine solution: an experimental study Iranian, Journal of Oil and Gas Science and Technology, 3, 4: 26-40. ##
[30]. Kallay N, Žalac S (2002) Stability of nanodispersions: a model for kinetics of aggregation of nanoparticles, Journal of Colloid and Interface Science, 253, 1: 70-76. ##
[31]. Kobayashi M, Juillerat F, Galletto P, Bowen P, Borkovec M (2005) Aggregation and charging of colloidal silica particles: effect of particle size, Langmuir, 21, 13: 5761-5769. ##
[32]. Saleh N, Kim HJ, Phenrat T, Matyjaszewski K, Tilton RD, Lowry GV (2008) Ionic strength and composition affect the mobility of surface-modified Fe0 nanoparticles in water-saturated sand columns, Environmental Science and Technology, 42, 9: 3349-3355. ##
[33]. Zaeri MR, Hashemi R, Shahverdi H, Sadeghi M (2018) Enhanced oil recovery from carbonate reservoirs by spontaneous imbibition of low salinity water, Petroleum Science, 15, 3: 564-576. ##
[34]. Zaeri MR, Shahverdi H, Hashemi R, Mohammadi M (2019) Impact of water saturation and cation concentrations on wettability alteration and oil recovery of carbonate rocks using low-salinity water, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 9, 2: 1185-1196. ##
[35]. Romanuka J, Hofman J, Ligthelm DJ, Suijkerbuijk B, Marcelis F, Oedai S, Brussee N, van der Linde H, Aksulu H, Austad T (2012) Low salinity EOR in carbonates, SPE Improved Oil Recovery Symposium, Tulsa, Oklahoma, USA. ##
[36]. Austad T, Shariatpanahi SF, Strand S, Black CJJ, Webb KJ (2012) Conditions for a low-salinity enhanced oil recovery (EOR) effect in carbonate oil reservoirs, Energy and Fuels, 26, 1: 569-575. ##
[37]. Mahani H, Keya AL, Berg S, Bartels WB, Nasralla R, Rossen WR (2015) Insights into the mechanism of wettability alteration by low-salinity flooding (LSF) in carbonates, Energy and Fuels, 29, 3: 1352-1367. ##
[38]. Al-Attar HH, Mahmoud MY, Zekri AY, Almehaideb R, Ghannam M (2013) Low-salinity flooding in a selected carbonate reservoir: experimental approach, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 3, 2: 139-149. ##
[39]. Alameri W, Teklu TW, Graves RM, Kazemi H, AlSumaiti AM (2014) Wettability alteration during low-sa linity waterflooding in carbonate reservoir cores, SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Adelaide, Australia. ##
[40]. Zaeri M R (2017) Experimental study of low salinity spontaneous imbibition for enhanced oil recovery of carbonate resevoirs, Master of Science, Chemical Engineering, Isfahan University of Technology. ##
[41]. Shouxiang M, Morrow N R, Zhang X (1997) Generalized scaling of spontaneous imbibition data for strongly water-wet systems Journal of Petroleum Science and Engineering, 18, 3-4: 165-178. ##
[42]. Hosseini M, Ghader S (2010) A model for temperature and particle Vol fraction effect on nanofluid viscosity Journal of Molecular Liquids, 153, 2-3: 139-145. ##
[43]. Nguyen C T, Desgranges F, Roy G, Galanis N, Maré T, Boucher S, Mintsa H A (2007) Temperature and particle-size dependent viscosity data for water-based nanofluids–hysteresis phenomenon International, Journal of Heat and Fluid Flow, 28, 6, 1492-1506. ##
[44]. Ehtesabi H, Ahadian M M, Taghikhani V (2015) Enhanced heavy oil recovery using TiO2 nanoparticles: investigation of deposition during transport in core plug, Energy and Fuels, 29, 1: 1-8. ##
[45]. McElfresh P M, Holcomb D L, Ector D (2012) Application of nanofluid technology to improve recovery in oil and gas wells, SPE International Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition, Noordwijk, Netherlands. ##
[46]. Caldelas F M, Murphy M, Huh C, Bryant S L (2011) Factors governing distance of nanoparticle propagation in porous media, SPE Production And Operations Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, USA. ##
[47]. Ju B, Dai S, Luan Z, Zhu T, Su X, Qiu X (2002) A study of wettability and permeability change caused by adsorption of nanometer structured polysilicon on the surface of porous media, SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Melbourne, Australia. ##
[48]. Ju B, Fan T, Ma M (2006) Enhanced oil recovery by flooding with hydrophilic nanoparticles China Particuology, 4, 1: 41-46. ##
[49]. Parvazdavani M, Masihi M, Ghazanfari M H, Sherafati M, Mashayekhi L (2012) Investigation of the effect of water based nano-particles addition on hysteresis of oil-water relative permeability curves, SPE international Oilfield Nanotechnology Conference and Exhibition, Noordwijk, The Netherlands. ##
[50]. Onyekonwu M O, Ogolo N A (2010) Investigating the use of nanoparticles in enhancing oil recovery Nigeria Annual international conference and exhibition, Tinapa - Calabar, Nigeria. ##
[51]. Pashaie H (2014) Experimental study of spontaneous imbibition imposed by nanoparticle, Master of Science  Thesis, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology. ##
[52]. Naghizadeh R, Azin R, Osfouri S, Fatehi R (2020) Wettability alteration of calcite and dolomite carbonates using silica nanoparticles coated with fluorine groups, Journal of Petroleum Science and Engineering, 188. ##
[53]. Ahmadi A, Farmanib Z, Osfouri S, Azin R (2019) Condensate blockage remediation in a gas reservoir through wettability alteration using natural CaCO3 nanoparticles Colloids and Surfaces A, 579. ##