دوره و شماره: دوره 30، 99-6 - شماره پیاپی 115، بهمن و اسفند 1399، صفحه 0-148 
5. اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز

صفحه 55-65

زهرا محمدی خورسند؛ ابوالفضل شجاعیان؛ علیرضا بهرامیان؛ محمدرضا پیرزادی جهرمی؛ مهدی علیزاده