دوره و شماره: دوره 30، 99-6 - شماره پیاپی 115، بهمن و اسفند 1399، صفحه 0-148 
اندازه‌گیری تجربی و پیش‌بینی ضرایب انتشار گاز متان: مطالعه موردی منطقه هفت عملیات انتقال گاز

صفحه 55-65

10.22078/pr.2020.4006.2822

زهرا محمدی خورسند؛ ابوالفضل شجاعیان؛ علیرضا بهرامیان؛ محمدرضا پیرزادی جهرمی؛ مهدی علیزاده