بررسی پارامترهای موثر بر ارتقا برش نفت کوره با استفاده از میکروارگانیسم‌های سودوموناس آیروژینوس و رودوکوکوس اریتروپلیس جدا شده از لجن نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه رازی، کرمانشاه 6714414971، ایران

10.22078/pr.2021.4260.2926

چکیده

در این مطالعه قابلیت باکتری‌های مفید جداشده از لجن مخازن نفت پالایشگاه کرمانشاه و تاثیر شرایط محیط کشت جهت اصلاح نفت کوره مورد بررسی قرار گرفت. جهت جداسازی و خالص‌سازی میکروارگانیسم‌ها از محیط‌های کشت مایع و جامد استفاده گردید و طی مراحل مختلف میزان جمعیت میکروبی افزایش پیدا نمود. باکتری‌های فوق شامل میکروارگانیسم‌های سودوموناس آیروژینوس و رودوکوکوس اریتروپلیس می‌باشند. در انجام آزمایش‌ها متغیرهای انتخابی شامل پارامترهایpH ، دما، زمان، غلظت نفت کوره و غلظت میکروارگانیسم‌ها بوده و هریک از متغیر‌ها در سطوح مختلف بر اساس شرایط استفاده گردید. همچنین تاثیر مواد فعال سطحی بر اصلاح نفت کوره مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده بهترین شرایط حذف ترکیبات گوگردی و تبدیل به برش‌های سبکتر در 5/6 =pH ، دمای 40 درجه سانتیگراد ، غلظت چهار درصد حجمی نفت کوره، میزان 2 درصد حجمی محیط کشت حاوی دو میکروارگانیسم و زمان 3 روز، همراه با اضافه نمودن مواد فعال سطحی شیمیایی، حاصل گردیده است , در پایان آنالیز ترکیبات نمونه حاصل در بهترین شرایط آزمایش با روش SARA مشخص گردید. میزان گوگرد کل و دانسیته در نمونه اولیه به ترتیبppm 25400 و kg/L 0/9428 و در نمونه نهایی برابر با ppm 9400 و kg/L 0/9096 می‌باشد، که در مقایسه با نتایج نمونه اصلی میزان تبدیل نفت کوره به نفت گاز برابر با 3/29 درصد و کاهش گوگرد کل بیش از 60 درصد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of operating parameters on upgrading of fuel oil by Pseudomonas aeruginus and Rhodococcus erythropolis microorganisms isolated from oil sludge

نویسندگان [English]

  • Farshad Rahimpour
  • Nematolah Najafi
Department of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Razi University, Kermanshah 67144-14971, Iran
چکیده [English]

In this study, the capability of local bacteria, isolated from oily sludge in Kermanshah refinery oil tanks, and cultivation environment conditions effects on fuel oil upgrading were investigated. In order to isolate and purify microorganisms, liquid and solid culture media were used and the amount of microbial population increased during different stages. The isolated bacteria include the Pseudomonas aeruginosa and Rhodococus erythropolis. In these experiments, the selected variables included pH, temperature, time parameters, fuel oil concentration and microorganism concentration were used at different levels based on the conditions. Density and total sulfur reduction were used as responses parameters. Also, the effect of chemical surfactant on the responses was studied.
Based on the achieved results, the best conditions for sulfur removal and converting heavy cut to lighter one,, were obtained at pH = 6.5, temperature of 40 ℃, fuel oil concentration 0f 4 % (V/V) microorganisms’ concentration of 2 % (V/V) and 3 days, together with the addition of chemical surfactant. The SARA analysis results shown that total sulfur and density in untreated fuel oil were 25400 ppm and 0.9428 kg/L, respectively and in optimal treated one were 9400 ppm and 0.9096 kg/L, that demonstrate the conversion rate of fuel oil to gas oil is equal to 29.3% and reduction of total sulfur by more than 60%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuel oil
  • Pseudomonas aeruginus
  • Rhodococcus erythropolis
  • Heavy oil upgrade
  • SARA