بررسی تاثیر منعقدکننده پلی آلومینیوم کلرید به همراه کمک منعقدکننده در کاهش آلاینده ‏های کارخانه روغن نباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه‌صنعت‌نفت

2 دانشگاه شهید باهنر، کرمان

3 گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 گروه مهندسی شیمی دانشگاه شهید با هنر کرمان

10.22078/pr.2021.3918.2783

چکیده

روغن ها یکی از پیچیده ترین آلاینده ها در حوزه پساب‏ها بوده و حذف آنها معمولا یک چالش است. این پژوهش با هدف کاهش و حذف آلاینده های موجود در پساب یکی از کارخانه های روغن نباتی به منظور جلوگیری از انباشت آلاینده های روغنی و کمک به حفاظت و سالم سازی محیط زیست تعریف شد. در این پژوهش سعی بر ‌آن شد تا فرآیند کاهش آلاینده ها با استفاده از روش انعقاد و لخته سازی به وسیله پلی آلومینیوم کلرید به عنوان منعقدکننده و تعدادی کمک منعقدکننده در pH، غلظت و قلیائیت های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. مقدار مناسب مواد کمک منعقدکننده مصرفی در چهار سطح قلیائیت بررسی و تعیین گردید. با انجام آزمایش‏ها مشخص گردید که بهترین نتیجه مربوط به غلظت ppm10 پلی آلومینیوم کلرید در 7=pH به عنوان منعقدکننده و ppm 3/0 کمک منعقدکننده Gfloc-C125 در قلیائیت ppm75 بوده است که باعث کاهش مقادیر کدورت، روغن، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و کل مواد جامد معلق موجود در پساب به ترتیب به میزان 4/89%، 8/98%، 6/62% و 9/97% شد که با توجه به استانداردهای محیط زیستی جهت استفاده در آبیاری فضای سبز مناسب می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigating the effect of poly aluminum chloride coagulant with coagulant aid in reducing wastewater contaminants of vegetable oil factory

نویسندگان [English]

  • Karim Ghasemipanah 1
  • Mahdi Jahroumi 2
  • Seyed Ahmad Ataei 3
  • Amir Sarrafi 4
1 Research Institute of Petroleum Industry
2 Stedent
3 Chemical engineering department,Shahid Bahonar University of Kerman
4 Chemical engineering department,Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Vegetable oil factory wastewater is one of the problematic effluents for environment and its treatment is usually challenging. The purpose of this study was to reduce or eliminate pollutants present in the effluent of one of the vegetable oil factory to prevent the accumulation of oily pollutants in environment. In this study, the reduction of pollutants by coagulation and flocculation method by polyaluminum chloride as coagulant and some coagulation aids in different pH,, concentration and alkalinities were investigated. Also, the appropriate amount of coagulant aids used in the four levels of alkalinities were tested and determined. The best results were achieved at 10 ppm for poly-aluminum chloride as coagulant at pH=7, 0.3 ppm for Gfloc-C125 as a coagulant aid with alkalinity amount of 75 ppm. The results showed that at optimal condition, the quantities of turbidity, oil, COD and Total Suspended Solids (TSS) for wastewater were decreased 89.4%, 98.8%, 62.6% and 97.9% respectively. Therefore, the results were in a good accordance with environmental standards as irrigation water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oily Wastewater
  • coagulant
  • coagulant aid
  • alkalinity
  • poly aluminum chloride