دوره و شماره: دوره 31، 1400-4 - شماره پیاپی 119، مهر و آبان 1400، صفحه 1-126 
7. افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ

صفحه 75-87

محسن جلالی؛ مژگان عباسی؛ نسیم طاهونی؛ محمدحسن پنجه‌شاهی