بررسی آزمایشگاهی تأثیرحضور انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در یک مخزن کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

تزریق آب کم‌شور یکی از روش‌های مؤثر ازدیاد برداشت نفت است که می‌تواند از لحاظ اقتصادی به‌صرفه و سازگار با محیط زیست باشد. اثر آب کم‌شور در سنگ‌های کربناته به‌دلیل ذات پیچیده آن در مقایسه با مخازن ماسه‌سنگی به‌خوبی درک نشده است. با توجه به مطالعات انجام شده، حضور ناخالصی‌هایی همچون انیدریت در یک سنگ کربناته می‌تواند نقش مثبتی در بهبود بازیافت نفت داشته باشد. در این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر حضور کانی انیدریت بر اثرگذاری آب کم‌شور در سنگ کربناته، تغییرات ترشوندگی در بازه وسیعی از شوری با روش شناوری مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج، کاهش شوری و کاهش غلظت یون‌های غیر‌فعال منجر به تغییر ترشوندگی سنگ نفت‌دوست به‌سمت آب-دوستی بیشتر می‌شود. در حضور آب مقطر (که عاری از سولفات است)، سنگ کربناته نفت‌دوست تغییرات ترشوندگی معنی داری به‌سمت آب‌دوستی را از خود ‌نشان می‌دهد. این پدیده می‌تواند به انحلال کانی‌های سنگ (به‌خصوص کانی انیدریت)، آزاد شدن یون تعیین‌کننده‌ SO4-2 و در نتیجه کاهش بار الکتریکی سطح سنگ نسبت داده شود. به‌منظور بررسی عملکرد تزریق آب کم‌شور، آب کم‌شور به هر دو صورت ثانویه و ثالثیه در سنگ‌های کلسیتی خالص حاوی سنگ انیدریت تزریق شد. براساس نتایج، آب دریای 25 بار رقیق‌شده بعد از تزریق آب سازند، آب دریا و آب دریای 10 بار رقیق‌شده به‌میزان 9/4% بازیافت نفت را افزایش می‌دهد. تزریق این آب‌نمک در حالت ثانویه نیز داری بازیافت نهایی بیشتری به‌میزان 3% از نفت درجای اولیه نسبت به بازیافت نهایی در حالت ثالثیه بود. بررسی عنصری نمونه‌های خروجی از آزمایش سیلاب‌زنی مغزه به‌وسیله روش ICP-OES، تبادل یونی چندگانه و حلالیت کانی‌ها را به‌عنوان سازوکار‌های تغییر ترشوندگی نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Presence of Anhydrite on the Effectiveness of Low Salinity Water Injection in a Carbonate Reservoir

نویسندگان [English]

  • Soran Mahmoodpour 1
  • Mahdi Rostami 1
  • Shahab Ayatollahi 2
1 Department of energy economics and management, Tehran Faculty of Petroleum, Petroleum University of Technology, Tehran, Iran
2 Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran shahab@sharif.ir
چکیده [English]

Low salinity water injection (LSWI) is an emerging and effective enhanced oil recovery (EOR) technique because of its recovery performance, low cost, and environmentally friendly compared to other EOR approaches. However, low salinity water effects and their governing mechanisms in carbonates were not fully understood. According to the literature, the present of anhydrite mineral can play a positive role in low salinity in carbonates. In this study, to investigate the present of anhydrite mineral, the wettability alteration was measured in a wide range of salinity by flotation technique. The flotation results show that the wettability modified toward a more water-wet state by decreasing salinity and in-active ions.  Rock wettability was slightly altered by deionized water that could be due to dissolution of anhydrite that provide SO4-2 ions consequently electrical charge reduction of the rock surface. It was then aimed to examine the effectiveness of the low salinity brines in core flood experiments. The results of core flooding experiments indicated that 25 times diluted sea water extracted 4.9 % extra oil production in tertiary mode following by formation water, sea water, and 10 times diluted sea water. This brine in secondary mode produced 2.3 % of OOIP more than sequentially injection of brines. Based chemical element analysis using ICP-OES method, multi-component ion exchange and mineral dissolution are responsible for wettability alteration to more water-wet.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low Salinity Water Injection (LSWI)
  • Core Flooding
  • Wettability Alteration
  • Mineral Dissolution
  • Multi-component ion Exchange
[1]. Terry R.E (2001) Enhanced oil recovery, Encyclopedia of Physical Science and Technology, 18: 503-518. ##
[2]. Jadhunandan P.P (1990) Effects of brine composition, crude oil, and aging conditions on wettability and oil recovery, Department of Petroleum Engineering, New Mexico Institute of Mining and Technology, the USA. ##
[3]. Reiter P.K (1961) A water-sensitive sandstone flood using low salinity water, University of Oklahoma:126-184. ##
[4]. Tang G.Q. and Morrow N.R (1999) Influence of brine composition and fines migration on crude oil/brine/rock interactions and oil recovery, Journal of Petroleum Science and Engineering, 24(2-4): 99-111. ##
[5]. Yildiz H.O and Morrow N.R (1996) Effect of brine composition on recovery of Moutray crude oil by waterflooding, Journal of Petroleum science and Engineering, 14(3-4): 159-168. ##
[6]. Ashraf A, Hadia N. J, Torsaeter O, and Tweheyo M. T (2010) Laboratory investigation of low salinity waterflooding as secondary recovery process: effect of wettability, SPE Oil and Gas India Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, India,124-133. ##
[7]. Gupta R, Smith G. G, Hu L, Willingham T, Lo Cascio M, Shyeh J. J, and Harris C. R. (2011) Enhanced waterflood for carbonate reservoirs-impact of injection water composition, SPE Middle East oil and gas show and conference, Society of Petroleum Engineers, Bahrain, 78-85. ##
[8]. Ligthelm D. J, Gronsveld J, Hofman J, Brussee N, Marcelis F, and van der Linde H (2009) Novel waterflooding strategy by manipulation of injection brine composition, EUROPEC/EAGE conference and exhibition, Society of Petroleum Engineers the Netherlands, 145-156. ##
[9]. Nasralla R. A, Sergienko E, Masalmeh S. K, van der Linde H. A, Brussee N. J, Mahani H,and Al-Qarshubi I.S (2016) Potential of low-salinity waterflood to improve oil recovery in carbonates: Demonstrating the effect by qualitative coreflood. SPE Journal, 21(05): 1,643-1,654. ##
[10]. Soraya B, Malick C, Philippe C, Bertin H. J, and Hamon G (2009) Oil recovery by low- salinity brine injection: laboratory results on outcrop and reservoir cores, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, the USA, 124-135. ##
[11]. Webb K, Black C.A and Al-Ajeel H (2004) Low salinity oil recovery-log-inject-log, SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery, the USA, 78-90. ##
[12]. Austad T, Strand S, and Puntervold T (2009) Is wettability alteration of carbonates by seawater caused by rock dissolution, International Symposium of the Society of Core Analysts held in Noordwijk, The Netherlands, 165-174. ##
[13]. Chandrasekhar S. and Mohanty K (2013) Wettability alteration with brine composition in high temperature carbonate reservoirs, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 65-74. ##
[14]. Nasralla R. A, Mahani H, van der Linde H. A, Marcelis F. H, Masalmeh S. K, Sergienko E and Basu S (2018) Low salinity waterflooding for a carbonate reservoir: Experimental evaluation and numerical interpretation, Journal of Petroleum Science and Engineering 164: 640-654. ##
[15]. Strand S, Standnes D, and Austad T (2006) New wettability test for chalk based on chromatographic separation of SCN^-and SO_4^(2-). Journal of Petroleum Science and Engineering, 52(1-4): 187-197. ##
[16]. Zhang P and Austad T (2006) Wettability and oil recovery from carbonates: Effects of temperature and potential determining ions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 279(1-3): 179-187. ##
[17]. Yousef A , Al-Saleh S, Al-Kaabi A, and Al-Jawfi M (2010) Laboratory investigation of novel oil recovery method for carbonate reservoirs, Canadian Unconventional Resources and International Petroleum, Society of Petroleum Engineers, Canada, 98-109. ##
[18]. Yousef A.A, Al-Salehsalah S.H, and Al-Jawfi M.S, (2011) New recovery method for carbonate reservoirs through tuning the injection water salinity: Smart waterflooding, SPE EUROPEC/EAGE Annual Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers, Austria, 156-168. ##
[19]. Zahid A, Shapiro A A, Skauge A (2012) Experimental studies of low salinity water flooding carbonate: A new promising approach, SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia Society of Petroleum Engineers, Oman, 89-97. ##
[20]. Fathi S J, Austad T, Strand S (2010) Smart water, as a wettability modifier in chalk: the effect of salinity and ionic composition, Energy and Fuels, 24, 4: 2514-2519. ##
[21]. Zhang P, Tweheyo M T, Austad T (2006) Wettability alteration and improved oil recovery in chalk: The effect of calcium in the presence of sulfate, Energy and Fuels, 20, 5: 2056-2062. ##
[22]. Strand S, Høgnesen E J, Austad T (2006) Wettability alteration of carbonates—Effects of potential determining ions (Ca+2 and SO4-2) and temperature, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 275, 1-3: 1-10. ##
[23]. Agbalaka C C, Dandekar A Y, Patil S L, Khataniar S, Hemsath J (2008) The effect of wettability on oil recovery: A review, SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition Society of Petroleum Engineers, Australia, 55-69. ##
[24]. Strand S, Austad T, Puntervold T, Høgnesen E J, Olsen M, Barstad S M F (2008) Smart water for oil recovery from fractured limestone: a preliminary study, Energy and Fuels, 22, 5: 3126-3133. ##
[25]. Hiorth A, Cathles L, Madland M (2010) The impact of pore water chemistry on carbonate surface charge and oil wettability, Transport in Porous Media, 85, 1: 1-21. ##
[26]. Pu H, Xie X, Yin P, Morrow N R (2010) Low salinity waterflooding and mineral dissolution, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Italy, 125-136. ##
[27]. Al-Shalabi E W, Sepehrnoori K, Pope G, Mohanty K (2014) A fundamental model for predicting oil recovery due to low salinity water injection in carbonate rocks, SPE Energy Resources Conference, Society of Petroleum Engineers, Spain, 178-189. ##
[28]. Mahani H, Menezes R, Berg S, Fadili A, Nasralla R, Voskov D, Joekar-Niasar V (2017) Insights into the impact of temperature on the wettability alteration by low salinity in carbonate rocks, Energy and Fuels, 31, 8: 7839-7853. ##
[29]. Lebedeva E, Senden T J, Knackstedt M, Morrow N (2009) Improved oil recovery from Tensleep sandstone–studies of brine-rock interactions by micro-CT and AFM, 15th European Symposium on Improved Oil Recovery, European Association of Geoscientists and Engineers, The netherland, 55-69. ##
[30]. Shariatpanahi F, Strand S, Austad T (2011) Initial wetting properties of carbonate oil reservoirs: effect of the temperature and presence of sulfate in formation water, Energy and Fuels, 25, 7. 3021-3028. ##
[31]. Austad T, Shariatpanahi F, Strand S, Aksulu H, Puntervold T (2015) Low salinity EOR effects in limestone reservoir cores containing anhydrite: a discussion of the chemical mechanism, Energy and Fuels, 29, 11: 6903-6911. ##
[32]. AlQuraishi A A, AlHussinan S N, AlYami H Q (2015) Efficiency and recovery mechanisms of low salinity water flooding in sandstone and carbonate reservoirs, Offshore Mediterranean Conference and Exhibition, Offshore Mediterranean Conference. ##
[33]. Austad T, Shariatpanahi F, Strand S, Black C J J, Webb K J (2012) Conditions for a low-salinity enhanced oil recovery (EOR) effect in carbonate oil reservoirs, Energy and Fuels, 26, 1: 569-575. ##
[34]. Yousef A A, Al-Saleh S, Al-Kaabi A, Al-Jawfi M (2011) Laboratory investigation of the impact of injection-water salinity and ionic content on oil recovery from carbonate reservoirs, SPE Reservoir Evaluation and Engineering, 14, 05: 578-593. ##
[35]. Al-Shalabi E W, Sepehrnoori K (2016) A comprehensive review of low salinity/engineered water injections and their applications in sandstone and carbonate rocks, Journal of Petroleum Science and Engineering, 139: 137-161. ##
[36]. Uetani T, Kaido H, Yonebayashi H (2019) Investigation of Anhydrite Dissolution as a Potential Low Salinity Waterflooding Mechanism Using Carbonate Reservoir Rocks, International Petroleum Technology Conference, China, 112-123. ##
[37]. Dubey S, Doe P (1993) Base number and wetting properties of crude oils. SPE Reservoir Engineering, 8, 03: 195-200. ##
[38]. Wu Y, Shuler P J, Blanco M, Tang Y, Goddard W A (2006) A study of wetting behavior and surfactant EOR in carbonates with model compounds, SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery, Society of Petroleum Engineers, The USA, 178-189. ##
[39]. Mwangi P, Brady P V, Radonjic M, Thyne G (2018) The effect of organic acids on wettability of sandstone and carbonate rocks, Journal of Petroleum Science and Engineering, 165: 428-435. ##