دوره و شماره: دوره 31، 1400-1 - شماره پیاپی 116، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-175 
مطالعه‌تجربی و مدل‌سازی CFD جداساز دوفازی

صفحه 51-68

10.22078/pr.2020.4191.2900

مهدی فدائی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ علی سلمانی