دوره و شماره: دوره 31، 1400-5 - شماره پیاپی 120، آذر و دی 1400، صفحه 1-153 
2. ارائه روش طراحی بهبودیافته جداساز دوفازی و طراحی جداساز صنعتی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و تحلیل ابعادی

صفحه 17-30

علی سلمانی سیاح؛ یوسف رفیعی؛ محمدجواد عامری‌شهرابی؛ مهدی فدائی؛ کیوان قربانپور؛ محمد صادق ادنان


3. ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخازن سازند سروک در گستره خلیج‌فارس

صفحه 31-50

فرامرز طلایی؛ علی کدخدایی؛ مهران آرین؛ سید محسن آل علی


6. مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص دی‌الکتریک نفت‌های خام

صفحه 77-89

علی محمد گارده؛ علی شکاری فرد؛ جابر طاهری شکیب


10. بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

صفحه 127-137

سینا بازیار؛ معین نبی پور؛ امین اژدرپور؛ بیژن هنرور؛ نادیا اسفندیاری