تحلیل حرارتی هیتر ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری و محاسبه راندمان و میزان مصرف سوخت و ارائه مدل هندسی بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری جزء مهم‌ترین قسمت‌های صنعت انتقال گاز می‌باشند که وظیفه آن تنظیم فشار گاز در محدوده‌ استاندارد جهت مصارف مختلف می‌باشد. باعنایت به اینکه انتقال حرارت از منبع تولید انرژی، به‌وسیله سیال واسط به گاز عبوری از هیتر منتقل می‌گردد، به آن‌ها هیتر حمام آب غیر مستقیم گفته می‌شود. هیتر حمام غیرمستقیم آب به منظور گرم کردن گاز قبل از افت فشار مورد استفاده قرار گرفته تا دمای میعانات موجود در گاز به نقطه تشکیل هیدراتها در حین شکستن و کاهش فشار گاز نرسد. باعنایت به توسعه گازرسانی در کشور ایران و سهم 70% گاز طبیعی از سبد انرژی کشور، تعداد ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و به تبع هیترهای حمام آب غیر مستقیم در صنعت گاز بسیار چشمگیر می‌باشد. در این تحقیق با توجه به مشخصات گاز طبیعی و روابط انتقال حرارت و بقای جرم و معادلات انرژی، تحلیل قابل قبولی از رفتار حرارتی هیترها صورت پذیرفته‌است و مدل‌سازی هیتر با دقت مناسبی انجام شده و تاثیر پارامترهای هندسی بر عملکرد حرارتی هیتر بررسی شده‌است. با تغییر هندسه هیتر از استوانه‌ای به هندسه مکعبی، نتایج قابل قبولی بدست آمد به گونه ای که راندمان از 31% به 56% افزایش و میزان مصرف سوخت از  kg/s 48/1 تا kg/s 84/0 کاهش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal Analysis of Indirect Water Heater in City Gate Station of Natural Gas and Calculating the Efficiency and Fuel Consumption and Presenting the Optimal Geometric Model

نویسندگان [English]

  • davood shafiei 1
  • alireza mostafavi 2
  • saeid jafari 1
1 Department of Mechanical Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

The task of pressure reducing stations is to regulate the gas pressure in the standard range for different uses. The indirect water bath heater is used as part of the gas pressure transfer station to heat the gas before the pressure drops so that the condensate temperature in the gas does not reach the point of hydration formation during breaking and reducing the gas pressure. In this study, according to the characteristics of natural gas and heat transfer relations and mass survival and energy equations, an acceptable analysis of the thermal behavior of heaters has been done and the heater is modeled with appropriate accuracy and the effect of geometric parameters on the heat performance of the heater is investigated. By changing the heater geometry from cylindrical to cubic geometry, acceptable results were obtained by increasing efficiency and reducing fuel consumption.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure Reduction Station
  • Indirect Water Bath Heaters
  • Geometry
  • Efficiency
  • Gas Composition
[1]. Saadat-Targhi M , Khanmohammadi S (2018) Energy and exergy analysis and multi-criteria optimization of an integrated city gate station with organic Rankine flash cycle and thermoelectric generator, Applied Thermal Engineering, 149: 312-324. ##
[2]. Rahmati A R, Reiszadeh M (2018) An experimental study on the effects of the use of multi-walled carbon nanotubes in ethylene glycol/water-based fluid with indirect heaters in gas pressure reducing stations, Applied Thermal Engineering, 134: 107-117. ##
[3]. Rastegar S, Kargarsharifabad H, Rahbar N, Behshad Shafii M (2020) Distilled water production with combination of solar still and thermosyphon heat pipe heat exchanger coupled with indirect water bath heater - experimental study and thermoeconomic analysis, Applied Thermal Engineering, 176: 115437. ##
[4]. Gunes S, Ozceyhan V (2010) The experimental investigation of heat transfer and pressure drop in a tube with coiled wire inserts placed separately from the tube wall. Applied Thermal Engineering 30, 13: 1719-1725. ##
[5]. Ashouri E, Veysi F, Shojaeizadeh E, Asadi M (2014) The minimum gas temperature at the inlet of regulators in natural gas pressure reduction stations (CGS) for energy saving in water bath heaters. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 21: 230-240. ##
[6]. Azizi SH, Rashidmardani A, Andalibi M R (2014) Study of preheating natural gas in gas pressure reduction station by the flue gas of indirect water bath heater. International Journal of Science and Engineering Investigations, 3, 27: 17-22. ##
[7]. Khalili E, Hoseinalipour S M, Heybatian E (2011) Efficiency and heat losses of indirect water bath heater installed in natural gas pressure reduction station; evaluating a case study in Iran, The 8th National Energy Congress, In The 8th National Energy Congress, 24. ##
[8]. Sabermoghaddam A, Farhadiyan N, Sheikhiyani H (2014) Feasibility of energy optimization in the heaters of the gas pressure reduction station, The 5th National Conference on CFD Applications in the Chemical and Petroleum Industries, 21 May, Tehran, Iran. Tehran: Iran University of Science and Technology. ##
[9]. Hossein S S, Farhadi M, Sedighi K (2017) Experimental investigation of a solar desalination system using twisted tape and wire coil inside of spiral heat exchanger, Desalination. 42: 34–44. ##
[10]. Wu Z, L. Wang, B. Sundén (2013) Pressure drop and convective heat transfer of water and nanofluids in a double-pipe helical heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 60, 1-2: 266-274. ##
[11]. Dizaji H S, Jafarmadar S, Hashemian M (2015). The effect of flow, thermodynamic and geometrical characteristics on exergy loss in shell and coiled tube heat exchangers, Energy, 91: 678-684. ##
[12]. Farzaneh-Gord M, Arabkoohsar A, Deymi Dasht-bayaz M, Farzaneh-Kord V (2012) Feasibility of accompanying uncontrolled linear heater with solar system in natural gas pressure drop stations, Energy, 41, 1: 420-428. ##
[13]. Rashidmardani A, Hamzei M (2013) Effect of Various Parameters on Indirect Fired Water Bath Heaters Efficiency to Reduce Energy Losses, International Journal of Science and Engineering Investigations, 2: 12. ##
[14]. Garcia A, Vicente P G, Viedma A (2005) Experimental study of heat transfer enhancement with wire coil inserts in laminar-transition-turbulent regimes at different Prandtl numbers, International journal of heat and mass transfer, 48: 4640–4651. ##
[15]. Garcia A, Solano J P, Vicente P G, Viedma A (2007) Enhancement of laminar and transitional flow heat transfer in tubes by means of wire coil inserts, Int. J. Heat and Mass Transfer. 50: 3176–3189. ##
[16]. Ghaebi H, Farhang B, Rostamzadeh H, Parikhani T (2018) Energy, exergy, economic and environmental (4E) analysis of using city gate station (CGS) heater waste for power and hydrogen production: A comparative study, International Journal of Hydrogen Energy, 43, 3:1855-1874. ##