بررسی آزمایشگاهی خاصیت آسفالتین‌زدایی سورفاکتنت شیمیایی تریتون ایکس-100 در سنگ‌های کربناته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

 رسوب آسفالتین همان‌طور که در بسیاری از مطالعات گذشته بیان شده است باعث پلاگ شدن منافذ موجود در محیط متخلخل می‌شود و مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش تراوایی، تغییر ترشوندگی، آسیب سازند و در نهایت کاهش تولید  را باعث می‌شود. در این مطالعه از روش تزریق مواد شیمیایی شامل سورفاکتنت نانیونیک تریتون ایکس 100 برای آسفالتین‌زدایی استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان داد که این سورفاکتنت در فازهای مختلف آبی مورد استفاده، کارآمد بوده و قادر است مانع از تجمع رسوبات آسفالتین در سطح حفرات شود و علاوه‌بر افزایش تولید در آزمایش سیلاب‌زنی مغزه، باعث تغییر ترشوندگی سطح حفرات مغزه از نفت‌دوستی شدید به حالت میانه شود. میزان افزایش بازیافت نفت آسفالتین‌دار در تزریق آب دریا نسبت به سایر فازهای آبی بیشتر بوده به‌طوری که قادر است مقدار آن را از 49% در حالت بدون سورفاکتنت تا 4/59% در حالت استفاده از سورفاکتنت افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Chemical Surfactant (Triton x-100) Effect on Asphaltene Precipitation in Carbonate Rocks

نویسندگان [English]

  • Sina Bazyar
  • Moein Nabipour
  • Amin Azdarpour
  • Bizhan Honarvar
  • Nadia Esfandiari
Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Asphaltene precipitation, as stated in previous studies, plugs the pores in the porous media and causes various problems, including permeability reduction, wettability alteration, and ultimately reduces production. The results of this study showed that this surfactant is able to prevent asphaltene precipitation and is effective in different aqueous phases (DW, SW and CW). In addition to increasing recovery factor in the core flooding test, it was able to alter the wettability of the pores surface from oil-wet to intermediate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • TritonX-100
  • Wettability Alteration
  • Carbonate Water
  • Sea Water
  • Distilled Water
1]. Antonio V, Brancoa M, Mansoori G A, Xavier L C D A, Park S J, Manafi H (2001) Asphaltene flocculation and collapse from petroleum fluids, Journal of Petroleum Science and Engineering, 32: 117-230. ##
[2]. Nasri Z. Dabir B (2009) Effects of asphaltene deposition on oil reservoir charactristics including two phase flow, Journal of the Japan Institude, 52, 1: 1-9. ##
[3]. Sara M, Hashmi, Firoozabadi A, Yale University (2013) Asphaltene Deposition in Metal Pipes: Efficient Inhibition and Removal by Different Surfactants, SPE 166404. ##
[4]. Sabramanian D, Firouzabadi A (2015) Effects of surfactants and water on inhibition of asphaltene precipitation and deposition, SPE- 177669- MS. ##
[5].Wang M, Kaufman J, Chen X, Sungail C (2015) Development and evaluation of non-ionic polymetric surfactants as asphaltene inhibitors, SPE-173720-Ms. ##
[6]. Nabipour M, Ayatollahi Sh, Keshavarz P (2017) Application of different novel and newly designed commercial ionic liquids and surfactants for more oil recovery from an Iranian oil field, Journal of Molecular Liquids, 230: 579–588. ##
[7]. Ahsaeia Zh, Nabipour M (2019) Application of commercial zwitterionic surfactants and ionic liquids to reduce interfacial tension and alter wettability in a carbonate reservoir, Taylor and Francis, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects. ##
[8]. Janaina I, Aguiar S, Rogers J, Mahmoudkhani A (2020) Locus bio-energy solutions, the assessment of microbial surfactants as asphaltenes dispersants:sophorolipids vs dodecylbenzenesulfonic acid, OTC-30673-MS. ##
[9]. Moghanirahimi A, Sadeghi A, Kaabi A (2019) Investigation of Temperature and Hydrolyzed Polyacrylamide Polymer on Adsorption Density of the TritonX-100 Surfactant in Carbonate Rocks, Petroleum Research, 29: 108, 36-38. ##
[10]. Alhreeza M, Wenb D (2018) Controlled releases of asphaltene inhibitors by nanoemulsions, Fuel, 234: 538–548. ##
[11]. Guanli Sh, Mingzhe D, Shengnam Ch (2014) Improvements of CO2 EOR performance in water-wet reservoirs by adding active carbonate water, Journal of Petroleum Science and Engineering, 121: 142-148. ## 
[12]. Emadi S, Shadizadeha S R (2019) Effect of using zyziphus spina christi or cedr extract (CE) as a natural surfactant on oil mobility control by foam flooding, Journal of Molecular Liquids, 293: 111573. ##                                                       
[14]. Davudov D (2018) A new model for permeability impairment due to asphaltene deposition, Fuel, 235: 239–248. ##
[15]. Hematfar V (2017) Experimental investigation of asphaltene adsorption in porous media due to solvent injection and effects on relative permeability, International Journal of Multiphase Flow, 99: 174-185. ##
[16]. Lashkarbolooki M, Ayatollahi Sh, Riazi M (2017) Mechanistical study of effect of ions in smart water injection into carbonate oil reservoir, Process safety and environmental Protection, 105: 361-372. ##