افزایش تولید میدان نفتی آزادگان با استفاده از رویکرد بهینه‏‏سازی بی‏درنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توجه به وجود میادین مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، نیاز به استفاده از روش‌های بهینه‌سازی برای استفاده حداکثری از این میادین احساس می‌شود که در این ‌بین، میدان نفتی آزادگان به‌دلیل  حجم عظیم ذخایر نفتی و مشترک بودن با کشور عراق نیازمند توجه ویژه‌ای است. هدف از این مقاله، مدل‌سازی ریاضی میدان نفتی آزادگان با هدف بهینه‌سازی تولید است؛ که بدین منظور از روش بهینه‌سازی تولید بی‌درنگ استفاده شد. در همین راستا 13 حلقه چاه در منیفولد شماره 7 میدان نفتی آزادگان در نظر گرفته شد. با توجه به وجود روابط غیرخطی برای تولید نفت و افت فشار در طول مسیر، روش‌های مناسب برای تبدیل روابط غیرخطی سامانه به روابط خطی مورد بررسی قرارگرفت؛ و سپس با استفاده از آنالیز حساسیت، نقاط گسسته برای این خطی‌سازی به‌دست ‌آمد و به‌عنوان ورودی در کد موردنظر مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با حل هم‌زمان روابط، مقادیر بهینه فشار سرچاهی برای رسیدن به حداکثر تولید نفت برای هر چاه به‌دست آمد که نشان دهنده افزایش تولید 7/27% نفت با استفاده از این روش است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oil Production Enhancement of Azadegan Oil Field Using Real-Time Optimization Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalali
  • Mojgan Abbasi
  • Nassim Tahouni
  • M. Hassan Panjeshahi
Institute of Petroleum Engineering, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Because of increasing demand for oil and gas, it is necessary to properly manage the production in oil fields which can be performed through optimization. Azadegan Oil Field has a large volume of oil reserves shared with Iraq and requires special attention. The main goal of this paper is to introduce and develop mathematical modeling for Azadegan oil field to optimize the oil production using Real-Time Production Optimization (RTPO). Therefore, 13 wells were considered in Manifold No. 7 of Azadegan Oil Field. Due to the nonlinearity nature of oil production and pressure drop equations in production facilities, Mixed Integer Linear Programming (MILP) was examined to convert nonlinear equations to the linear ones. By solving the equations simultaneously, optimum wellhead pressures were obtained to achieve maximum oil production. The results showed a 27.7% increase in oil production.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Enhancement
  • Real-Time Production Optimization
  • Azadegan Oil Field
  • MILP
[1]. Dudley B (2020) BP statistical review of world energy, London, UK. ##
[2]. Wang P (2003) Development and applications of production optimization techniques for petroleum fields, PhD Thesis, Stanford University, United States. ##
[3]. Wang P, Litvak M, Aziz K (2002) Optimization of production operations in petroleum fields, SPE Annual Technical Conference and Exhibition. ##
[4]. Bieker H P, Slupphaug O, Johansen T A (2007) Real-time production optimization of oil and gas production systems: A technology survey, SPE Production and Operations, 22, 4: 382-391. ##
[5]. Saputelli L A, Mochizuki S, Hutchins L, Cramer R, Anderson M B, Mueller J B, Escorcia A (2003) Promoting real-time optimization of hydrocarbon producing systems, Offshore Europe, Aberdeen, UK, 1–9. ##
[6]. Bieker H P (2007) Topics in offshore oil production optimization using real-time data, Department of Engineering Cybernetics, Norwegian University of Science and Technology. ##
[7]. Kosmidis V D, Perkins J D, Pistikopoulos E N (2005) A mixed integer optimization formulation for the well scheduling problem on petroleum fields, Computers and Chemical Engineering, 29, 7: 1523-1541. ##
[8]. Kosmidis V D, Perkins J D, Pistikopoulos E N (2004) Optimization of well oil rate allocations in petroleum fields, Industrial and Engineering Chemistry Research, 43, 14: 3513-3527. ##
[9]. Gunnerud V (2011) On decomposition and piecewise linearization in petroleum production optimization, PhD diss., Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. ##
[10]. Langvik A S, Dzubur L (2012) Optimization of oil production-applied to the marlim field, Master's thesis, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway. ##
[11]. Codas A, Campos S, Camponogara E, Gunnerud V, Sunjerga S (2012) Integrated production optimization of oil fields with pressure and routing constraints: The Urucu field, Computers and Chemical Engineering, 46: 78-189. ##
[12]. Silva T L, Camponogara E, Teixeira A F, Sunjerga S (2013) A mixed-integer linear programming model for automatic routing decisions in oil production optimization, IEEE International Conference on Automation Science and Engineering, 280-285, IEEE. ##
[13]. Silva T L, Camponogara E (2014) A computational analysis of multidimensional piecewise-linear models with applications to oil production optimization, European Journal of Operational Research, 232, 3: 630-642. ##
[14]. Silva T L, Camponogara E, Teixeira AF, Sunjerga S (2015) Modeling of flow splitting for production optimization in offshore gas-lifted oil fields: Simulation validation and applications, Journal of Petroleum Science and Engineering, 128: 86-97. ##
[15]. Silva T L (2017) Contributions to modeling and optimization of oil production systems, PhD Thesis, Federal University of Santa Catarina, Brazil. ##
[16]. Epelle E I, Gerogiorgis D I (2019) Mixed-integer nonlinear programming (MINLP) for production optimisation of naturally flowing and artificial lift wells with routing constraints, Chemical Engineering Research and Design, 152: 134-148. ##
[17]. Sioshansi R, Conejo A J (2017) Optimization in engineering: Models and algorithms, Springer. ##
[18]. Beale E M L, Tomlin J A (1970) Special facilities in a general mathematical programming system for non-convex problems using ordered sets of variables, Fifth International Conference on Operational Research, 447-454. ##
[19]. Schlumberger (2017) PIPESIM® User Manual, Schlumberger Ltd. (Houston, TX, USA). ##