بررسی عملکرد اکسیدهای فلزی نانو ساختار کبالت و آهن برای جلوگیری از رسوب آسفالتین نفت خام سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی روش جدید تلفیق امواج مافوق صوت در فرکانس‌های متفاوف با نانوذرات اکسید کبالت و اکسید آهن در کاهش میزان آسفالتین و ویسکوزیته سینماتیک نفت خام سنگین است. در ابتدا، نفت خام مورد مطالعه در دمای ثابت C˚ 20 تحت تابش امواج مافوق صوت در حالت تک فرکانس و چند فرکانس قرار گرفت. در مرحله بعد، چیدمان مبدل‌های پیزوالکتریک و دمای انجام آزمایش‌ها بهینه گردید. در نهایت، تأثیر امواج مافوق صوت و نانوذره Co2O3 و همچنین، نانوذره مغناطیسی γ-Fe2O3 در یک میدان مغناطیسی ثابت مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز SEM نشان داد که نانوذره اکسید کبالت و اکسید آهن هر دو دارای مورفولوژی تقریبا کروی شکل و متوسط اندازه به ترتیب nm 50 و nm 40-20 می‌باشند. نتایج نشان داد که تابش امواج مافوق صوت با فرکانس kHz 25 در زمان بهینه min 10 و دمای ثابت C˚ 20، میزان آسفالتین را از 52/13% به 65/7% و ویسکوزیته سینماتیک را از cSt 2/87 به cSt 7/65 کاهش می‌دهد. تلفیق امواج مافوق صوت در فرکانس‌های kHz 25 و MHz 7/1عملکرد بهتری در کاهش میزان این دو پارامتر نسبت به حالت تک فرکانس (kHz 25) نشان داد. در شرایط بهینه (دمای C˚ 50، زمان پرتودهی min 10 و غلظت .wt% 4/0 از هر دو نانوذره)، میزان آسفالتین نفت خام تقریباً کاهشی مشابه با 61% برای هر دو نانوذره به نمایش گذاشت. درحالی‌که تحت شرایط فوق و در حضور میدان مغناطیسی ثابت با نانوذره مغناطیسی γ-Fe2O3، این میزان کاهش به 63% رسید. در گذشته مطالعاتی در مورد تأثیر امواج مافوق صوت و روش‌های دیگر بر نفت‌های خام مختلف انجام گرفته، اما نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از تلفیق امواج مافوق صوت در فرکانس‌های مختلف و تزریق نانوذره مغناطیسی می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای میزان آسفالتین و ویسکوزیته نفت خام سنگین را کاهش دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Performance of Nanostructured Metal Oxides of Cobalt and Iron to Prevent the Deposition of Heavy Crude Oil’s Asphaltene

نویسندگان [English]

  • Hamed Mansouri
  • Akbar Mohammadidoust
  • Faezeh Mohammadi
Department of Chemical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This study aims to investigate a new method of combining ultrasonic waves with different frequencies and magnetic nanoparticles in reducing the asphaltene content and kinematic viscosity of heavy oil. In the first section, in order to upgrade heavy oil, the oil was subjected to ultrasonic waves with different frequencies at constant temperature of 20 °C. In the next section, the temperature of experiment and the layout of 1.7 MHz piezoelectric transducers were optimized, in dual frequency radiation. In the final section, in presence of fixed magnetic field, the effect of combining of ultrasonic irradiation in dual-frequency mode with Co2O3 and magnetic γ-Fe2O3 nanoparticles on the kinematic viscosity and asphaltene content of the heavy crude oil was studied. The experimental optimizations cleared that in the presence of magnetic field and ultrasonic waves irradiation with dual frequency, the γ-Fe2O3 magnetic nanoparticle had a better performance than Co2O3 nanoparticle, so that at the optimum concentration (0.4 wt.%), the asphaltene content and kinematic viscosity were significantly declined to 5.01 wt.% and to 7.1 cSt  respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Oil
  • Ultrasonic Waves
  • Magnetic Nanoparticle
  • Asphaltene
  • Kinematic Viscosity
[1]. Luo , GuY (2007) Effects of asphaltene content on the heavy oil viscosity at different temperatures, Fuel, 86, 7: 1069-1078.##
[2]. Chilingarian G V, Yen T F (1994) Asphaltenes and Asphalts, 1. Elsevier. ##
[3]. Sheu E Y, Mullins O C (1995) Fundamentals and Applications, Springer. ##
[4]. Mack C (1932) Colloid Chemistry of Asphalts, The Journal of Physical Chemistry, 36, 12: 2901-2914. ##
[5]. Eskin D, Ratulowski K, Akbarzadeh K, Pan S (2011) Modelling asphaltene deposition in turbulent pipeline flows, The Canadian Journalof Chemical Engineering, 89, 3: 421-441. ##
[6]. Martínez-Palou R, Mosqueira M d L, Zapata-Rendón B, Mar-Juárez E, Bernal-Huicochea C, de la Cruz Clavel-lópez J, Aburto J (2011) Transportation of heavy and extra-heavy crude oil by pipeline: A review, Journal of Petroleum Science and Engineering, 75, 3: 274-282. ##
[7]. Cui J, Zhang Z, Liu X, Liu L, Peng J (2020) Studies onviscosity reduction and structural change of crude oil treated with acoustic cavitation, Fuel, 263: 116638. ##
[8]. Razavifar M, Qajar J (2020) Experimental investigation of the ultrasonic wave effects on the viscosity and thermal behaviour of an asphaltenic crude oil, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 153: 107964. ##
[9]. Tutuncu A N, Joha R (2008) An experimental study for removal of near-wellbore asphaltene deposits using ultrasonics, in SEG Technical Program Expanded Abstracts, Society of Exploration Geophysicists, 1719.1723. ##
[10]. Amani M, Retnanto A, AlJuhani S, Al-Jubouri M, Shehada S, Yrac R (2015) Investigating the role of ultrasonic wave technology as an asphaltene flocculation inhibitor, an experimental study, in International Petroleum Technology Conference, International Petroleum Technology Conference. ##
[11]. Maye P E E, Jingyi Y, Taoyan Y, Xinru X (2017) The effects of ultrasonic treatment on the molecular structure of residual oil, China Petroleum Processing and Petrochemical Technology, 4: 82-88. ##
[12]. Hemmati-Sarapardeh A, Abdolhossein B, Dabir M, Ahmadi M, HuseinM (2018) Toward mechanistic understanding of asphaltene aggregation behavior in toluene: the roles of asphaltene structure, aging time, temperature, and ultrasonic radiation, Journal of Molecular Liquids, 264: 410-424. ##
[13]. Salehzadeh M, Akherati A, Ameli F, Dabir B (2016) Experimental study of ultrasonic radiation on growth kinetic of asphaltene aggregation and deposition, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 94, 11: 2202-2209. ##
[14]. Huang X, Zhou C, Suo Q, Zhang L, Wang S (2018) Experimental study on viscosity reduction for residual oil by ultrasonic. Ultrasonics Sonochemistry, 41: 661-669. ##
[15]. Najafi I, Kharrat R, Ghotbi C, Ghazanfari M H (2009) Ultrasonic waves effect on removing skin from near wellbore region: a modeling and experimental approach, The 6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition Kish Island. ##
[16]. Strobel J, Rupitsch S J, Lerch R (2009) Ferroelectret sensor array for characterization of cavitation effects in ultrasonic cleaning, in 2009 IEEE International Ultrasonics Symposium, IEEE. ##
[17]. Dehshibi R R, Mohebbi A, Riazi M, Niakousari M (2018) Experimental investigation on the effect of ultrasonic waves on reducing asphaltene deposition and improving oil recovery under temperature control, Ultrasonics Sonochemistry, 45: 204-212. ##
[18]. Xu X, Bao T (2020) Research on the removal of near-well blockage caused by asphaltene deposition using sonochemical method. Ultrasonics Sonochemistry, 64: 104918. ##
[19]. Luo X, Gong Z, He P, Zhang P, He L (2020) Research on mechanism and characteristics of oil recovery from oily sludge in ultrasonic fields, Journal of Hazardous Materials, 399: 123137. ##
[20]. Shojaati F, Riazi M, Mousavi S H, Derikvand Z (2017) Experimental investigation of the inhibitory behavior of metal oxides nanoparticles on asphaltene precipitation, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 531: 99-110. ##
[21]. Tarboush B J A, Husein M M (2012) Adsorption of asphaltenes from heavy oil onto in situ prepared NiO nanoparticles, Journal of Colloid and Interface Science, 378, 1: 64-69. ##
[22]. Kazemzadeh Y, Eshraghi S E, Kazemi K, Sourani S, Mehrabi M, Ahmadi Y (2015) Behavior of asphaltene adsorption onto the metal oxide nanoparticlesurface and its effect on heavy oil recovery, Industrial and Engineering Chemistry Research, 54, 1: 233-239. ##
[23]. Tarboush B J A, Husein M M (2015) Dispersed Fe2O3 Nanoparticles Preparation in Heavy Oil and their Uptake of Asphaltenes, Fuel Processing Technology, 133: 120-127. ##
[24]. Hosseinpour N, Khodadadi A A, Bahramian A, mortazavi Y (2013) Asphaltene adsorption onto acidic/basic metal oxide nanoparticles toward in situ upgrading of reservoir oils by nanotechnology, Langmuir, 29, 46: 14135-14146. ##
[25]. Taborda E A, Franco C A, Lopera S H, Alvarado V, Cortés F B (2016) Effect of nanoparticles/nanofluids on the rheology of heavy crude oil and its mobility on porous media at reservoir conditions, Fuel, 184: 222-232. ##
[26]. Taborda E A, Franco C A, Ruiz M A, Alvarado V, Cortes F B (2017) Experimental and theoretical study of viscosity reduction in heavy crude oils by addition of nanoparticles, Energy and Fuels, 31, 2: 1329-1338. ##
[27]. Nassar N N, Hassan A, Pereira-Almao P (2011) Application of nanotechnology for heavy oil upgrading: Catalytic steam gasification/cracking of asphaltenes, Energy and Fuels, 25, 4: 1566-1570. ##
[28]. Hashemi R, Nassar N N, Pereira Almao P (2013) Enhanced heavy oil recovery by in situ prepared ultradispersed multimetallic nanoparticles: A study of hot fluid flooding for Athabasca bitumen recovery, Energy and Fuels, 4, 27: 2194-2201. ##
[29]. Greff J, Babadagli T (2011) Catalytic effects of nano-size metal ions in breaking asphaltene molecules during thermal recovery of heavy-oil, in SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers. ##
[30]. Montes D, Cortés F B, Franco C A (2018) Reduction of heavy oil viscosity through ultrasound cavitation assisted by NiO nanocrystals-functionalized SiO2 nanoparticles, Dyna, 85, 207: 153-160. ##
[31]. Cui J, Zhang Z, Liu X, Liu L, Peng J (2020) Analysis of the viscosity reduction of crude oil with nano-Ni catalyst by acoustic cavitation, Fuel, 275: 117976. ##
[32]. Tazikeh S, Amin J S, Zendehboudi S (2020) Experimental study of asphaltene precipitation and metastable zone in the presence of polythiophene-coated Fe3O4 nanoparticles, Journal of Molecular Liquids, 301: 112254. ##
[33]. Beheshti E, Doryani H, Malayeri M R, Riazi M (2021) Asphaltene stability during heptane injection in a glass micromodel in the presence of Co3O4 nanoparticles, Journal of Petroleum Science and Engineering, 205: 108839. ##
[34]. ASTM D445, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity). 2012. ASTM. ##
[35]. ASTM D6560, Standard Test Method for Determination of Asphaltenes (Heptane Insolubles) in Crude Petroleum and Petroleum Products. 2000. ##
[36]. ASTM D 1298 Standard test method for density, relative density, or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by Hydrometer Method. 2012. ##
[37]. ASTM D4124-01. Standard Test Methods for Separation of Asphalt into Four Fractions, 2001. ##
[38]. Kor P, Kharrat R (2016) Modeling of asphaltene particle deposition from turbulent oil flow in tubing: Model validation and a parametric study, Petroleum, 2, 4: 393-398. ##
[39]. Shedid S A (2004) An ultrasonic irradiation technique for treatment of asphaltene deposition, Journal of Petroleum Science and Engineering, 42, 1: 57-70. ##
[40]. Gunal O G Islam M (2000) Alteration of asphaltic crude rheology with electromagnetic and ultrasonic irradiation, Journal of Petroleum Science and Engineering, 4-1, 26: 263-272. ##
[41]. Mason T J, Lorimer J P (2002) Lorimer, Applied sonochemistry: the uses of power ultrasound in chemistry and processing, Weinheim: Wiley-Vch, 10. ##
[42]. Cheeke J D N (2017) Fundamentals and applications of ultrasonic waves, CRC press. ##
[43]. Parvizian F, Rahimi M, Azimi N (2012) Macro-and micromixing studies on a high frequency continuous tubular sonoreactor, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 57: 8-15. ##
[44]. Doust A M, Rahimi M, Feyzi M (2015) Effects of solvent addition and ultrasound waves on viscosity reduction of residue fuel oil, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 95: 353-361. ##
[45]. Gogate P R (2008) Cavitational reactors for process intensification of chemical processing applications: a critical review, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 47, 4, 515-527. ##
[46]. Tamulienė J, Visnoras R, Badenes G, Balevicius L (2009) Stability and Magnetic Properties of Co2Om (m= 1,..., 7) Clusters, Lithuanian Journal of Physics, 49, 2: 137-143. ##