تخمین مقدار تنش‏قائم با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی معدن،

چکیده

ر تنش‏های اصلی درجا در یک چاه، بدون شک از اصلی‌ترین عواملی است که بر پایداری آن مؤثر است. عموماً در مناطقی که از لحاظ تکتونیکی وضعیت عادی دارند، تنش‏های اصلی غالباً شامل دو مؤلفه افقی و یک مؤلفه قائم هستند. در این تحقیق، تنش‏های درجا با استفاده از فرضیات و روابط موجود در چهار حلقه از چاه‏های میدان نفتی منصوری در جنوب غربی ایران محاسبه گردید. از آنجاکه مؤثر‏ترین پارامتر در این فرآیند، چگالی سازند است، سازند قرارگرفته در مقطع چاه به سه زون دارای لاگ چگالی، بدون لاگ چگالی و دارای لاگ گرافیکی و بدون لاگ تقسیم شده و با استفاده از لاگ‏های مذکور در چاه‌های شماره 1، 48، 47 و 56 این میدان، مقدار چگالی سازند تخمین زده شده است. سپس با محاسبه تنش قائم در عمق نهایی این چاه‏ها، گرادیان تنش قائم به‏دست آمده و رابطه‏ای نیز با استفاده از روش‏های تئوریک موجود به‏منظور برآورد مقدار تنش‏ افقی ارائه گردیده است. نتیجه محاسبات نشان داد با وجود اینکه چاه‏ها از پراکندگی نسبتاً مناسبی در محدوده میدان برخوردار هستند، گرادیان تنش به‏دست آمده از آنها در مقایسه با یکدیگر تغییرات کمی دارد و مقدار متوسط آن می‏تواند به‏عنوان مرجع محاسبه تنش قائم در این میدان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vertical Stress Estimation in Mansouri Oil Field by Using Graphical and Petrophysical Logs and Determination of an Empirical Relation to Evaluate the Horizontal Isotropic Stress

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Zahedi
  • Kaveh Ahangari
Department of Mining Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The magnitude of in-situ stresses is one of the most important factors affecting wellbore stability. In cases we do not encounter special tectonic conditions, in-situ stresses usually consist of three major trajectories, two horizontal and one vertical. In this paper in-situ stresses are estimated in the final depth of 4 wells in Mansouri oil field, southwest of Iran. As the most important parameter in vertical stress estimation is density, the formation surrounds the well is divided into three zones: with density log, without density log but with graphical log, and without density and graphical log. Then, the density of formation is evaluated by using these logs and the vertical stress is estimated in wells No. 1, 47, 48, and 56. A relation is also suggested to estimate the horizontal stress by using empirical relations. The results show that the vertical stress gradient calculated in the studied wells has inconsiderable variations in magnitude and can be used as a reference in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical Stress
  • Petrophysical Logs
  • Graphical Logs
  • Stress Gradient
  • Mansouri Oil Field
مراجع
[1] Sanaee R., Shadizadeh S. R. and Riahi M. A., “Determination of the stress profile in a deep borehole in a naturally fractured reservoir”, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences, vol. 47, pp. 599-605, 2010.
[2] Song and Haimson B. C., “Poliaxial strength criteria and their use in estimating in-situ stress magnitudes from borehole breakout dimensions”, Proc. 36th U.S. Rock Mech. Symp., Int. J., of Rock Mech. Min. Sci. 34:3-4, paper no.116, 1997.
[3] Bell J. S., “Practical methods for estimating in situ stresses for borehole stability applications in sedimentary basins”. Journal of petroleum science and engineering, vol. 38, pp.111-119, 2003.
[4] Yaghoubi A. A. and Zeinali M.,“Determination of magnitude and orientation of thr in-situ stress from borehole breakout and effect of pore pressure on borehole stability – Case study in cheshmeh khush oil field of Iran”. Journal of petroleum science and engineering, vol. 67, pp.116-126, 2009.
[5] Zoback M. D., Barton C. A., Brudy M., Castillo D. A., Moos D. B., Peska P., Ward C. D. and et al. “Determination of stress orientation and magnitude in deep wells”, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 40, pp. 1049-1076, 2003.
6- شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، شرکت مهندسی نفت کیش، گزارش مطالعات زمین شناسی در میدان نفتی منصوری، 1384.
7- شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران، لاگ‌های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه‌های شماره 56 ،1، 47 و48 میدان نفتی منصوری.