دوره و شماره: دوره 22، شماره 70، مرداد و شهریور 1391، صفحه 1-132 
بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس

صفحه 13-23

10.22078/pr.2013.108

مهدی بیطرفان؛ مسعود بهرامی بابا حیدری؛ محمد یوسف معتمد هاشمی


بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی BSCFO در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز

صفحه 68-76

10.22078/pr.2013.114

انسیه گنجی بابا خانی؛ جعفر توفیقی؛ لاله شیرازی؛ زهرا طاهری؛ محمد علی خداقلی