دوره و شماره: دوره 22، شماره 72، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1-171 
مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در حضور مایعات یونی

صفحه 22-29

10.22078/pr.2013.149

محمدرضا مرادی؛ امیرناصر احمدی؛ خداداد نظری فتح آّبادی؛ سیروس قطبی؛ وحید تقی خانی


بهینه‌سازی تولید نفت در چاه‌های هوشمند با روش طرح آزمایش‌ها

صفحه 38-57

10.22078/pr.2013.151

سیدعلی میرحسنی؛ مرتضی حسن آبادی؛ سیدمهدیا مطهری؛ امیرعباس عسکری


بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه‌های مته

صفحه 74-84

10.22078/pr.2013.153

رضا کاظمی؛ علی اصغر جعفری کجور؛ محمد فرجی مهیاری


شناسایی شکستگی‌ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک

صفحه 85-98

10.22078/pr.2013.154

مصطفی جاوید؛ حسین معماریان؛ رضا آقایی‌زاده ظروفی؛ بهزاد تخم‌چی؛ فرهاد خوشبخت؛ سید مهدی مظهری


جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری

صفحه 110-119

10.22078/pr.2013.156

سید منصور میبدی؛ محمد قیومی جزه؛ عباس اخوان سپهی؛ فریدون فرقانی؛ محمدرضا کوچکی؛ داریوش فرخانی؛ علی اصغر خلیلی