جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تنکابن - گروه میکروبیولوژی

2 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تنکابن - باشگاه پژوهشگران جوان

3 دانشگاه آزاداسلامی تهران شمال

4 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده شیمی پتروشیمی

چکیده

بیوسورفاکتانت‌ها ترکیبات فعال سطحی هستند که توسط گروهی از باکتری‌ها و قارچ‌ها تولید می‌شوند. این مولکول‌ها به ترتیب کشش سطحی و بین سطحی را در محلول‌های آبی و سامانه‌های دوفازی کاهش می‌دهند. مهم‌ترین کاربرد بیوسورفاکتانت‌ها در صنعت نفت، افزایش بازیافت نفت است. هدف از این پژوهش، جداسازی باکتری‌های مولد بیوسورفاکتانت و بررسی شرایط بهینه از لحاظ دما و pH برای تولید بیشتراین مواد توسط جدایه‌ها می‌باشد. نمونه‌برداری از ۸ نقطه منتخب خاک‌های آلوده به نفت جزیره سیری انجام گرفت. به‌ طورکلی ۱۶۰ سویه باکتری، جداسازی و تحت بررسی ریخت‌شناسی و رنگ‌آمیزی گرم قرار گرفتند. ٥٩ سویه‌دارای فعالیت همولیتیک و ٤٦سویه دارای توانایی فروپاشی قطره هستند. همچنین نتایج آزمایش جابه‌جایی روغن در مورد ٢٠ سویه مثبت می‌باشد.در ادامه 18 سویه برای آزمایش‌های غربال‌گری تکمیلی از جمله فعالیت امولسیفیکاسیون و تشکیل کف و اندازه‌گیری کشش سطحی انتخاب شدند. در نهایت ٢ سویه در دمای C ° 37 و 7=pH، قادر بودند کشش سطحی را بیشتر از mN/m ٣٠ کاهش دهند. در مطالعه حاضر دو سویه برتر با توانایی تولید بیوسورفاکتانت و ظرفیت امولسیفیکاسیون بالا به دست آمد. با توجه به پتانسیل بالای بیوسورفاکتانت تولید شده توسط باکتری‌های منتخب،پیشنهاد می‌شود از آنها به منظور کاربردهای تجاری از جمله افزایش بازیافت نفت، اصلاح زیستی محیط‌های خاکی و دریایی و صنایع غذایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of Biosurfactant-producing Bacteria from Petroleum-contaminated Soils of the Sirri Island

نویسندگان [English]

 • Seyed Mansour Meybodi 1
 • Mohammad Ghayyomi Jazeh 2
 • Abbas Akhavan Sepahi 3
 • Fereydoon Forghani 2
 • Mohammadreza Kouchaki 1
 • فرخانی Farkhani 4
 • Ali Asghar Khalili 4
1 Department of Microbiology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
2 Young Researchers Club, Tonekabon Branch, Islamic Azad University
3 Tehran North Branch, Islamic Azad University
4 Chemistry & Petrochemical Research Division, Research Institute of Petroleum (RIPI)
چکیده [English]

Biosurfactants are active surface components produced by some bacteria and fungi. These molecules reduce surface and interfacial tension in aqueous solutions and biphasic systems respectively. The most important application of biosurfactants is in oil industry to enhance oil recovery. The aim of this study is to isolate biosurfactant-producing bacteria and optimize the conditions such as temperature and pH for maximum biosurfactant production. Samples were collected from 8 selected points of oil-contaminated soils in the Sirri Island. Overall, 160 strains of bacteria were investigated in terms of isolation and morphological and gram stain. 59 strains had hemolytic activity and 46 strains had oil collapsing ability. Also, the results of oil displacement test were positive for 20 strains. Afterwards, 18 strains were selected and complementary tests such as foam formation and emulsification activity and surface tension were performed on them. Finally, two strains were found to be able to reduce surface tension more than 30 mNm-1 at 37 °C and a pH value of 7.0. Two strains with a high amount of biosurfactant production and emulsification ability were obtained in the present study. Regarding the high potential of the biosurfactant produced, it is suggested that it should be used in commercial applications such as enhanced oil recovery, bioremediation of soil and marine environments, and food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biosurfactant
 • The Sirri Island
 • Oil-contaminated Soil
 • Bacteria
 • oil recovery
مراجع
[1]. Bagheri L. T., Shourian M., Rootaazad R., Rouholamini N. A., Adelzadeh A. R., and Noghabi K., “An efficient biosurfactant-producing bacterium Pseudomonas aeruginosa MR01, isolated from oil excavation areas in south of Iran”,Colloids and surface B:Biointerfaces.,Vol. 69, pp.183-193, 2009.
[2]. Chen S. Y., Wei Y. H., and Chnd J. S., “Repeated PH-salt fed-batch fermentation for rhmnoloipid production with indigenous Pseudomonas aeruginosa S2”, Applied Microbial Biotechnol., Vlo. 76, pp. 67-74, 2007.
[3]. Mata-Sandoval J. C., and Karns J. A., “Torrents.High-performance liquid chromatography method for the characterization of rhmmnolipid mixtures produced by Pseudomonas aeruginosa UG2 on corn oil”, J .Chromatogr., Vol. 846, pp. 211-220, 1999.
[4]. Maier R. M., and Soberon Chavez G., “Pseudomonas aeruginosa rhamonolipid:Biosynthesis and Potential Application”, Biotechnol., Vol. 54, pp. 625-633, 2000.
[5]. Makkar S., Cameotra S., and Banat I. M., “Advances in utilization of renewable substrates for biosurfactant production” , AMB Express., Vol.1, pp.1-5, 2011.
[6]. Babu P. S., Vaidya A. N., Bai A. S., Kapur R., Juwarkar A., and Kaanna P., “Kinetics of biosurfactant , production by Pseudomonas aeruginosa Strain BS2 from Industrial Wastes” , Biotech Letters., Vol. 18, pp. 263-268, 1996.
[7]. Haddad I. A., Wang J., and Mu B., “Identification of a Biosurfactant producing Strain:Bacillus subtilis HOB2”, protein&peptide letter., Vol. 16, pp. 7-13, 2009.
[8]. Dyke M.,“Evaluation of microbial surfactant for recovery of hydrophobic pollutants from soil”, J of industrial Microb.,Vol. 11, pp. 163-170, 1993.
[9]. Ghojavand H., Vahabzadeh F., and Azizmohseni F., “A Halotolerant , Thermotolerant, and Facultative Biosurfactant Producer: Identification and Molecular Characterization of a Bacterium and Evolution of Emulsifier Stability of a Lipopeptide Biosurfactant” , Biotechnology and Bioprocess Engineering, Vol. 16, pp. 72-80, 2011.
[10]. Nasr S., Soudi M. R., Mehrian M. R., and Sarrafzadeh M. H., “Characterization of novel biosurfactant producing strains of Bacillus spp. Isolated from petroleum contaminated soil”. IJM ., Vol. 1, pp. 54-61, 2009.
[11]. Okerentugba P. O., and Ezerony O. U., “Petroleum degrading potentials of single and mixed microbial cultures isolated from rivers and refinery effluent in Nigeria” ,African Journa of biotechnology., Vol. 2, pp. 288-292, 2003.
[12]. Fiechter A., “Biosurfactant moving toward industrial application”. BIOTECH., Vol. 10, pp. 208-217, 1992.
[13]. Mulligan C. N., “Environmental applications for biosurfactants”, Environ Pollut., Vol. 133, pp. 183-198, 2005.
[14]. Banat I.M., “The isolation of thermophilic biosurfactant producing Bacillus sp.” Biotechnol Lett., Vol. 15, pp. 591-594, 1993.
[15]. Robert M., Mercade M. E., Bosch M. P., Parra J. L., Espuny M. J., Manresa M. A. and Guinea J. “Effect of the carbon source on Biosurfactant Production by Psuedomonas aeruginosa 44T1”, Biotechnology Letters., Vol. 11, pp .871-874, 1989.
[16]. Rahman K. S. M., Rahman T. J., Lakshmanaperummalsamy P. and Banat I. M., “Occurrence of Crude Oil Degrading Bacteria in Gasoline and Diesel Station Soils”, J Basic Microbial., Vol. 42, pp. 284-291, 2002.
[17]. Rahamn K. S. M., Rahamn T. J., Lakshmanaperumalsamy P., and Banat I. M., “Towards Efficient Crude Oi Degradation by a Mixed Bacteria Consortium”, Bioresource Technology., Vol. 85, pp. 257-261, 2002.
[18]. Cunha C. D., Rosario M., Rosado A. S. and Leite S. G. F., “Serratia sp.SVGG16:A Promising Biosurfactant Producer Isolated From Tropical Soil During Growth with Ethanol –Blended Gasoline”, Process Biochemistry., Vol. 39, pp. 2277-2282, 2004.
[19]. Bicca F. C., Fleck L.C. and Ayub M. A. Z., “Production of Biosurfactant by Hydrocarbon Degrading Rhodococcus Erythropolis” , Revista de Microbiologia., Vol. 30, pp. 231-236, 1999.
[20]. Rahamn K. S. M., Rahamn T. J., Lakshmanaperumalsamy P., Marchant R. and Banat I. M., “The Potential of Bacteria Isolates for Emulsification with a Range of Hydrocarbons”, Acta Biotechno., Vol. 23, pp. 335-345, 2003.
[21]. Plaza G. A., Zjawiony I. and Banat I. M., “Use of defferent methods for detection of thermophilic biosurfactant-producing bacteria from hydrocarbon-contaminated and bioremediated soils”, J petroleum Sci Eng., Vol. 50 pp. 71-77, 2006.
[22]. Youssef N. H., Duncan K. E., Nagle D. P., Savage K. N., Knapp R. M., and Mclnerney M. J., “Comparison of methods to detect biosurfactant production be diverse microoraganism”, J Microbiol Methods., Vol. 56, pp. 339-347, 2004.
[23]. Youssef N. H., Duncan K. E., Nagle D. P., Savage K. N., Knapp R. M., and Mclenerney M. J., “Comparison of Methods to Detect Biosurfactant Production by Diverse Microorganisms”, Journal of Microbiological Methods., Vol. 56, pp. 339-347, 2004.
[24]. Batista S.B., Mounteer A.H., Amorim F.R. and Totola M.R. “Isolation and characterization of biosurfactant /bioemulsifier-producing bacteria from petroleum contaminated sites”, Bioresour Technol., Vol. 97, pp. 868-875, 2006.
[25]. Urum K., and Pekdemir T., “Evaluation of biosurfactants for crude oil contaminated soil washing”, Chemosphere., Vol. 57, pp. 1139-1150, 2004.
[26]. Rahman K. S. M., Rahman T. J., Mcclean S., Marchant R. and Banat I.M., “Rhmonoloipid Biosurfactant Production by Strains of Pseudomonas aeruginosa Using Low-Cost Raw Materials”, Biotechnol Prog., Vol. 18, pp. 1277-1281, 2002.
[27]. Dehghan-Noudeh G., Moshafi M. H., Behravan E., Torkzadeh S. and Ahmadi Afzad M., “Screening Three Strains of Pseudomonas aeruginosa:Prediction of Biosurfactant-Producer Strain”, American Journal of Applied Sciences.,Vol. 6 , pp.1453-1457, 2009.
[28]. Chayabutra C., Wu J., and Ju L. K., “Rhmonolipd production by Pseudomonas aeruginosa under denitrification: Effects of Limiting nutrients and carbon substrates”, Biotechnol Bioeng., Vol. 72, pp. 25-33, 2001.
[29]. Boghrati N., “Omission of ‹Persian Gulf› Name Angers Iran”, http://www.worldpress.org/Mideast/2616.cfm , 2006.
[30]. Francy D.S., “Emulsification of hydrocarbons by subsurface Bacteria”, J of Industrial Microb., Vol. 8, pp. 237-246, 1991.
[31]. Turkovskaya O. V., Dmitrieva T.V., and Muratova A. “A Biosurfactant-producing Pseudomonas aeruginosa Strain” , Applied Biochemistry and Microbiology., Vol. 37, pp. 71-75, 2001.
[32]. Priya T., and Usharani G., “Comparative Study for Biosurfactant Production by Using Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa”, Botany Research International., Vol. 2 , pp. 284-287, 2009.
[33]. Banat I. M., “Biosurfactants production and possible uses in microbial enhanced oil recovery and oil pollution remediation”, A review. Bioresource Technol., Vol. 51, pp. 1-12, 1995.l