دوره و شماره: دوره 22، شماره 71، مهر و آبان 1391، صفحه 1-164 
6. ساخت و به کارگیری کاتالیست منولیتی توده‌ای به عنوان یک کاتالیست نوین در سنتز فیشر- تروپش

صفحه 66-80

اکبر زمانیان؛ یداله مرتضوی؛ عباسعلی خدادادی؛ فرزاد بهادران؛ سولماز دیالمه