مطالعه و بررسی آزمایشگاهی اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

بازیافت نفت مخازن و ثمر بخشی پروژه‌های ازدیاد تولید، از جمله تزریق آب، تحت تأثیر گروهی از عوامل مانند ترکیبات نفت و آب مخزن، درصد تخلخل، قابلیت عبوردهی و ترکیب مینرالوژی سنگ تشکیل دهنده سازند، توزیع فضای متخلخل و اندازه منافذ، درصد اشباع آب و نفت می‌باشد که مهم‌ترین آنها ترکیبات نفت و آب مخزن و اثرات متقابل فیزیکی-شیمیایی آنها در طول تولید به حساب می‌آید. از این جهت بررسی تأثیر این عامل بر روی میزان تولید نفت از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق سعی گردید که میزان تولید سه نوع نفت از مخازن کربناته آسماری و بنگستان واقع در میادین شرکت ملی نفت‌خیز جنوب بر اثر تزریق آب در شرایط مخزن بازسازی شده بررسی و تأثیر پارامترهای مختلف و اجزای نفت بر روی میزان تولید، مشخص شود. نتایج حاصل بیان‌گر این است که میزان تولید نفت در اثر تزریق آب، بستگی به ترکیب شیمیایی نفت و اثرات متقابل آب و نفت دارد و غیر از مقدار آسفالتین موجود در نفت، تحت تأثیر مقدار اسیدهای کربوکسیلی آلی موجود در نفت خام نیز می‌باشد. همچنین نیروهای موجود بین سطوح آب و نفت، یعنی نیروهای جذب و دفع بر روی حجم آب تزریقی جهت تولید حداکثر نفت تأثیرگذار هستند. مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پارامترهای مهم نفت، مانند عدد اسیدی، چهار جزء اصلی آن (سارا) و همچنین کشش بین سطحی نفت و آب نمک مخزن، جهت مطالعه روند تولید و پیش‌بینی آن ضرورت دارد. نتایج به دست آمده از مطالعات برخی از مخازن کربناته مناطق نفت‌خیز جنوب همراه با بررسی عوامل تأثیرگذار دیگر می‌تواند به پیش‌بینی میزان تولید و تجزیه و تحلیل نتایج تزریق آب با هدف ازدیاد برداشت کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Experimental Investigation of the Effect of Reservoir Oil Properties on Oil Recovery

نویسنده [English]

  • Rezvan Behin
Reservoir Engineering Research Center, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
چکیده [English]

The efficiency of enhanced oil recovery projects, most notably water injection, is influenced by some factors such as the composition of water and oil, porosity, permeability, and the mineralogy of rock. Pore size, pore size distribution, and the water saturation are the other factors at play; but, the most important one is the composition of oil and water and the physical and chemical interaction between them during the production process. The study of this factor is of much importance. This research aims for conducting a review on the oil production of three carbonates of Asmari and Bangestan formations located in the south of Iran under the reservoir simulated conditions. The results show that the oil production depends on the composition of oil and water and their interaction. Apart from the value of asphaltene in oil, carboxylic organic acids in crude oil influence the production as well. The amount of injected water for the maximum oil production is also influenced by forces between water and oil surfaces, which are attractive and repulsive forces. The study and evaluation proves that oil important parameters, acid number and its four SARA fractions alongside interfacial tension between oil and brine are imperative to study the procedure of production. The results of most important carbonate wells as well as a review on the above mentioned factors can lead to a better prediction of production level in Iranian south oil fields. This prediction is based on water injection in enhanced oil production projects and the analysis of its results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil recovery
  • Interfacial Tension
  • Acid Number
  • Asphaltene
  • SARA Fractions
منابع
[1] Buckley J.S., and Liu Y., “Some mechanisms of crude oil/brine/solid interactions”, Presented at the 4th In.’ Symp. On evaluation of Reservoir Wettability and its Effect on oil Recovery, Montpellier, France, pp. 11-13, Sept.1996.
[2] Buckley J.S., Liu Y., Xie X., and Morrow N. R., “Asphaltenes and crude oil wetting – the effect of oil composition”, SPE Journal, No. 2, pp. 107-119, June 1998.
[3] Anderson W.G., “Wettability literature survey – Part1: Rock/oil/brine interactions and the effects of core handling on wettability”, JPT, pp.1125-1149, Oct.1986
[4] Tang G.O. and Morrow N. R., “Salinity, temperature, oil composition and oil recovery by waterflooding”, SPE Reservoir Engineering, pp. 269-276, Nov.1997.
[5] Morrow N. R., Tang G.O., Valat M., and Xie X., “Prospects of improved oil recovery related to wettability and brine composition”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 20, pp. 267-276, 1998.
[6] Tang, G.O. and Morrow N. R., “Influence of brine composition and fines migration on crude oil/brine/rock interactions and oil recovery”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 24, pp. 99-111, 1999.
[7] Sharma M.M. and Filoco P.R., “Effect of brine salinity and crude-oil properties on oil recovery and residual saturations”, SPE Journal, Vol. 5, No. 3, pp. 293-300, Sept. 2000.
[8] Zhang Y., Xie X., and Morrow N. R., “Waterflood performance by injection of brine with different salinity for reservoir cores”, paper number: 109879, 2007
[9] Tie H., Zhengxin T., Morrow N. R., The effect of different crude oil/brine/rock combinations on wettability through spontaneous imbibitions, SCA2003-02.
[10] Xie X., Morrow N. R., and Buckley J.S., “Contact angle hysteresis and the stability of wetting changes induced by adsorption from crude oil”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 33, pp. 147-159, 2002.
[11] Torsaeter O., Boe R., and Holt T., An experimental study of the relationship between rock surface properties, wettability and oil production characteristics, SCA9739.
[12] Yang S. Y., Hirasaki G., Basu S., and Vaidya R., “Statistical analysis on parameters that affect wetting for the crude oil / brine / mica system”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 33, pp.203-215, 2002.
[13] Buckley J.S., and Fan, T., Crude oil/brine interfacial tensions, SCA2005-01.
[14] Jeribi M., Almir-Assad B., Langevin D., Henault I., and Argillier J.F., “Adsorption kinetics of asphaltenes at liquid interfaces”, Journal Colloid Interface Science, Vol. 256, pp.268-272, 2002.
[15] Anderson W.G., “Wettability literature survey – Part 5: The effects of wettability on relative permeability”, JPT, pp. 1453-1468, Nov. 1987.
[16] Stalheim S.O., EidesmoT., and Rueslatten H., “Influence of wettability on water saturation modeling”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 24, pp. 243-253, 1999.
[17] Morrow N. R., “Wettability and its effect on oil recovery”, JPT, pp.1476-1484, Dec. 1990.
[18] Craig F. F., “The reservoir engineering aspects of waterflooding”, Monograph series, SPE, Richardson,
TX 3, 1971.
[19] Cuiec L. E., “Restoration of the natural state of core samples”, SPE5634, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Sept. 28-Oct.1, 1975.
[20] Mungan N., “Relative permeability measurements using reservoir fluids”, SPEJ, pp.398-402, Oct.1972.
[21] Salathiel R.A., “Oil recovery by surface film drainage in mixed-wettability rocks”, JPT, pp.1216-24, Oct.1973.
[22] Wendel D.J., Anderson W.G., Meyers J.D., “Restored-state core analysis for the Hutton reservoir”, SPE 14298, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Las Vegas, Sept. 22-25, 1985.
[23] Mungan N., “Certain wettability effects in laboratory waterfloods”, JPT, pp.247-52, Feb.1966.
[24] Voyutsky S., Colloid Chemistry, Mir publishers, Moskow, 1978.