مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 پردیس توسعه صنایع بالادستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

بازیافت نفت و ثمر بخشــی پروژه‌های ازدیاد برداشت، از جمله تزریق آب مهندسی شده، تحت تأثیر گروهی از عوامل مانند ترکیبات نفت، ترکیبات آب تزریقی، درصد تخلخل، قابلیت عبوردهی، ترکیب مینرالوژی سنگ، توزیع فضای متخلخل، اندازه منافذ و درصد اشباع آب و نفت است. نحوه عملکرد و سازوکار تزریق آب مهندسی شده به مخزن کربناته همواره با ابهامات فراوانی روبرو بوده است. در این مطالعه با بررسی یکی از عوامل مؤثر نظیر ترکیبات قطبی نفت و اثرات متقابل فیزیکی-شــیمیایی آن در طول فرآیند تولید، این دسته ابهامات بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. وجود اجزای قطبی در نفت خام بر فعل و انفعالات اتفاق افتاده در سه فاز و در نتیجه تغییر ترشوندگی اثر می‌گذارد. در این مطالعه، آزمایش‌های اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش بین سطحی و فرآیند آشام خود‌به‌خودی روی نمونه‌هایی از مغزه آهکی انجام شده است. بدین منظور مغزه‌ها با شرایط یکسان، در نفت‌های متفاوت از نظر درصد ترکیبات قطبی اشباع شده است. و در مجاورت ترکیبات مشخصی از یون‌های فعال در آب مهندسی شده قرار گرفته‌اند. در این خصوص با استفاده از نتایج گردآوری شده می‌توان نحوه شرکت در واکنش و میزان اثرگذاری ترکیبات قطبی نفت را تفسیر و بررسی نمود. نتایج حاصل بیانگر این اســت که میزان تولید نفت در اثر تزریق آب و سرعت تغییر ترشوندگی، وابسته به نوع ترکیبات قطبی نفت، اثرات متقابل آنان با آب شور و سطح سنگ و غلظت بهینه این نوع ترکیبات است. بنابراین با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر ثمر بخشی فرآیند تزریق آب مهندسی شده، می‌توان مخازن بالقوه را پیش‌گزینی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of the Effects of Active Petroleum Compounds in Designed Water Flooding

نویسندگان [English]

  • Samaneh Bovard 1
  • Mohammad Taghi Sadeghi 1
  • Ezatollah Kazemzadeh 2
  • Rohaldin Miri 1
1 Experimental Study of the Effects of Active Petroleum Compounds in Designed Water Flooding
2 Center for Exploration and Production Studies and Research, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reservoir oil recovery and efficiency of EOR projects include designed water injection influenced by factors such as oil composition, porosity, permeability, rock mineral composition, porous space distribution, and pore size. The injection of designed water into the carbonate reservoir has always faced many ambiguities. This category of ambiguities has been further investigated and analyzed in this study by examining one of the influential factors, such as polar compounds of oil and its Physico-chemical interactions during the production process. Polar components in crude oil affect the electrostatic interactions at the mineral surfaces, affecting the wettability conditions. This study performed experiments measuring contact angle and spontaneous vascular process on limestone samples. For this purpose, cores with the same conditions are saturated in different oils regarding the percentage of polar compounds. Moreover, they are adjacent to specific components of active ions in designed water. In this regard, using the collected results, we can interpret and study how to participate in the reaction and the effectiveness of polar compounds in the oil. The results show that the amount of oil production due to water injection depends on the chemical composition of the oil and the interaction between water and oil, and in addition to the amount of asphaltene in the oil, it is also affected by the amount of organic carboxylic acids in crude oil.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart water
  • EOR
  • Petroleum acidic compounds
  • Petroleum asphaltene
  • Ionic compounds
[1]. Lager A, Webb K J, Black C J J, Singleton M, Sorbie K S (2008) Low salinity oil recovery-an experimental investigation1, 49: 01. ##
[2]. Seccombe J C, Lager A, Webb K J, Jerauld G, Fueg E (2008) Improving wateflood recovery: LoSalTM EOR field evaluation, in SPE Symposium on Improved Oil Recovery, Society of Petroleum Engineers. ##
[3]. Fathi S J, Austad T, Strand S (2011) Water-based enhanced oil recovery (EOR) by smart water: Optimal ionic composition for EOR in carbonates, 25, 11: 5173-5179. ##
[4]. Buckley J, Liu Y (1998) Some mechanisms of crude oil/brine/solid interactions, Journal of Petroleum Science and Engineering, 20, 3-4: 155-160. ##
[5]. Buckley J S, Bousseau C, Liu Y (1996) Wetting alteration by brine and crude oil: from contact angles to cores, SPE Journal, 1, 03: 341-350. ##
[6]. Mjos J E, Strand S, Puntervold T, Gaybaliyev H (2018) Effect of initial wetting on Smart Water potential in carbonates, in SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, Society of Petroleum Engineers. ##
[7]. Denekas M, Mattax C, Davis G (1959) Effects of crude oil components on rock wettability. ##
[8]. Yang S Y, Hirasaki G J, Basu S, Vaidya R (2002) Statistical analysis on parameters that affect wetting for the crude oil/brine/mica system, Journal of Petroleum Science and Engineering, 33, 1-3: 203-215. ##
[9]. Standnes D C, Austad T (2000) Wettability alteration in chalk: 1. Preparation of core material and oil properties, Journal of Petroleum Science and Engineering, 28, 3: 111-121. ##
[10]. Standnes D C, Austad T (2000) Wettability alteration in chalk: 2. Mechanism for wettability alteration from oil-wet to water-wet using surfactants, Journal of Petroleum Science and Engineering, 28, 3: 123-143. ##
[11]. Puntervold T, Strand S, Austad T (2007) Water flooding of carbonate reservoirs: Effects of a model base and natural crude oil bases on chalk wettability, Energy and Fuels, 21, 3: 1606-1616. ##
[12]. Austad T, Strand S, Høgnesen E J, Zhang P (2005) Seawater as IOR fluid in fractured chalk, in SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, Society of Petroleum Engineers. ##
[13]. Bahaloo Horeh M, Shokri Afra M J, Rostami B, Ghorbanizadeh S (2019) Role of brine composition and water-soluble components of crude oil on the wettability alteration of a carbonate surface, Energy and Fuels, 33, 5: 3979-3988. ##
[14]. Buckley J S, Fan T (2007) Crude oil/brine interfacial tensions1. Petrophysics-The SPWLA Journal of Formation Evaluation and Reservoir Description, 48: 03. ##
[15]. Xie X, Morrow N R, Buckley J S (2002) Contact angle hysteresis and the stability of wetting changes induced by adsorption from crude oil, Journal of Petroleum Science and Engineering, 33, 1-3: 147-159. ##
[16]. Song J, Rezaee S, Guo W, Hernandez B, Puerto M, Vargas F M, Biswal S L (2020) Evaluating physicochemical properties of crude oil as indicators of low-salinity–induced wettability alteration in carbonate minerals, Scientific reports, 10, 1: 1-16. ##
[17]. Chai R, Liu Y, He Y, Cai M, Zhang J, Liu F, Xue L (2021) Effects and mechanisms of acidic crude oil–aqueous solution interaction in low-salinity waterflooding, Energy and Fuels, 35, 12: 9860-9872. ##
[18]. Hiorth A, Cathles L, Madland M J T i p m (2010) The impact of pore water chemistry on carbonate surface charge and oil wettability, 85, 1: 1-21. ##
[19]. Mahani H, Berg S, Ilic D, Bartels W B, Joekar-Niasar V (2015) Kinetics of low-salinity-flooding effect, Spe. Journal, 20, 01: 8-20. ##
[20]. McMillan M D, Rahnema H, Romiluy J, Kitty F J (2016) Effect of exposure time and crude oil composition on low-salinity water flooding, Fuel, 185: 263-272. ##
[21]. Mohammadi S, Mahani H, Ayatollahi S, Niasar V (2020) Impact of oil polarity on the mixing time at the pore scale in low salinity waterflooding, Energy and Fuels, 34, 10: 12247-12259. ##
[22]. Taheriotaghsara M, Bonto M, Eftekhari A A, Nick H M (2020) Prediction of oil breakthrough time in modified salinity water flooding in carbonate cores, Fuel, 274: 117806. ##
[23]. Pourakaberian A, Mahani H, Niasar V (2021) The impact of the electrical behavior of oil-brine-rock interfaces on the ionic transport rate in a thin film, hydrodynamic pressure, and low salinity waterflooding effect, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 620: 126543. ##
[24]. Mohammadi M, Nikbin-Fashkacheh H, Mahani H (2022) Pore network-scale visualization of the effect of brine composition on sweep efficiency and speed of oil recovery from carbonates using a photolithography-based calcite microfluidic model, Journal of Petroleum Science and Engineering, 208: 109641. ##
[25]. Chavez-Miyauch T E, Lu Y, Firoozabadi A (2020) Low salinity water injection in Berea sandstone: Effect of wettability, interface elasticity, and acid and base functionalities, Fuel, 263: 116572. ##
[26]. Ligthelm D J, Gronsveld J, Hofman J, Brussee N, Marcelis F, van der Linde H (2009) Novel waterflooding strategy by manipulation of injection brine composition, in EUROPEC/EAGE Conference and Exhibition, Society of Petroleum Engineers. ##
[27]. Zhang P, Tweheyo M T, Austad T (2007) Wettability alteration and improved oil recovery by spontaneous imbibition of seawater into chalk: Impact of the potential determining ions Ca+2, Mg+2, and SO4−2, 301, 1-3: 199-208. ##
[28]. Winoto W, Loahardjo N, Xie X S, Yin P, Morrow N R (2012) Secondary and tertiary recovery of crude oil from outcrop and reservoir rocks by low salinity waterflooding, in SPE Improved Oil Recovery Symposium, Society of Petroleum Engineers. ##
[29]. Zahid A, Shapiro A A, Skauge A (2012) Experimental studies of low salinity water flooding carbonate: A new promising approach, in SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, Society of Petroleum Engineers. ##
[30]. Rashid S, Mousapour M S, Ayatollahi S, Vossoughi M, Beigy A H (2015) Wettability alteration in carbonates during Smart Waterflood: Underlying mechanisms and the effect of individual ions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 487: 142-153. ##
[31]. Taheri-Shakib J, Shekarifard A, Naderi H (2018) The study of influence of electromagnetic waves on the wettability alteration of oil-wet calcite: Imprints in surface properties, Journal of Petroleum Science and Engineering, 168: 1-7. ##
[ . [32بهالو ه، قربانی‌زاده س، رستمی ب (2019) بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام در آب بر ترشوندگی سطح نفت‌دوست کلسیت در فرآیند تزریق آب کم شور، پژوهش نفت، 29،## .4-98: 99-110
[ .[33هالو ه، قربانی‌زاده س، رستمی ب (2020) بررسی اثر حلالیت ترکیبات نفت خام اسیدی در آب بر کشش سطحی و بین سطحی در فرآیند تزریق آب کم شور، پژوهش نفت، 29،. 6-98: 52-63 ##
[34]. Golmohammadi M, Mohammadi S, Mahani H, Ayatollahi S (2022) The non-linear effect of oil polarity on the efficiency of low salinity waterflooding: A pore-level investigation, Journal of Molecular Liquids, 117069. ##