دوره و شماره: دوره 32، 1401-2 - شماره پیاپی 123، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-168 
4. مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده

صفحه 48-68

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


8. مدل‌سازی شبکه‌حفره‌ای نفوذ مولکولی توأم با ریزش ثقلی در یک مدل تک‌بلوکی

صفحه 112-130

احمد محمدی؛ محمدرضا رسایی؛ وحید مشایخی‌زاده؛ علی نخعی