دوره و شماره: دوره 32، 1401-2 - شماره پیاپی 123، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-168 
مطالعه تجربی اثرات ترکیبات فعال نفت در یک فرآیند تزریق آب مهندسی شده

صفحه 48-68

10.22078/pr.2022.4600.3074

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری