دوره و شماره: دوره 32، 1401-4 - شماره پیاپی 125، مهر و آبان 1401، صفحه 1-177 
حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس

صفحه 77-90

10.22078/pr.2022.4700.3113

شکیبا قهیه ئی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ مرتضی حبیبی؛ مریم اسکندری