دوره و شماره: دوره 32، 1401-4 - شماره پیاپی 125، مهر و آبان 1401، صفحه 1-177 
4. بررسی رخساره‌ها، فرآیندهای دیاژنز و محیط رسوبی سازند شوریجه در میدان گازی خانگیران

صفحه 36-59

زهرا مشایخی؛ علی کدخدایی؛ علی سلگی؛ سید احمد بابا زاده؛ سید محسن آل علی


6. حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس

صفحه 77-90

شکیبا قهیه ئی؛ عبدالرضا مقدسی؛ سمانه بنده علی؛ مرتضی حبیبی؛ مریم اسکندری


9. بهینه‌سازی جداسازی آسفالتین از باقیمانده برج تقطیر در خلأ با استفاده از استخراج مایع-مایع به روش سطح-پاسخ

صفحه 129-144

رضا عسگری؛ وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ محمودرضا نیک خلق؛ عبدالرضا مقدسی