دوره و شماره: دوره 32، 1401-6 - شماره پیاپی 127، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1-167 
مطالعه جذب سطحی متان درون منافذ کانی کلسیت در مخازن شیل گازی با روش شبیه سازی مولکولی

صفحه 37-48

10.22078/pr.2022.4762.3136

سعید بابائی؛ مهدی استادحسن؛ سید علی معلمی؛ مهراب رشیدی؛ حسن قاسم زاده؛ علی کدخدائی