مطالعه و بررسی آزمایشگاهی عملکرد ژل هیبریدی به منظور کنترل هرزروی سیالات حفاری در سازندهای شکافدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نفت، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

چکیده

ژل هایی که در ابتدا ویسکوزیته پایینی دارند و بعد از مدتی شبکه سه بعدی مستحکمی تشکیل میدهند، می‌توانند به صورت موفقیت آمیزی در کنترل هرزروی سیالات حفاری بکار گرفته شوند. ژل هیبریدی، از یک ژل پلیمر کراس لینک شده به عنوان فاز پیوسته و یک سیال پایه روغنی به عنوان فاز داخلی تشکیل می شود. ژل هیبریدی به دلیل استفاده کمتر از پلیمر و کراس لینکر، ، هزینه کمتری نسبت به ژل پلیمرهای مرسوم دارد و خواص آن به راحتی قابل کنترل می‌باشد. این مقاله در دو بخش نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی تجربی با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی می شود. برای ارزیابی رفتار ژل در شرایط مختلف تعدادی پارامتر شامل زمان شروع تشکیل ژل، زمان نهایی ژل شدن، سرعت تشکیل شبکه ژل تعریف و مقایسه شدند. ابتدا، تأثیر پارامترهایی مانند pH، دما و شوری بر عملکرد ژل و نیز پایداری ژل با زمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. سپس با تست های پایداری دینامیکی، حداکثر میزان فشاری که ژل در شکاف می‌تواند تحمل کند تا از هرزروی بیشتر سیال حفاری جلوگیری کند، اندازه گیری شد. در نهایت، برای بررسی آسیب وارده به سازند توسط ژل هیبریدی، میزان گسیختگی ژل با زمان در هیدروکلرید اسید 15و 28 درصد حجمی اندازه گیری شد. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که ژل های هیبریدی به دلیل انعطاف پذیری بالا در طراحی، استحکام مناسب و عدم آسیب به سازند، می توانند عملکرد مناسبی برای مقابله با هرزروی حین حفاری و تکمیل چاه داشته باشند.
از روش سطح پاسخ بر اساس طراحی Box-Behnken برای پیش بینی ویسکوزیته نهایی ژل هیبریدی به عنوان تابعی از دما، pH و شوری استفاده شد و مدل پیش بینی شده با حل مدل رگرسیون درجه دوم به دست آمد. معادله پیشنهادی، ویسکوزیته ژل هیبریدی را با دقت88 درصد، در محدوده پارامترهای ورودی مورد استفاده پیش بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Hybrid Gel Performance in order to Control Fluid Loss in Fractured Formations

نویسندگان [English]

  • rasoul nazemi
  • siavash ashoori
  • jamshid moghadasi
Petroleum University of Technology, Ahwaz Faculty of Petroleum Engineering, Iran
چکیده [English]

gels that have a low viscosity at the time of mixing and form a three-dimensional gel structure after some time delay can be applied successfully in controlling lost circulation. The hybrid gel consists of a cross-linked gel polymer as a continuous phase and an oil as an internal phase. The hybrid gel is cost effective and its properties can be controlled. This study consists of two parts, experimental investigation and empirical modeling using response surface methodology. a number of parameters such as initial gelation time, final gelation time, crosslinking rate and Final viscosity were defined and compared to evaluate the gel behavior under different conditions. First, the effect of pH, temperature and salinity on gel performance as well as the stability of the gel over time were investigated. Then, dynamic stability test for different gels was examined to measure the amount of pressure that the gel in the fractured core can withstand to prevent further fluid loss. Finally, the amount of gel rupture with time in HCL (15 and 28%) was investigated to evaluate the formation of damage of hybrid gel. The experimental results show that hybrid gels can have proper performance and application in industry to combat lost circulation due to their flexible viscosity response and non-damaging properties.
response surface methodology(RSM) based on Box-Behnken design was utilized to identify a correlation for prediction of final viscosities of hybrid gel as a function of temperature, pH and salinity. The predicted model was obtained by solving the quadratic regression model. The value of correlation co-efficient (predicted R2 = 0.88) for the present mathematical model indicated good relation between experimental data and predicted values. Therefore, the proposed model predicts the viscosity of gel adequately within the limits of input parameters being used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lost circulation
  • drilling fluid
  • hybrid gel
  • formation damage
  • response surface methodology
[1]. Luzardo J, Oliveira E P, Derks P W J, Nascimento R V, Gramatges A P, Valle R, Inderberg K (2015) Alternative lost circulation material for depleted reservoirs, In OTC Brasil, OnePetro, doi.org/10.4043/26188-MS.##
[2]. Zhong H, Shen G, Yang P, Qiu Z, Jin J, Xing X (2018) Mitigation of lost circulation in oil-based drilling fluids using oil absorbent polymers, Materials, 11, 10: 2020. ##
[3]. Al Menhali S, Abdul Halim A O, Al Menhali S (2014) Curing losses while drilling and cementing, Society of Petroleum Engineers. ##
[4]. Nasiri A, Ameri Shahrabi M, Keshavarz Moraveji M (2018) Experimental investigation of the performance of different lost circulation materials and introducing a new type of eco-friendly lost circulation additive, Petroleum Research, 28, 97-3: 47-58, 10.22078/PR.2018.2874.2334. ##
[5]. Alsaba M, Nygaard R, Hareland G (2014) Review of lost circulation materials and treatments with an updated classification, AADE National Technical Conference and Exhibition, Houston, 15-16. ##
[6]. Ashoori S, Bahari Moghadam M, Nazemi R, Nooripoor V, Ahmadabadi M (2022) Dynamically evaluating the performance of naturally occurring additives to control lost circulation: on the effect of lost circulation material type, Particle-Size Distribution, and Fracture Width. SPE Journal, 1-23. ##
[7]. Hashmat M D, Sultan Abdullah S, Saifur R, Hussain S M (2016) Crosslinked polymeric gels as loss circulation materials: an experimental study, Paper presented at the SPE Kingdom of Saudi Arabia Annual Technical Symposium and Exhibition. ##
[8]. Jia H, Chen H, Guo S (2017) Fluid loss control mechanism of using polymer gel pill based on multi-crosslinking during overbalanced well workover and completion, Fuel, 210: 207-216.‏ ##
[9]. Hamza A, Shamlooh M, Hussein I A, Nasser M, Salehi S (2019) Polymeric formulations used for loss circulation materials and wellbore strengthening applications in oil and gas wells: A review, Journal of Petroleum Science and Engineering, 180: 197-214.‏ ##
[10]. Ay A, Gucuyener I H, Kök M V (2014) An experimental study of silicate–polymer gel systems to seal
shallow water flow and lost circulation zones in top hole drilling, Journal of Petroleum Science and Engineering, 122: 690-699. ##
[11]. Wang H, Sweatman R, Engelman B, Deeg W, Whitfill D, Soliman M (2008) Best practice in understanding and managing lost circulation challenges, SPE Drill Completion, 23, 2: 168e75. ##
[12]. Jiang G, Deng Z, He Y, Li Z, Ni X (2019) Cross-linked polyacrylamide gel as loss circulation materials for combating lost circulation in high temperature well drilling operation, Journal of Petroleum Science and Engineering, 181: 106250.‏ ##
[13]. Malmir P, Hashemi A, Soltani Soulgani B (2019) Experimental study of polymer injection on enhanced oil recovery from heavy oil reservoirs and determination of optimum injection concentration, Journal of Petroleum Research, 29, 98-3: 120-130, doi: 10.22078/pr.2019.3503.2602. ##
[14]. Mokhtari M, Ozbayoglu M E (2010) Laboratory Investigation on gelation behavior of xanthan cross-linked with borate intended to combat lost circulation, In SPE Production and Operations Conference and Exhibition, OnePetro, https://doi.org/10.2118/136094-MS. ##
[15]. Kakadjian S, Rauseo O, Marquez R, Gabay R, Tirado Y, Blanco J (2001) Crosslinked emulsion to be used as fracturing fluids, In SPE International Symposium on Oilfield Chemistry, OnePetro, https://doi.org/10.2118/65038-MS. ##
[16]. Roodhart L P, Davies D R (1987) Polymer emulsion: the revival of a fracturing fluid, In SPE/DOE Joint Symposium on Low Permeability Reservoirs, OnePetro, https://doi.org/10.2118/16413-MS. ##
[17]. Saikia T, Sultan A, Barri A, Shamsan A (2020) Emulsified polymer gel pickering emulsion for conformance control: emulsion formulation, stability and coreflooding investigation, In SPE International Conference and Exhibition on Formation Damage Control. OnePetro, https://doi.org/10.2118/199237-MS.‏ ##
[18]. Saikia T, Sultan A, Barri A A, Khamidy N I, Shamsan A A, Almohsin A, Bataweel M (2020) Development of pickering emulsified polymeric gel system for conformance control in high temperature reservoirs, Journal of Petroleum Science and Engineering, 184: 106596, https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106596. ##‏
[19]. Gao S, Guo J, Nishinari K (2008) Thermoreversible konjac glucomannan gel cross-linked by borax, Carbohydrate Polymers, 72, 2: 315-325, https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2007.08.015. ##
[20]. Fan H, Gong Z, Wei Z, Chen H, Fan H, Geng J Dai C (2017) Understanding the temperature–resistance performance of a borate cross-linked hydroxypropyl guar gum fracturing fluid based on a facile evaluation method, RSC advances, 7, 84: 53290-53300, https://doi.org/10.1039/C7RA11687J.‏ ##
[21]. Harris P C, Batenburg D V (2000) A comparison of freshwater and seawater-based borate crosslinked fracturing, Paper SPE 50777 presented at International Symposium of Oilfield Chemistry held in Houston, Texas, USA, 16-19, https://doi.org/10.2118/50777-MS. ##
[22]. Kruijf A S, Roodhart L P, Davies D R (1993). Relation between chemistry and flow mechanics of borate-crosslinked fracturing fluids, SPE Journal of Production and Facilities, https://doi.org/10.2118/25206-PA. ##
[23]. Harris P C (1993) Chemistry and rheology of borate-crosslinked fluids at temperatures to 300°F”, Journal of Petroleum Technology, 45, 03: 264-269, https://doi.org/10.2118/24339-PA. ##
[24]. Sedaghatzadeh M, Shahbazi K, Pourafshary P, Razavi S A (2019) The effect of cations on gelation of cross-linked polymers, Petroleum Exploration and Development, 46, 4: 826-832, https://doi.org/10.1016/S1876-3804(19)60241-7.‏ ##
[25]. Esmaeilirad N, White S, Terry C, Prior A, Carlson K (2016) Influence of inorganic ions in recycled produced water on gel-based hydraulic fracturing fluid viscosity, Journal of Petroleum Science and Engin-eering, 139: 104-111, https://doi.org/10.1016/j.petrol.2015.12.021. ##
[26]. Li L, Al-Muntasheri G A, Liang F (2016) A review of crosslinked fracturing fluids prepared with produced water, Petroleum, 2, 4: 313-323, https://doi.org/10.1016/j.petlm.2016.10.001.‏ ##
[27]. Ferreira S C, Bruns R E, Ferreira H S, Matos G D, David J M, Brandão G C, Dos Santos W N L (2007) Box-Behnken design: an alternative for the optimization of analytical methods. Analytica chimica acta, 597, 2: 179-186, https://doi.org/10.1016/j.aca.2007.07.011.‏ ##
[28]. Khuri A I, Mukhopadhyay S (2010) Response surface methodology, Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2, 2: 128-149, doi: https://doi.org/10.1002/wics.73.‏ ##
[29]. Montgomery D C (2017) Design and analysis of experiments, John wiley and sons. ##
[30]. Al-Muntasheri G A, Li L, Liang F, Gomaa, A.M. Concepts in cleanup of fracturing fluids used inconventional reservoirs: A literature review, SPE Production and Operations, 33, 02: 196-213, https://doi.org/10.2118/186112-PA. ##
[31]. Almubarak T, Ng J H C, AlKhaldi M, Panda S, Nasr-El-Din H A (2020) Insights on potential formation damage mechanisms associated with the use of gel breakers in hydraulic fracturing, Polymers, 12, 11: 2722, https://doi.org/10.3390/polym12112722.‏ ##
[32]. Zhou E (2019) Breaker evaluation and formation damage remediation of re-crosslinkable preformed particle gel (RPPG). M.S. in Petroleum Engineering, Geosciences and Geological and Petroleum Engineering. Missouri University of Science and Technology. ##