طراحی رزوه ملّی برای لوله‌های جداری، مغزی و تجهیزات درون چاهی نفت و گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی نفت، معدن و مواد، دانشکده عمران و منابع زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

یکپارچگی چاه یک هدف و راه حل جهت حفاظت از جان انسان، محیط‌زیست و در نهایت میزان تولید نفت و گاز در طول عمر چاه است. یکپارچگی چاه نیازمند استفاده از اتصالات مطمئن برای لوله‌ها و تجهیزات درون چاهی است. در این تحقیق با استفاده از نرم‌افزار های مدل‌سازی و شبیه‌سازی به روش اجزا محدود به طراحی و تحلیل اتصال اختصاصی که مورد نیاز شرایط چاه‌های فعلی نفت و گاز می‌باشد پرداخته شده است. بارگذاری اتصال براساس آزمون سخت سری A از استاندارد ISO 13679 بصورت مرکب شامل اعمال نیروهای محوری کشش و فشردگی به همراه فشار داخلی و فشاری صورت پذیرفت. نتایج تحلیل اتصال با استفاده از معیارهای تنش و قابلیت نشتپذیری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اتصال طراحی شده به‌طور کامل الزامات استاندارد را برآورده می‌نماید. مقدار تنش ایجاد شده در بارگذاری‌های مختلف پایین‌تر از استحکام تسلیم ماده قرار دارد در ضمن فشار تماسی سطوح نشت‌بند، نشتپذیری قابل اعتمادی را ایجاد می کند. مشخص گردید طراحی به روش اجزا محدود می تواند ابزار قابل اعتماد و کم هزینه و جایگزین آزمایش های فیزیکی قرار داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of National Thread for Casing, Tubing, and Oil and Gas Downhole Equipment

نویسنده [English]

  • Mahdi NazariSaram
Department of Petroleum, Material, and Mining Engineering and Technical Faculty, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Well integration aims to protect human life and the environment by reducing the risk of uncontrolled oil and gas production release during its life cycle. Well integrity requires safe connections for the casing, tubing, and downhole equipment. In this research, using modeling and simulation software by finite element method, a premium connection has been designed, which is required for the current conditions of oil and gas wells. The connection was loaded according to the international standard ISO 13679 in a triaxial loading, including the axial loads of tension and compression with internal and external pressure. The analysis results were evaluated using the criteria of stress and sealability. The results showed that the designed connection fully meets the standard requirements. The amount of stress created at different loads is lower than the yield strength of the material, while the contact pressure of the sealing surfaces makes reliable sealability. It was found that design by finite element analysis can be a reliable and inexpensive tool and an alternative to physical experiments.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Country Tubular Goods (OCTG)
  • Downhole Equipment
  • Premium Connection
  • Finite Element Method
  • Sealability
[1]. API Specification 5B, (2015), Specification for Threading, Gauging and Thread Inspection of Casing, Tubing and Line Pipe Threads. ##
[2]. ISO 13679 (2002) Recommended practice on procedures for testing casing and tubing connections. ##
[3]. Pick R J, Burn D J (1971) Finite element analysis of threaded end closure of thick-walled vessel, In Engineering Solids Under Pressure Third International Conference on High Pressure, 15-25. ##
[4]. Patterson E A, Kenny B (1985) Stress analysis of some nut-bolt connections with modifications to the external shape of the nut, The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, 20, 1: 35-40, doi.org/10.1243/03093247V201. ##
[5]. Gabriel E C, Andrea Bufalini, Luis Conde (2004) Low SCF integral premium connections for use in highly demanding casing and tubing drilling operations, Offshore Technology Conference, OnePetro, doi.org/10.4043/16566-MS. ##
[6]. Li L, Wei X, Dou Y (2017) Finite element analysis of special threaded oil pipe joints considering temperature effects, Petroleum Machinery, 45, 11: 105-110. ##
[7]. Yufei Lia, Yinping Caob, Yihua Doub, Yang YUb, Jiantao Zhanga, Lin Zhang, (2019) Simulation of Sealing Ability for Premium Connection Based on ISO 13679 CAL IV tests, doi.org/10.1016/j.prostr.2020.01.006. ##
[8]. Nakamura K, Hamamoto T, Sugino M, Yamaguchi S (2009) Threaded Joint for Steel Pipes, Patent Number JP62-39467. ##
[9]. Takahiro Hamamoto,Wakayama-shi; Katsutoshi Sumitani, Wakayama-shi; Masaaki Sugino, Nishinomiya-shi; Michihiko Iwamoto, Wakayama-shi; Miyuki Yamamoto, Izumiotsu-shi; Jean-Francois Charvet-Quemin, Lille; Benoit Le Chevalier, Noyelles Sur Sambre; Eric Verger, Gommegnies (2008) Tubular Threaded Joint, Patents by Inventor Takahiro Hamamoto. ##
[10]. Eiji Tsuru; Shunji Nishi; Masao Ogasawara, (1988) Threaded joint for oil-well pipe, Payent number, JP62039467A. ##
[11]. Masaaki Sugino, Nishinomiya;Miyuki Yamamoto, Izumiotsu; Michihiko Iwamoto, Wakayama; Shigeo Nagasaku, Nishinomiya (JP); Pierre Dutilleul, Jeanlain (FR); Gabriel Roussie, Cappelle en Pevele; Eric Verger, Gommegnies (FR) (2005) Threaded joint for steel pipes, Patent Number  JP2003162699. ##
[12]. API Spec 5CT, (2011) Specification for Casing and Tubing. ##
[13]. ASME Sec VIII Div 2 (2007) Rules for Construction of Pressure Vessels, Patent Number, MY143348A. ##
[14]. API Spec application programming interface 19AC (2016) Specification for Completion Accessories. ##
[15]. API Spec 19LH (2017) Specification for Liner Hanger System. ##
[16]. Murtagian G R, V. Fanelli J A, Villasante D H, Johnson Ernst H A (2004) Sealability of Stationary Metal-to-Metal Seals, Journal of Tribology, 145, 1: 1-8. ##
[17]. Yufei L, Yinping C, Yihua D, Yang Y, Jiantao Z, Lin Z, (2019) Simulation of Sealing Ability for Premium Connection Based on ISO 13679 CAL IV tests, 22, 2019, 43-50. ##
[18]. K Nakamura, WT Hamamoto, WM Sugino, NS Yamaguchi (2009) Threaded Joint for Steel Pipes, Patent Number JP62-39467. ##
[19]. T Hamamoto,WK Sumitani, WM Sugino, NM Iwamoto, WM Yamamoto, IJ Charvet-Quemin, LB Chevalier, NS Sambre, E Verger (2008) Tubular Threaded Joint, Patents by Inventor Takahiro Hamamoto. ##
[20]. Eiji Tsuru; Shunji Nishi; Masao Ogasawara, (1988) Threaded joint for oil-well pipe, Payent number, JP62039467A. ##
[21]. M Sugino, N Yamamoto, IM Iwamoto, WS Nagasaku, N, Dutilleul P, J G Roussie, C Pevele, E Verger, (2005), Threaded joint for steel pipes, Patent Number United States patent US 7,900,975. 2011 Mar 8. ##
[22]. API Spec 5CT, (2011), Specification for Casing and Tubing. ##
[23]. ASME Sec VIII Div 2 (2007) Rules for Construction of Pressure Vessels, Patent Number, MY143348A. ##
[24]. API Spec application programming interface 19AC (2016) Specification for Completion Accessories. ##
[25]. API Spec 19LH (2017) Specification for Liner Hanger System, 1-80. ##
[26]. Murtagian G R, V. Fanelli J A, Villasante D H, Johnson Ernst H A (2004) Sealability of Stationary Metal-to-Metal Seals, Journal of Tribology, 145, 1: 1-8. ##