اسمومتری فشار بخار 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات در محلول آبی و پیش‌بینی آن با PC-SAFT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

جداسازی بنزن و تیوفن از فرآورده‌های نفتی یکی از مهم‌ترین فرآیند‌های تولید بنزین در صنعت نفت است. مایعات یونی بر پایه ایمیدازول و آنیون تیوسیانات به‌طور مؤثر در جداسازی بنزن و تیوفن به‌کار برده شده‌اند. این در صورتی است که مطالعات بنیادی نیز از سوی دیگر برای شناخت این گونه از مایعات یونی اهمیت خود را حفظ می‌کند. ضریب اسمزی مهم‌ترین کمیت برای سیستم الکترولیت است که می تواند برای توصیف رفتار و مطالعه برهم‌کنش‌های رخ داده در سیستم‌ها استفاده شود. از این رو، رفتار مایعات یونی به‌عنوان الکترولیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که این مواد به شدت آب‌دوست می‌باشند و این ممکن است شرایط طراحی فرآیند را دستخوش تغییرات بکند. از این رو در این کار ضریب اسمزی محلول آبی مایع یونی 1-بوتیل-3- متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات (IL) در محدوده دمایی K 15/328 - 15/298 با اسمومتری فشار بخار تا mol kg-1 1 اندازه‌گیری شده است. فعالیت آب و کاهش فشار بخار آب تعیین شده است. مدل توسعه یافته پیتزر-آرچر برای همبستگی ضریب اسمزی تجربی و به‌دست آوردن میانگین ضریب فعالیت IL استفاده شد. میانگین انحراف استاندارد برای مقادیر ضریب اسمزی در سیستم باینری با مدل پیتزر-آرچر 012/0 است. همچنین از رابطه PC-SAFT و PCP-SAFT حالت ها برای پیش‌بینی ضریب اسمزی استفاده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vapor pressure osmometry of 1-butyl-3-methyl imidazolium thiocyanate in aqueous solution and its prediction by PC-SAFT

نویسندگان [English]

  • Behrang Golmohammadi Vardin 1
  • Mohammad B Moghimi 2
1 Department of physical chemistry, Faculty of chemistry, university of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of mathematics, Faculty of science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The separation of benzene and thiophene from petroleum products is one of the most important gasoline production processes in the oil industry. Imidazole and thiocyanate-based ionic liquids have been used effectively to separate benzene and thiophene. This is despite the fact that basic studies, on the other hand, remain important for the identification of this type of ionic fluid. The osmotic coefficient is the most important quantity for the electrolyte system that can be used to describe the behavior and study the interactions that occur in the systems. Therefore, the behavior of ionic liquids as electrolytes is also of special importance because these materials are highly hydrophilic, and this may change the design conditions of the process. Therefore, in thisstudy, the osmotic coefficient of the aqueous solution of ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate (IL) in the temperature range (298.15 - 328.15) K was measured by steam pressure osmometry up to 1 mol kg-1. Water activity and water vapor pressure reduction are determined. The developed Pitzer-Archer model was used to correlate the experimental osmotic coefficient and obtain the mean IL activity coefficient. The average standard deviation for osmotic coefficient values in the binary system with the Pitzer-Archer model is 0.012. The PC-SAFT and PCP-SAFT equations were also used to predict the osmotic coefficient.

[1]. Rahman M, Brazel C S (2006) Ionic liquids: New generation stable plasticizers for poly (vinyl chloride), Polymer Degradation and Stability, 91, 12: 3371-3382. ##
[2]. Earle M J, Esperança J M, Gilea M A, Canongia Lopes J N, Rebelo L P, Magee J W, Widegren J A (2006) The distillation and volatility of ionic liquids, Nature, 439, 7078: 831-834. ##
[3]. Matthias Maase, Peter Wasserscheid, Thomas Welton (2015) Industrial applications of ionic liquids, 1st edition, Springer., 1-386. ##
[4]. Brennecke J F, Maginn E J (2001) Ionic liquids: innovative fluids for chemical processing, American Institute of Chemical Engineers, AIChE Journal, 47, 11: 2384. ##
[5]. Stevenson D G, Biswas A, Jane J L, Inglett G E (2007) Changes in structure and properties of starch of four botanical sources dispersed in the ionic liquid, 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, Carbohydrate Polymers, 67, 1: 21-31. ##
[6]. Toledo Hijo A A, Maximo G J, Costa M C, Batista E A, Meirelles A J (2016) Applications of ionic liquids in the food and bioproducts industries, ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 4, 10: 5347-5369. ##
[7]. Rogers R D, Seddon K R, Volkov S (Eds.) (2012) Green industrial applications of ionic liquids, Springer Science and Business Media, 92. ##
[8]. Gutowski K E (2018) Industrial uses and applications of ionic liquids, Physical Sciences Reviews, 3: 5. ##
[9]. Cvjetko M, Radošević K, Tomica A, Slivac I, Vorkapić-Furač J, Gaurina Srček V (2012) Cytotoxic effects of imidazolium ionic liquids on fish and human cell lines, Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, 63: 15–20. ##
[10]. Ma Z, Yu J, Dai S (2010) Preparation of inorganic materials using ionic liquids, Advanced Materials, 22, 2: 261-285. ##
[11]. Berthod A, Ruiz-Angel M J, Carda-Broch S (2008) Ionic liquids in separation techniques, Journal of Chromatography A, 1184, 1-2: 6-18. ##
[12]. Holbrey J D, López-Martin I, Rothenberg G, Seddon K R, Silvero G, Zheng X (2008) Desulfurisation of oils using ionic liquids: Selection of cationic and anionic components to enhance extraction efficiency, Green Chemistry, 10: 87–92. ##
[13]. Gonfa G, Bustam M A, Muhammad N, Ullah S (2017) Effect of task specific thiocyanate based ionic liquids on relative volatility of cyclohexane and benzene azeotropic mixture, Journal of Molecular Liquids, 238: 208–14. ##
[14]. Gonfa G, Ismail M, Bustam M A (2017) Benzene and cyclohexane separation using 1-butyl-3-methylimidazolium thiocyanate, AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics Inc., 1877, 1: 020005, https://doi.org/10.1063/1.4999855. ##
[15]. Gonzalez García E, Ressmann A K, Gaertner P, Zirbs R, Mach R L, Krska R, Bica K, Brunner K (2014) Direct extraction of genomic DNA from maize with aqueous ionic liquid buffer systems for applications in genetically modified organisms' analysis, Springer, 406: 7773–84, https://doi.org/10.1063/1.4999855. ##
[16]. Zhang B, Xie F, Shamshina J L, Rogers R D, McNally T, Halley P J, Truss R W, Chen L, Zhao S (2017) Dissolution of starch with aqueous ionic liquid under ambient conditions, ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 5, 5: 3737-3741, https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b00784. ##
[17]. Chen R, Hempelmann R (2016) Ionic liquid-mediated aqueous redox flow batteries for high voltage applications, Electrochemistry Communications, 70: 56-59, https://doi.org/10.1016/j.elecom.2016.07.003. ##
[18]. Li Z, Pei Y, Wang H, Fan J, Wang J (2010) Ionic liquid-based aqueous two-phase systems and their applications in green separation processes, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 29, 11: 1336-1346, https://doi.org/10.1016/j.trac.2010.07.014. ##
[19]. Li Z, Liu X, Pei Y, Wang J, chemistry M H G (2012) Design of environmentally friendly ionic liquid aqueous two-phase systems for the efficient and high activity extraction of proteins, Green Chemistry, 10, doi.org/10.1039/C2GC35890E. ##
[20]. Gross J, Sadowski G (2001) Perturbed-chain SAFT: An equation of state based on a perturbation theory for chain molecules, Industrial and Engineering Chemistry Research, 40, 4: 1244-1260, doi.org/10.1021/ie0003887. ##
[21]. Gross J, Sadowski G (2001) Perturbed-chain SAFT: An equation of state based on a perturbation theory for chain molecules, Industrial and Engineering Chemistry Research, 40, 4: 1244-1260, doi.org/10.1021/ie0003887. ##
[22]. Gross J, Sadowski G (2002) Modeling polymer systems using the perturbed-chain statistical associating fluid theory equation of state, Industrial and Engineering Chemistry Research, 41, 5: 1084-1093, https://doi.org/10.1021/ie010449g. ##
[23]. Cameretti L F, Sadowski G, Mollerup J M (2005) Modeling of aqueous electrolyte solutions with perturbed-chain statistical associated fluid theory, Industrial and Engineering Chemistry Research, 44, 9: 3355-3362, https://doi.org/10.1021/ie0488142. ##
[24]. Ji X, Held C, Equilibria GS-FP (2014) Modeling imidazolium-based ionic liquids with ePC-SAFT. Part II. Application to H2S and synthesis-gas components, Elsevier, 335: 64-73, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2012.05.029. ##
[25]. Ji X, Held C, Sadowski G (2012) Modeling imidazolium-based ionic liquids with ePC-SAFT, Fluid Phase Equilibria, Elsevier, 335, 64-73, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2012.05.029. ##
[26]. Xiaoyan Ji (2016) Christoph Held, Modeling the density of ionic liquids with ePC-SAFT, Fluid Phase Equilibria, 410: 9-26, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2015.11.014. ##
[27]. Sun Y, Schemann A, Held C, Lu X, Shen G, Ji X (2019) Modeling thermodynamic derivative properties and gas solubility of ionic liquids with ePC-SAFT, Industrial and Engineering Chemistry Research, 58, 19: 8401-8417, https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b00254. ##
[28]. Shekaari H, Zafarani Moattar M T, Golmohammadi B (2020) Thermodynamic and transport properties of ionic liquids, 1-alkyl-3-methylimidazolium thiocyanate in the aqueous lithium halides solutions, The Journal of Chemical Thermodynamics, 141: 105953, https://doi.org/10.1016/j.jct.2019.105953. ##
[29]. Clarke E C W, Glew D N (1985) Evaluation of the thermodynamic functions for aqueous sodium chloride from equilibrium and calorimetric measurements below 154 C. Journal of Physical and Chemical Reference Data, 14, 2: 489-610, https://doi.org/10.1063/1.555730. ##
[30]. Shekaari H, Zafarani-Moattar M T (2007) Osmotic coefficients of some imidazolium based ionic liquids in water and acetonitrile at temperature, 318.15 K. Fluid Phase Equilibria, 254, 1-2: 198-203, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2007.03.019. ##
[31]. Amado E, Blanco L H (2004) Osmotic and activity coefficients of aqueous solutions of KCl at temperatures of 283.15, 288.15, 293.15 and 298.15 K: A new isopiestic apparatus, Fluid Phase Equilibria, 226: 261-265, https://doi.org/10.1016/j.fluid.2003.08.007. ##
[32]. Nasirzadeh K, Neueder R, Kunz W (2005) Vapor pressures and osmotic coefficients of aqueous LiOH solutions at temperatures ranging from 298.15 to 363.15 K, Industrial and Engineering Chemistry Research, 44: 3807–14, https://doi.org/10.1021/ie0489148. ##
[33]. Nasirzadeh K, Neueder R, Kunz W (2004) Vapor pressures, osmotic and activity coefficients for (LiBr + acetonitrile) between the temperatures (298.15 and 343.15) K, Journal of Chemical Thermodynamics, 36: 511–7, https://doi.org/10.1016/j.jct.2004.03.007. ##
[34]. González B, Calvar N, Domínguez Á, Macedo E A (2008) Osmotic coefficients of aqueous solutions of four ionic liquids at T = (313.15 and 333.15) K, Journal of Chemical Thermodynamics, 40: 1346–51, https://doi.org/10.1016/j.jct.2008.05.011. ##
[35]. Chapman W G, Gubbins K E, Jackson G, Radosz M (1990) New reference equation of state for associating liquids. Industrial and Engineering Chemistry Research, 29, 8: 1709-1721, https://doi.org/10.1021/ie00104a021. ##
[36]. Huang S H, Radosz M (1991) Equation of state for small, large, polydisperse, and associating molecules: extension to fluid mixtures, Industrial and Engineering Chemistry Research, 30, 8: 1994-2005, https://doi.org/10.1021/ie00056a050. ##
[37]. Held C, Sadowski G, Carneiro A, Rodríguez O, Macedo E A (2013) Modeling thermodynamic properties of aqueous single‐solute and multi‐solute sugar solutions with PC‐SAFT, AIChE Journal, 59, 12: 4794-4805, https://doi.org/10.1002/aic.14212. ##
[38]. Passos H, Khan I, Mutelet F, Oliveira M B, Carvalho P J, Santos L M, Coutinho J A (2014) Vapor–liquid equilibria of water+ alkylimidazolium-based ionic liquids: Measurements and perturbed-chain statistical associating fluid theory modeling, Industrial and Engineering Chemistry Research, 53, 9: 3737-3748, https://doi.org/10.1021/ie4041093. ##