دوره و شماره: دوره 32، 1401-1 - شماره پیاپی 122، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-183 
3. مطالعه تجربی اثر ترکیبات فعال آب هوشمند در یک مخزن کربناته

صفحه 51-63

سمانه بورد؛ محمدتقی صادقی؛ عزت‌اله کاظم‌زاده؛ روح الدین میری


7. بهینه‌سازی شبکه هیدروژن با استفاده از مدیریت دی اکسیدکربن

صفحه 108-123

پروانه ناروئی؛ میرمحمد خلیلی پور لنگرودی؛ فرهاد َشهرکی؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی


8. مرور جامع تزریق آب هوشمند در مخازن نفتی با نگاه ویژه به مخازن کربناته جنوب غربی ایران

صفحه 124-145

پویان بازوند؛ کامیار احمدپور؛ محمدرضا نیکنام؛ بهنام نصرت پناه؛ امین دریاسفر


9. حذف انتخابی ترکیبات الفینی و گوگردی از برش‌های هیدروکربنی در پالایشگاه

صفحه 146-156

علیرضا فضلعلی؛ سلمان بهمنی؛ هدیه غفاری؛ محمد آقایی؛ عبدالرضا مقدسی


10. حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis

صفحه 157-167

فیروزه غلامی؛ علیرضا حبیبی؛ سمیرا پاکدل؛ علی بهشتی آل آقا؛ روح الله شریفی