استفاده از لجن نفتی و قیر طبیعی در بهبود کیفیت قیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهش نفت کرمانشاه، پردیس توسعه صنایع پایین‌دستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 پژوهشکده توسعه فرآورش و انتقال گاز، پردیس توسعه صنایع پایین‌دستی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

لجن های نفتی عموماً از ته مانده های نفتی، پساب ها و ضایعات مراحل مختلف جداسازی در صنعت نفت بوجود می آیند و با توجه به منشأ تولید و شرایط ذخیره سازی آن دارای ترکیبات متنوع و پیچیده ای هستند. این لجن ها علاوه بر کاهش ظرفیت و ایجاد خوردگی در مخازن ذخیره، خطرات زیست محیطی ناشی از آلودگی آب و خاک را نیز به دنبال خواهد داشت. در این پروژه با استفاده از روش های فیزیکی، ترکیبات هیدروکربنی موجود در لجن از سایر ترکیبات شامل آب و مواد معدنی جامد جدا می شود. سپس با افزودن درصدهای مختلف از لجن جداسازی شده و قیر طبیعی به قیر 60/70، قیرهایی با کیفیت متفاوتی فرموله شدند. خواص فیزیکی و شیمیایی قیر حاصل مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت و نتایج نشان دهنده افزایش کیفیت دلخواه قیر تولیدی می باشد. در این بررسی از روش پاسخ سطح (RSM) جهت بهینه سازی فرمولاسیون تولید قیر استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of oily sludge and natural bitumen as additives for modification of bitumen

نویسندگان [English]

  • mohammad noroozi 1
  • shokoufeh ghahri saremi 2
  • Niloofar Fatourehchi 3
1 Center for Research and Development of Petroleum Technologies at Kermanshah, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Department of Chemistry, Basic Science College, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Gas Research and Procssing Division, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Oily sludges are generally formed from oil residues, effluents and wastes of different stages of separation in the petroleum industry and have various and complex compositions depending on the source of production and storage conditions. In addition to reducing capacity and causing corrosion in storage tanks, these sludges will also cause environmental risks due to water and soil pollution. In this study, using physical methods, the hydrocarbon compounds in the sludge are separated from other compounds including water and solid minerals. Then by adding different percentages of separated sludge and natural bitumen to 60/70 bitumen, were formulated bitumens with different quality. The physical and chemical properties of the resulting bitumen were evaluated in the laboratory and the results show an increase in the desired quality of produced bitumen. In this paper, the surface response method (RSM) was used to optimize the bitumen production formulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oily Sludge
  • Gilsonite
  • bitumen 60/70
  • Surface Response Method
  • Model evaluation
[1]. Johnson O A, Affam A C (2019) Petroleum sludge treatment and disposal: A review, Environmental Engineering Research, 24, 2: 191-201, doi.org/10.4491/eer.2018.134. ##
[2]. Choudhury S P. Saha B. Haq I. Kalamdhad A S. (2022) Use of petroleum refinery sludge for the production of biogas as an alternative energy source: a review, Advanced Organic Waste Management, 277-297, doi.org/10.1016/B978-0-323-85792-5.00021-6. ##
[3]. Bhattacharyya J V, Shekdar A V (2003) Treatment and disposal of refinery sludges: Indian Scenario, Waste Management and Research, 21: 249-261, doi.org/10.1177/0734242X0302100. ##
[4]. Hua G, Lia J, Zeng G (2013) Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: a review, Journal of Hazardous Material, 261: 470-490, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.07.069. ##
[5]. Reddy M V, Prathima Devi M, Chandrasekhar K, Kannaiah Goud R, Venkata Mohan S (2011) Aerobic remediation of petroleum sludge through soil supplementation: microbial community analysis, Journal of Hazardous Materials, 197: 80-87. ##
[6]. Kriipsalu M, Marques M, Maastik A (2008) Characterization of oily sludge from a wastewater treatment plant flocculation-flotation unit in a petroleum refinery and its treatment implications, Journal of Material Cycles and Waste Management, 10910: 79-86, doi.org/10.1007/s10163-007-0188-7. ##
[7]. Cambiella A, Benito M (2006) Centrifugal separation efficiency in the treatment of water emulsified oils, Chemical Engineering Research and Design, 84: 69-76, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.09.061. ##
[8]. Mao.X. Jiang R. Xiao W. Jiaguo Yuet J. (2015) Use of surfactants for the remediation of coataminated soils: review, Journal of Hazardous Materials, 285: 419-435, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.12.009. ##
[9]. Satpute S K, Banpurkar A G, Dhakephalkar P K, Banat IM. Chopade B A (2010) Methods for investigating biosurfactants and bioemulsifiers: a review, Critical Reviews in Biotechnology, 30: 127-144, doi.org/10.3109/07388550903427280. ##
[10]. Zhang J, Jianbing Li J, Thring R W, Hu X, Song X (2012) Oil recovery from refinery oily sludge via ultrasound and freeze/thaw, Journal of Hazardous Materials, 203:195-203, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.12.016. ##
[11]. Hu G, J, Li H, Hou (2015) A combination of solvent extraction and freeze thaw for oil recovery from petroleum refinery wastewater treatment pond sludge, Journal of Hazardous Materials, 283: 832-840, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.10.028. ##
[12]. Barneto A G, Conesa J (2014) Thermogravimetric monitoring of oil refinery sludge, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 105: 8-13, doi.org/10.1016/j.jaap.2013.09.007. ##
[13]. Liu G, Song H, Wu J (2015) Thermogravimetric study and kinetic analysis of dried industrial sludge pyrolysis, Waste Management, 41: 128-133, doi.org/10.1016/j.wasman.2015.03.042. ##
[14]. Appleton T, Colder R I, KingmanI R, Lowndes I S, Read AG (2005) Microwave technology for energy efficient processing of waste, Applied Energy, 81: 85-113, doi.org/10.1016/j.apenergy.2004.07.002.  ##  
[15]. Tan W, Yang X G, Tan X F (2007) Study on demulsification of crude oil emulsions by microwave chemical method, Separation Science and Technology, 42: 1367—1377, doi.org/10.1080/01496390701193736. ##
[16]. Jamshidi Zanjani A, Khodadadi A (2017) A review on enhancement techniques of electrokinetic soil remediation, Pollution, 3, 1: 157-166, doi: 10.22059/POLL.2017.59583. ##
[17]. Habibi S (2004) A new electro kinetic technology for revitalization of oily sludge, PhD Thesis, Concordia University. ##
[18]. Li J, Song X, Hu G, Thering R W (2013) Ultrasonic desorption of petroleum hydrocarbons from crude oil contaminated soils, Journal of Environmental Science and Health, Part A, 48: 1378-1389, doi.org/10.1080/10934529.2013.781885. ##
[19]. Kim Y M, Wang M C (2003) Effect of ultrasound on oil removal from soils, Ultrasonics, 41:539-542, doi.org/10.1016/S0041-624X (03)00168-9. ##
[20]. Hu G, Li J, Zeng G (2013) Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: a review, Journal of Hazardous Materials, 261: 470—490, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2013.07.069. ##
[21]. Huang B, Li G, Shu X (2006) Investigation into three-layered HMA mixtures, Composites Part B: Engineering, 37, 7: 679-690, doi.org/10.1016/j.compositesb.2005.08.005. ##
[22]. Ameri M, Mansourian A, Ashani S S, Yadollahi G (2011) Technical study on the Iranian Gilsonite as an additive for modification of asphalt binders used in pavement construction, Construction and Building Materials, 25:1379-1387, oi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.09.005. ##
[23]. Hadidy A, Yi Qiu T (2009) Mechanistic approach for polypropylene-modified flexible pavements, Materials and Design, 30: 1133-1140, doi.org/10.1016/j.matdes.2008.06.021. ##
[24]. Ahmadinia E. Zargar M. Karim M. R. Abdelaziz M. Shafigh P. (2011) Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt, Materials and Design, 32: 4844-4849, doi.org/10.1016/j.matdes.2011.06.016. ##