بررسی ماکروسکوپیک اثر نوع آب تزریقی بر رفتار تولیدی مخازن نفت امولسیونی با تاکید بر شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتریمهندسی نفت، دانشکده نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ایران

2 هیئت علمی/گروه آموزشی مهندسی نفت، مواد و معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، ایران

10.22078/pr.2021.4393.2994

چکیده

تولید نفت از مخازن نفت امولسیونی همواره با مشکلاتی همراه بوده است. از جمله ی این مشکلات می توان به افزایش گرانروی نفت و بسته شدن گلوگاه ها و متعاقب آن افزایش افت فشار و کاهش نرخ تولید اشاره کرد. بررسی رفتار حرکتی این نوع نفت در محیط متخلخل که نمونه ای از سنگ مخزن می باشد، میتواند به شناخت بیشتر موضوع و پارامترهای مؤثر بر آن کمک نماید. شوری و ترکیب یونی از جمله عوامل موثر بر رفتار امولسیون آب در نفت در محیط متخلخل میباشد که کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین این منظور اثر شوری آب های مختلف برروی رفتار فشاری حین سیلابزنی بررسی شده است. آزمایش‌های سیلای‌زنی در دمای 60 درجه سانتی گراد، فشار آتمسفر و در سندپک صورت گرفت. بدین صورت که شورآب‌هایی شامل:آب کم شور، آب دریای خلیج فارس و آب سازند پارس جنوبی به محفظه‌ی ماسه ای اشباع از امولسیون تزریق و رفتار فشاری و بازیافت نهایی نفت آن ثبت شد. نتایج گویای آن است که آب خلیج فارس نوسان فشاری بیشتری نشان داده و موجب بسته شدن مسیر های بیشتری به نسبت دو آب نمک دیگر می شود. نتایج میکروسکوپی نشان می‌دهد که علت این پدیده به دام افتادن قطرات آب پخش شده در امولسیون در گلوگاه ها حین تزریق و مهتر از آن تشکیل امولسیون درجای ثانویه در محیط می باشد که موجب بسته شدن بخش هایی از محیط متخلخل می شود. این بسته شدن توسط آب خلیج فارس به دلیل تشکیل امولسیون با قطرات درشت تر با افزایش فشار و کاهش بازدهی نهایی نفت بیشتر خود را نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic investigation of injected water salinity on the production of emulsion oil reservoirs

نویسندگان [English]

  • Pourya Malmir 1
  • Mahdi NazariSaram 2
1 P.h.D candidate of petroleum engineering, Ahwaz faculty of petroleum engineering, petroleum university, Ahwaz, Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran branch
چکیده [English]

Several problems may be encountered during recovery from reservoirs containing emulsified oil. Higher oil phase viscosity, pore throat blockage, and a much higher rate of pressure drop through the recovery period are among the most serious ones. A suitable way to overcome this issue is to investigate the behavior of this type of oil in the porous medium. This study aims to survey the effects of brine salinity on pressure behavior. Different brines with different salinities including low salinity brine, Persian Gulf brine, and South Pars formation brine was injected into the sand pack and the pressure behavior and ultimate recovery were monitored. The results showed that Persian Gulf brine would cause more blockage of pore throats and formation of in-situ emulsion in the porous medium, hence, resulting in more fluctuation in the pressure response. Because of the formation of in-situ emulsion, the ultimate recovery of Persian Gulf water is the lowest recovery and low salinity water is the best choice for water flooding in the emulsified reservoir

کلیدواژه‌ها [English]

  • w/o Emulsion
  • Salinity
  • in-situ emulsion
  • pressure flocculation
  • ultimate oil recovery