مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، گروه تجزیه و ارزیابی مواد/دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی

2 دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی

3 پژوهشگاه صنعت نفت، گروه تجزیه و ارزیابی مواد

4 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده پالایش نفت

چکیده

در این پژوهش یکی از روش‌های نوین گوگردزدایی از سوخت که از سال 2001 به بعد در حال تحقیق و بررسی می‌باشد، مورد استفاده قرار گرفته است. گوگردزدایی از بنزین‌های داخلی و وارداتی با هدف رسیدن به سوختی با مقادیر پایین گوگرد با استفاده از چند نوع مایع‌یونی (حلال سبز) مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از طراحی آزمایش و نرم افزار آماری، متغیرهای مؤثر بر کارایی گوگردزدایی مشخص گردیده و شرایط بهینه گوگردزدایی با کارایی بالاتر به‌کار گرفته شده است. در پژوهش حاضر، خواص فیزیکی و شیمیایی بنزین و به طور شاخص، میزان گوگرد بنزین‌های مختلف قبل و بعد از استخراج، اندازه‌گیری گردید. با ارزیابی نتایج به‌دست آمده، مشخص شد که مایعات‌ یونی مورد استفاده جهت حذف ترکیبات گوگردی حلقوی، بسیار مؤثر عمل می‌نمایند. بنابراین، می‌توان از مایعات‌یونی به عنوان روش مکمل HDS (گوگردزدایی به کمک هیدروژن) در گوگردزدایی عمیق استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Efficiency of Ionic Liquids in Desulfurization of Gasoline

نویسندگان [English]

 • N. Farzin Nejad 1
 • E. Shams Soolari 2
 • A. A. Miran Beigi 3
 • S.K. Torkestani 3
 • H. Talachi 4
1 Analytical Group (Material Evaluation & Analysis Group), Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)\Department of Chemistry, Faculty of Science, Isfahan University
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Isfahan University
3 Analytical Group (Material Evaluation & Analysis Group), Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
4 Petroleum Refining Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
چکیده [English]

In this paper, one of the most recent methods of desulfurization of fuel on which there has been a large number of researches since 2001, has been used. To achieve low sulfur levels in fuel, desulfurization of domestic and imported gasoline has been assessed by using several types of ionic liquids (green solvents). Additionally, by using experimental design and statistical software, the variables affecting the desulfurization efficiency have been determined and optimum conditions have been used for higher desulfurization efficiency. In this study, physical and chemical properties of gasoline especially the amount of sulfur content have been determined before and after each extraction. By evaluating the achieved results, it was found that ionic liquids or green solvents have a great impact on removing aromatic sulfur compounds. As a result, ionic liquid extraction can be used as a complementary method for HDS in deep desulfurization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ionic Liquids
 • Gasoline
 • Desulfurization
 • Liquid-Liquid Extraction
 • Thiophene
 • Thiophene Derivatives
 • Green Solvents
منابع
[1] Huang C.P., Chen B.H., Zhang J., Liu Z.C. & Li Y.X., “Desulfurization of gasoline by extraction with new ionic liquids”, Energy & Fuels, Vol. 18, pp.1862-1864, 2004.
[2] Kwak C., Lee J.J., Bae J.S., Choi K. & Moonm S.H., “Hydrodesulfurization of DBT, 4-MDBT and 4,6-DMDBT on fluorinated COMOS/Al2O3 catalysts”, App. Catal. A., Vol. 200, pp.233-242, 2000.
[3] Babich I.V. & Moulijn J.A., “Science and technology o f novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams”, Fuel, Vol. 82, pp. 607-632, 2003.
[4] Min W., “A unique way to make ultra low sulfur diesel”, Korean.J. Chem. Eng. Vol. 19, pp.601, 2002.
[5] Jiang X., Nie Y., Li C. & Wang Z., “Imidazolium-based alkylphosphate ionic liquids – A potential solvent for extractive desulfurization of fuel”, Fuel. Vol. 87, pp. 79-84, 2008.
[6] Wang J L., Zhao D.S., Zhou E.P. & Dong Z., “Desulfurization of gasoline by extraction with N-alkyl-pyridinium-based ionic liquids”, Journal of fuel chemistry and technology, Vol. 35, No. 3, pp. 293-296, 2007.
[7] Eber J., Wasserscheid P. & Jess A., “Deep desulfurization of oil refinery streams by extraction with ionic liquids”, Green chemistry. Vol. 6, pp. 316-322, 2004.
[8] Bossmann A., Datsevich L., Jess A., Lauter A., Schmitz C. & Wasserscheid P., “Deep desulfurization of diesel fuel by extraction with ionic liquids,” Chem. Commun. pp. 2494-2495, 2001.
[9] Schmidt R., “[bmim] Alcl ionic liquid for deep desulfurization of real fuels,” .Energy & Fuels, Vol. 22, No. 3, pp. 1774-1778, 2008.
[10] Ko N H., Lee J S.,Hun E S. & Lee H., “Extractive desulfurization using Fe-containing ionic liquids,” Energy & Fuels, Vol. 22, No. 3, pp. 1687-1690, 2008.
[11] Nie Y., Li C., Sun A., Meng H. & Wang Z., “Extractive desulfurization of gasoline using imidazolium – based phosphoric ionic liquids”, Energy & Fuels, Vol. 20, No. 5, pp. 2083-2087, 2006.
[12] Jiang X., Li H., Zhu W., He L., Shu H. & Lu J., “Deep desulfurization of fuels catalyzed by surfactant – type decatungstates using H202 as oxidant”, Fuel. Vol. 88, pp. 431- 436, 2009.
[13] Nehlsen J., Benziger J. & Kevrekidis I., “Oxidation of aliphatic and aromatic sulfides using sulfuric acid”, Ind.Eng.Chem.Res. Vol. 45, No. 2, pp. 518-524, 2006.
[14] He L., Li H., Zhu W., Guo J., Jiang X., Lu J. & Yan Y., “Deep oxidative desulfurization o f fuels using peroxophosphomolybdate catalysts in ionic liquids”, Ind. Eng. Chem. Res. Vol. 47, No. 18, pp. 6890-6895, 2008.
[15] Guoxian Y., Hui C., Shanxiang L. & Zhongnan Z., “Deep desulfurization of diesel by catalytic oxidation”, Chem.Eng.China. Vol. 1, No. 2, pp.162-166, 2007.
[16] Shun Z. D., Min S. Z., Tang L. F. & Dan S. H. “Optimization of oxidative desulfurization of dibenzothiophene using acidic ionic liquid as catalytic solvent”, Journal of fuel chemistry and technology. Vol. 37, No. 2, pp. 194-198, 2009.
[17] Zhoa M.A., Song, “Liquid-phase adsorption of multi-ring thiophene sulfur compounds on carbon materials with different surface properties”, J.Phys. Chem. B. Vol. 110, No. 10, pp. 4699-4707, 2006.
[18] Srivastav A. & Srivastav V.C., “Adsorptive desulfurization by activated alumina”, Journal of hazardous materi als, Vol., 170, pp. 1133-1140, 2009.
[19] Selvavathi V., Chidambara V., Meenakshisundaram A., Sairam B. & Sivasankar B. “Adsorptive desulfurization of diesel on activated carbon and nickel supported systems”, Catalysis today Vol. 141, pp. 99-102, 2009.
[20] Soleimani M., Bassi A. & Margaritis A., “Biodesulfurization of refractory organic sulfur compounds in fossil fuels” Biotecnology advances. Vol. 6, No. 25, pp. 613-618, 2008.
[21] Davoodi F., Vosoughi M. & Ziaee A. A., “Biodesulfurization of dibenzothiophene by a newly isolated rhdococcus erythropolis strain”, Bioresource technology. Vol. 3, No. 101, pp. 1102-1105, 2010.