دوره و شماره: دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-96 
مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

صفحه 34-42

10.22078/pr.2013.127

نجمه فرزین‌نژاد؛ اسماعیل شمس سولاری؛ علی اکبر میران‌بیگی؛ سید کامران ترکستانی؛ حسین طلاچی