دوره و شماره: دوره 21، شماره 66، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-96 
4. مطالعه تجربی کارایی مایعات یونی در کاهش گوگرد بنزین

صفحه 34-42

نجمه فرزین‌نژاد؛ اسماعیل شمس سولاری؛ علی اکبر میران‌بیگی؛ سید کامران ترکستانی؛ حسین طلاچی


8. بررسـی عملـکرد اسکـرابر دینـامیـکی جدید در حـذف دی‌اکسیدگوگرد

صفحه 76-82

ساناز حسن پور؛ فریبرز رشیدی؛ اسماعیل جمشیدی؛ حسین قریشی