دوره و شماره: دوره 21، شماره 68، بهمن و اسفند 1390، صفحه 1-124 
6. تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR

صفحه 71-81

حسن امیری بختیار؛ علی تلمادره‌ای؛ مسعود شایسته؛ محمد حسن حیدری فرد؛ حسین طالبی