تخمین میزان مواد آلی (TOC) و بررسی نفت‌زایی سازند پابده در میادین نفتی اهواز و مارون: با استفاده از روش ΔlogR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، اداره زمین شناسی

2 دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان

چکیده

ابزارهای چاه‌نگاری یکی از مفیدترین روش‌های ارزیابی سازند در یک حوضه رسوبی می‌باشد. داده‌های چاه‌نگاری را می‌توان به عنوان یک شاخص برای به‌دست آوردن پتانسیل سنگ منشأ به کار برد. با انجام مطالعات مختلف ژئوشیمیایی در برخی از میادین نفتی در فروافتادگی دزفول ایران، مشخصات سنگ‌های منشأ که شامل سازندهای کژدمی، گورپی و پابده می‌باشد، تعیین گردیده است. با این وجود تاکنون سازندهای این میادین از نظر میزان ماده آلی، زون‌بندی نشده و تفسیری در این زمینه صورت نگرفته است. در این مطالعه با استفاده از تلفیق لاگ‌های صوتی و مقاومتی (روش ΔlogR) رانده‌شده در سازند پابده در میادین اهواز و مارون و همچنین با استفاده از روش شبکه عصبی میزان کل کربن آلی محاسبه شده و با مقادیر حاصل از آنالیزهای ژئوشیمیایی مقایسه گردیده است که نهایتاً منجر به زون‌بندی سازند پابده از نظر غنای ماده آلی شده است. همچنین با بررسی ضخامت زون غنی از ماده آلی و با در نظر گرفتن گرادیان حرارتی، فواصلی که سازند پابده در این میادین به نفت‌زایی رسیده، مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Total Organic Carbon (TOC) Content and Investigating Oil Generation of Pabdeh Formation in Ahwaz and Marun Oil Fields Applying ΔlogR Method

نویسندگان [English]

 • H. Amiribakhtiyar 1
 • A. Telmadarreie 2
 • M. Shayeste 1
 • M.H. Heydarifard 1
 • H. Taleby 1
1 Geology Department, National Iranian South Oil Company (NISOC), Ahvaz
2 Petroleum University of Technology
چکیده [English]

Well logging tools are one of the most useful methods for formation evaluation in a sedimentary basin. Therefore, well log data could be used as an indicator for determination of source rock potential. Characterizations of Kazhdomi, Pabdeh and Gurpi source rocks have been determined by geochemical analyses in some of Iranian oil fields, but no TOC zonation and interpretation have been carried out in these formations yet. The aim of this study is to estimate the TOC content by means of combination of sonic and resistivity logs (ΔlogR method), which were run in Pabdeh and neural network method and then compare with TOC results from geochemical analysis (Rock-Eval VI) in Ahwaz and Marun oil fields. Consequently, the results led to zonation of TOC in mentioned oil fields. Also, the intervals which Pabdeh formation has reached to oil generation window were determined with respect to TOC rich zone thickness changes and geothermal gradient of wells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ahwaz
 • Marun
 • Pabdeh
 • TOC zonation
 • neural network
 • ΔlogR
منابع
[1] Hunt J.M., Petroleum Geochemistry and Geology, 2nd ed. W.H. Freeman and Company (Eds), New York, 1996.
[2] Tissot B.P. & Welte D.H., Petroleum Formation and Occurrence, Springer-Verlag, New York. 966 p, 1984.
[3] Serra O., “Fundamentals of Well-Log Interpretation”, The Acquisition Logging Data vol. 1.Elsevier. 679 p, 1986.
[4] Beers R.F., “Radioactivity and organic content of some Paleozoic shales,” AAPG Bulletin Vol. 26, pp. 1–22, 1945.
[5] Schmoker J.W., “Determination of organic matter content of Appalachian Devonian shales from gamma-ray logs”, AAPG Bulletin Vol. 65, pp. 2165–2174, 1981.
[6] Fertle H., “Total organic carbon content determined from well logs”, SPE Formation Evaluation 15612, pp. 407 – 419, 1988.
[7] Hertzog R., Colson L., Seeman B., O’Brian M. & Scott H., “Geochemical logging with spectrometry tools”, SPE Formation Evaluation Vol. 4, pp. 153–162, 1989.
[8] Meyer B.L. & Nederlof M.H., “Identification of source rocks on wireline logs by density/resistivity and sonic transit time/ resistivity cross plots”, AAPG Bulletin Vol. 68, pp. 121 – 129, 1984.
[9] Passey O.R., Moretti F.U. & Stroud J.D., “A practical modal for organic richness from porosity and resistivity logs”, AAPG Bulletin 74, pp. 1777 – 1794, 1990.
[10] Sherkati Sh. & Letouzey J., “Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment)”, Iran. Marine and Petroleum Geology Vol. 21, pp. 535-554, 2004.
[11] Mccord, Regional Geology of Asmari reservoir in Ahwaz-Marun area, Technical reports in NISOC, Iran, 1974.