شناسایی رژیم‌های جریان دو فازی و محاسبه افت فشار در چاه‌های تحت فرازآوری با گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شبیه‌سازی و کنترل فرایندها،

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده

در بسیاری از مخازن نفتی که به علت گذشت زمان طولانی از شروع برداشت مخزن قادر به تولید طبیعی نمی‌باشند، از فرایند فرازآوری پیوسته با گاز برای افزایش تولید استفاده می‌گردد. در این تحقیق، محاسبات افت فشار جریان دو فازی در چاه تحت فرازآوری که پیچیده‌ترین و زمان برترین بخش مدل‌سازی این فرایند است، با استفاده از نقشه جریان و روابط مکانیستیک صورت گرفت. استفاده از توصیف دو جزئی نفت- سیاه به‌دلیل منظور نکردن تغییرات ترکیب سیال و ثابت گرفتن فشار حباب در طی عبور سـیال در چاه، خطای قابل توجهی در محاسبات افت فشار ایجاد می‌کند. بنابراین، برای توصیف دقیق و سریع رفتار ترمودینامیکی سیال هیدروکربنی جاری در فرایند، از توصیف چند جزئی با به‌کارگیری روش پارامترهای کاهش یافته استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روابط تجربی در مدل‌سازی چاه تحت فرازآوری با گاز، باعث خطای قابل توجهی در محاسبات می‌شود. زیرا در روش‌های تجربی، روابط مناسبی برای گذر از الگوهای جریان به یکدیگر وجود ندارد و گرادیان فشار در این مرزها دچار گسستگی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Two-Phase Flow Regimes and Computation of Two Phase Pressure Drop in Gas Lifted Wells

نویسندگان [English]

  • Mehrak Mahmudi 1
  • M.T. Sadeghi 1
  • F.A. Farhadpour 2
1 Process Simulation and Control Research Lab., Department of Chemical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Azadi Ave., Tehran, Iran
چکیده [English]

Continuous gas lift process is used to boost oil production in many mature reservoirs, which can no longer produce under natural drive. In this article, application of mechanistic flow maps as well as the correlations estimating pressure drop in a gas lifted well, as the most complex and time consuming part of the gas lift modeling is examined. Using the black-oil model to compute the two-phase pressure drop in a gas lifted well leads to a substantial error due to the changes in composition and bubble point pressure along the well. In order to describe the thermodynamic behavior of the hydrocarbon fluid, a multi-component compositional description has been applied using the reduced parameter method. The results show that the empirical maps and correlations lead to severe discontinuities at transition points between the different flow regimes. This causes an unacceptable error when computing the pressure drop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-Phase Flow
  • Pressure Drop
  • Flow regime
  • Gas Lift Process
منابع
[1] Guet S., Decarre S., Henriot V. & Liné A., Void Fraction in Vertical Gas–Liquid Slug Flow: Influence of Liquid Slug Content, Chemical Engineering Science 61, pp. 7336-7350, 2006.
[2] Majumder S.K., Kundu G. & Mukherjee D., Prediction of Pressure Drop In a Modified Gas–Liquid Down Flow Bubble Column, Chemical Engineering Science 61, pp. 4060 – 4070, 2006.
[3] Takacs G., Gas Lift Manual, PennWell Corporation, 2005.
[4] Brill J. P. & Mokherjee H., Multiphase Flow in Wells, Richardson, Texas, 1999.
[5] Aziz K., Govier G.W., & Fogarasi M., Pressure Drop in Wells Producing Oil and Gas, J.Canadian Petro. Tech [6] Taitel Y. & Dukler A.E., “A Model for Predicting Flow Regime Transitions in Horizontal and Near Horizontal Gas-Liquid Flow”. AIChE J., 22(1): pp. 47-55, 1976.
[7] Barnea D., Transition from Annular Flow and from Dispersed Bubble Flow Unified Models for the Whole Range of Pipe Inclinations, Int. J. Multiphase Flow, 12(5): pp. 733-744, 1986.
[8] Xiao J.J., Shoham O. & Brill J.P., “A Comprehensive Mechanistic Model for Two-Phase Flow in Pipelines”, Paper SPE 20631, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, LA, pp. 23-25, Sep. 1990.
[9] Ansari A.M., Sylvester N.D., Sarica C., Shoham O. & Brill J.P., “A Comprehensive Mechanistic Model for Upward Two-Phase Flow in Wellbores”, SPE Production & Facilities, May: pp. 143-152, 1994.
[10] Kaya A. S., Sarica C. and Brill J. P., “Comprehensive Mechanistic Model of Two-Phase Flow in Deviated Wells”, Paper SPE 56522, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, TX, pp. 3-6, Oct. 1999.
[11] Gomez L.E., Shoham O., Schmidt Z., Chokshi R.N. and Northug T., “Unified Mechanistic Model for Steady-State Two-Phase Flow: Horizontal to Vertical Upward Flow”, SPE Journal, 5 (3): pp. 339-350, 2000.
[12] Petalas N. & Aziz K., A Mechanistic Model for Stabilized Multiphase Flow in Pipes, A report for the members of Stanford Reservoir Simulation Industrial Affiliates and Stanford Project on the Productivity and Injectivity of Horizontal Wells, Petroleum Engineering, Stanford University, Aug. 1997.
[13] Carroll J.A., Multivariate Production Systems Optimization, MSc Thesis, Stanford University, 1990.
[14] Ravindran N., Multivariate Optimization of production systems - the time dimension, MSc Thesis, Stanford University, 1992.
[15] Palke M.R., Nonlinear Optimization of Well Production Considering Gas Lift and Phase Behavior, MSc Thesis, Stanford University, 1996.
[16] Pittman R.W., “Gas Lift Design and Performance”, Paper SPE 9981 presented at the International Petroleum Exhibition and Technical Symposium, Bejin, China, pp. 18-26 March, 1982.
[17] Vazquez-Roman R. & Palafox-Hernandez P., “A new Approach for Continuous Gas Lift Simulation and Optimization”, Paper SPE 95949 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas, U.S.A., pp. 9-12 October, 2005.
[18] Michelsen M., Simplified Flash Calculations for Cubic Equations of State, Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. 25, 184, 1986.
[19] Firoozabadi A. & Pan H., “Fast and Robust Algorithm for Compositional Modeling: Part I—Stability Analysis Testing”, Paper SPE 63083 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas, 1-4 October, 2001.
[20] Pan H. & Firoozabadi A., “Fast and Robust Algorithm for Compositional Modeling: Part II—Two-Phase Flash Computations”, Paper SPE 71603 presented at the SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, 30 September–3 October, 2001.
[21] Press W.H., Flannery B.P., Teukolsky S.A., & Vetterling W.T., Numerical Recipes, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.