مطـالعه و بررسـی اثـرات متـقابل اجـزای مختلف سیـستم « نفـت - آب - سنـگ» در فرآیند تزریق آب در سنگ مخزن بنگستان و آسماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

جابجایی توسط سفره آبی یکی از مکانیزم‌های تولید نفت در مخازن جهان و در برخی از مخازن نفتی ایران می‌باشد. در این مکانیزم پارامترهای متعددی بر روند تولید تأثیرگذار هستند که مهم‌ترین آنها ترکیب شیمیایی نفت و آب موجود در فضای متخلخل سنگ مخزن و اثرات متقابل سیالات و سنگ است. از این جهت بررسی نتایج تزریق آب در سیستم "نفت- آب- سنگ" حائز اهمیت است. میزان تولید نفت بر اثر تزریق آب، به‌علت گوناگونی ترکیب نفت و آب و در نتیجه نیروهای تأثیرگذار بر روی جابجایی، در سیستم‌های مختلف "نفت- آب- سنگ" می‌تواند خیلی متفاوت باشد. در مطالعات صورت گرفته بر روی سنگ مخزن سازند‌های آسماری و بنگستان، تزریق آب در سیستم‌های متفاوت سیالات و سنگ بررسی و نتایج آن با لحاظ کردن نیروهای مکانیکی و کلوئیدی، براساس تئوری DLVO شرح داده شده است. نتایج حاصل از مطالعات سیستم‌های مختلف "نفت- آب- سنگ" نشان می‌دهد که میزان تولید نفت بستگی به تأثیر متقابل بین سنگ و سیالات دارد و برتری نیروهای مختلف از جمله نیروهای کلوئیدی، موئینه، گرانروی، کشش بین سطحی بین سنگ و دو سیال آب و نفت تحت تاثیر شرایط موجود سیستم "نفت- آب- سنگ" می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Interaction of COBR System Components during Water Injection in Asmari and Bangestan Reservoir Rocks

نویسندگان [English]

  • R. Behin
  • M. R. Esfahani
Reservoir Engineering Research Center, RIPI
چکیده [English]

Aquifer displacement is one of the mechanisms of oil production in the reservoirs around the world as well as some reservoirs in Iran. A variety of parameters affect this mechanism, among which the most important ones are oil and water composition as well as the interactions between crude oil, brine and rock. When it comes to “Crude Oil-Brine-Rock” system, the evaluation of water injection is of much importance. The oil recovery based on water injection can be different in various compositions of “Crude Oil-Brine-Rock” system depending on the variety of oil, water composition and forces effective on displacement.In the conducted researches on oil reservoirs of Asmari and Bangestan formations, water injection has been reviewed under different compositions of fluids and rocks. The results have been outlined based on DLVO theory with regards to mechanical and colloidal forces. The study on various “Crude Oil-Brine-Rock” systems indicates that oil recovery depends on the interaction of rock and fluids and the superiority of different forces. The most notable among those forces are colloidal, capillary and viscosity. The interaction between fluid and rock is influenced by the circumstances of the incumbent “Crude Oil-Brine-Rock” system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil recovery
  • Interfacial Tension
  • Water Injection
  • DLVO Theory
  • Asphaltene
  • Oil-Brine-Rock system
  • Colloidal system
منابع
[1] AndersonW.G., “Wettability literature survey – Part 5: The effects of wettability on relative permeability”, JPT, pp.1453-1468, Nov. 1987.
[2] AndersonW.G., “Wettability literature survey – Part 6: The effects of wettability on waterflooding”, JPT. pp.1605-1622, Dec.1987.
[3] Norman R. Morrow, “Wettability and its effect on oil recovery”, JPT, pp.1476-1484, Dec. 1990.
[4] Craig F.F., “The reservoir engineering aspects of waterflooding. Monograph series”, SPE, Richardson, TX 3, 1971.
[5] Jadhunandan P.P. & Norman R. Morrow, “Effect of wettability on waterflood recovery for crude oil-brine- rock systems”, SPE, pp. 40-46, Feb.1995.
[6] Zhou X. & Norman R. Morrow, “Interrelationship of wettability, initial water saturation, aging time, and oil recovery by spontaneous imbibitions and waterflooding”, SPE, pp.199-207, June, 2000.
[7] Watson W.W. & Boukadi F., Effect of surface area and pore size distribution on oil recovery at breakthrough, oil recovery at floodout, residual oil saturation and wettability, SCA 9007.
[8] Tong Z., Xie X., Norman R. Morrow, Scaling of viscosity ratio for oil recovery by imbibitions from mixed-wet rocks, SCA2001-21.
[9] Tie H., & Norman R. Morrow, Oil recovery by spontaneous imbibitions before and after wettability alteration of three carbonate rocks by a moderately asphaltic crude oil, SCA2005-11.
[10] Norman R. Morrow, Lim, H.T. & Ward, J.S., “Effect of crude oil induced wettability changes on oil recovery”, SPE Formation Evaluation, pp.89-103, Feb.1986.
[11] Tie H., & Norman R. Morrow, “Low-flood-rate residual saturations in carbonate rocks”, SPE10470, 2005 International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar.
[12] Al-Shuraiqi H.S., Grattoni C.A. & Muggeridge A.H., Numerical and experimental investigation into the effect of viscosity and injection rate on relative permeability and oil recovery, SCA2005-40.
[13] Kamath J. , Meyer R.F. & Nakagawa F.M., Understanding waterflood residual oil saturation of four carbonate rock types, SPE71505, presented at the 2001 SPE annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Sept. 30- Oct.3.
[14] Buckley, J.S. & Norman R. Morrow., “Characterization of crude oil wetting behavior by adhesion tests”, SPE/DOE 20263, April 1990.
[15] Norman R. Morrow, Tang G.O. & Xie X., “Prospects of improved oil recovery related to wettability and brine composition”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 20, pp.267-276, 1998.
[16] Tang G.O. & Norman R. Morrow., “Influence of brine composition and fines migration on crude oil/brine/rock interactions and oil recovery”, Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 24, pp.99-111, 1999.
[17] Sharma M.M. & Filoco P.R., “Effect of brine salinity and crude-oil properties on oil recovery and residual saturations”, SPE Journal, Vol.5, No.3, pp.293-300, Sept.2000.
[18] Yildiz H.O., Valat M. & Morrow N.R., “Effect of brine composition on recovery of an Alaskan crude oil by wa terflooding” J. Can. Pet. Technology, pp.26-31, no.38, 1999.
[19] Tang G.O. & Norman R. Morrow., “Salinity, temperature, oil composition and oil recovery by waterflooding”, SPE Reservoir Engineering, pp.269-276, Nov.1997.
[20] Zhang Y., Xie X. & Norman R. Morrow., “Waterflood performance by injection of brine with different salinity for reservoir cores”, paper number: SPE 109849, 2007.
[21] Buckley J.S. & Liu Y., “Some mechanisms of crude oil/brine/solid interactions”, Presented at the 4th Int. Symp. On evaluation of Reservoir Wettability and its Effect on oil Recovery, Montpellier, France, pp. 11-13, Sept.1996.
[22] Buckley J.S., Liu Y., Xie X. & Norman R. Morrow, “Asphaltenes and crude oil wetting – the effect of oil composition”, SPE Journal, No.2, pp. 107-119, June 1998.
[23] Anderson W.G., “Wettability literature survey – Part1: Rock/oil/brine interactions and the effects of core handling on wettability”, JPT, pp.1125-1149, Oct.1986.
[24] Cuiec L.E., “Restoration of the natural state of core samples”, SPE 5634 presented at the 1975 SPE annual
Technical Conference and Exhibition, Dallas, Sept. 28- Oct.1.
[25] Mungan N., “Certain wettability effects in laboratory waterfloods”, JPT, pp.247-252, Feb.1966.
[26] Tong, Z. & Norman R. Morrow., “Crude oil composition and the stability of mixed wettability in sandstones” CA2002-31.
[27] Tie H., Zhengxin T. & Norman R. Morrow, “The effect of different crude oil/brine/rock combinations on wettability through spontaneous imbibitions”, SCA2003-02.