شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از روش SGS در یکی از میادین جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین

2 دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده زمین شناسی

چکیده

برای شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی مانند تخلخل و اشباع آب در مخازن هیدروکربنی، از داده‌های چاه‌های حفاری شده (لاگ‌ها) استفاده می‌شود. با شبیه‌سازی پارامترهای پتروفیزیکی، یک دید سه‌بعدی از خصوصیات مخزنی به‌دست می‌آید که در ایجاد الگوهای جریانی مخزن نقش بسزایی دارد. همچنین با شبیه‌سازی این پارامترها، مکان‌های مستعد مخزنی شناسایی شده و در توسعه میادین هیدروکربنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعه حاضر، از روش شبیه‌سازی تخمین تصادفی Sequential Gaussian Simulation) SGS) که یک روش زمین آماری می‌باشد، برای تهیه مدل سه‌بعدی پتروفیزیکی مخزن سروک میدان نفتی آزادگان (واقع در جنوب غربی ایران) استفاده شده است. در این روش زمین‌آماری، با استفاده از پارامترهای پتروفیزیکی با مقادیر و مختصات معلوم، مقدار همان پارامتر در نقاط مجهول به‌دست می‌آید. در روش SGS از سلول‌ها یا بلوک‌هایی که دارای یک ارزش معین از انواع پارامترهای پتروفیزیکی می‌باشند، استفاده می‌شود. در نهایت پس از تعریف ساختمان مخزن و آنالیز داده‌های پتروفیزیکی، مدل‌های شبیه‌سازی شده با این روش برای 5 زون مخزنی سازند سروک در میدان نفتی آزادگان با دقت بالا برای پارامترهای تخلخل و اشباع آب به‌دست آمد. با اعمال حدود برشی مناسب، مکان‌های نفت ده مخرن در هر یک از زون‌ها و میانگین همه آنها در یک مدل واحد شبیه‌سازی شد. نتایج این مدل‌ها بیان‌گر این نکته است که بهترین زون مخزنی در سازند سروک، زون 3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Petrophysical Parameters Using SGS Method in One of Southwest Iranian Hydrocarbon Reservoirs

نویسندگان [English]

  • F. Shabani 1
  • GH. Bashiri 1
  • M. Keramati 1
  • M. Izadkhah 2
1 Reservoir Research Division, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
2 Tarbiyat Moallem University
چکیده [English]

Modeling of petrophysical parameters such as water saturation and porosity are the most important elements of reservoir characterization play a significant role in determination of flow units. In this study, petrophysical parameters of Sarvak reservoir in the Azadegan oil field are modeled using SGS method. In SGS method, cells or blocks with certain petrophysical values were selected and modeled in the Sarvak reservoir. Implementing cutoff values for water saturation and porosity, potential reservoir units of each zone were delineated and simulated. The model indicates high reservoir quality of zone 3 within the Sarvak formation in the Azadegan field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrophysical Parameters
  • SGS Method
  • Data Analysis
  • Simulated Models
منابع
[1] Caers J., Petroleum Geostatistics, Stanford University, 2005.
[2] Robinson A., Griffiths P., The Future of Geological Modeling in Hydrocarbon Development., 2th Ed., Geological Society, 2008.
[3] Clayton V., Geostatistical Reservoir Modeling, Oxford University Press, New York., 2002.
[4] Eisinger C.L., Jensen J.L., Data Integration, Petrophysics, and Geomodelling, University of Calgary, 1th Ed., 2009.
[5] Askari A.A., Karimi Gh., Shabani F., Bashiri G.R., Hashemi S.M., Keramati M., Integrated Study of The Fields in The Arvandan Area, RIPI, 2010.
[6] Peter J.D., Paulo J.R., Model-based Geostatistics, Springer Science, Library of Congress, 2007.
[7] Randen T., Mathematical Methods and Modelling in Hydrocarbon Exploration and Production (Mathematics in Industry), Schlumberger Stavanger Research., 2008.
[8] Soleimani B., Shabani F., Amiri Bakhtiar H., Haghparast G., “Fault effect at volumetric modeling in Shadegan Oil field using RMS software”, New York Science Journal, Vol. 1, No. 4, p. 36.,2008.
[9] Bahar A., Kelkar M., Journey from Well Logs/Cores to Integrated Geological and Petrophysical Properties Simulation: A Methodology and Application, SPE paper 39565, first presented at the SPE India Oil and Gas Conference and Exhibition, New Delhi, India,. 2000.
[10] Shabani F., Bashiri Gh., Izadkhah M., Application Geostatistical 3D modeling in determination of apt regions oil fields (case study; Azadegan oil field), 14th Intl. Oil, Gas & Petrochemical Congress, Tehran-Iran, 2010.
[11] Etminan A.H., Seifi A., An Improved Model for Geostatistical Simulation of Fracture Parameters and their Effects on Static and Dynamic Models, International Conference on Engineering Optimization, Rio de Janeiro, Brazil, 01 - 05 June 2008.
[12] حسنی‌پاک ع.، زمین‌آمار(ژئواستاتیستیک)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377.
[13] شعبانی ف.، مدل‌سازی سه بعدی مخزن آسماری میدان نفتی شادگان با استفاده از نرم‌افزار IRAP RMS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران، 1387.