بررسی رفتار جذبی نانو صفحات چارچوب فلز-آلی بر پایه کبالت در گوگردزدایی از مدل نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/دانشگاه اراک

10.22078/pr.2023.4983.3222

چکیده

خواص جذب چارچوب فلز- آلی بر پایه نانوصفحات یکنواخت کبالت [Co6(oba)6(CH3O)4(O)2]n·3DMF (TMU-11NP) برای حذف دی بنزوتیوفن (DBT) از مدل نفتی بررسی شده است. TMU-11NP را می توان به سرعت و به سهولت از طریق روش سونوشیمیایی سنتز کرد. اثر کاهش اندازه ذرات و افزایش مساحت سطح از 630 به m2/g 838 و نیز تغییر مورفولوژی از تجمع ذرات کلوخه ای به نانو صفحات منظم باعث افزایش در حداکثر میزان جذب DBT از 825 به 1666.6 میلی گرم بر گرم شده است. آزمایش انتخاب پذیری DBT در مقابل نفتالین (NA) به وضوح نشان می دهد که بخش اصلی جذب بر روی سایت های غیر اشباع در اطراف مراکز کبالت انجام می شود و برهمکنش های π-π بین پیوندهای آلی TMU-11 و حلقه آروماتیک DBT مسئول فرآیند گوگرد زدایی جذبی (ADS) نمی باشند و اثرات هم افزایی کاهش اندازه ذره و به دنبال آن، افزایش مساحت سطح و افزایش میزان دسترسی به مکان های کوئوردیناسیونی غیراشباع غیر فعال در اطراف یکی از مراکز کبالت و نیز مورفولوژی یکنواخت صفحه منجر به مشاهده چنین نتایجی شده است. همچنین، نانو ذرات Co3O4 حاصل از کلسینه کردن TMU-11NP ، کارآیی حذف DBT بالاتر (300 میلی گرم بر گرم) را در مقایسه با همتای تجاری خود (83 میلی گرم بر گرم) نشان می‌دهند. مکانیسم جذب DBT در حضور جاذب TMU-11NP بررسی شد و مشخص شد که از مدل لانگمویر تبعیت می کند. یافته‌های ما می تواند رویکرد جدیدی برای تولید جاذب‌ها با کارآیی مطلوب در کاربردهای عملی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the adsorption behavior of cobalt based metal-organic framework nanoplates in desulfurization of oil model

نویسنده [English]

  • Mohammad Yaser Masoomi
Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Arak University, Arak Iran
چکیده [English]

The adsorption properties of uniform nano-plate cobalt based metal-organic framework of [Co6(oba)6(CH3O)4(O)2]n·3DMF (TMU-11NP) for removal of dibenzothiophene (DBT) has been investigated. TMU-11NP can be obtained quickly and easily via sonochemical method. The effect of particle size reduction and enhancement of surface area from 630 to 838 m2/g and changing the morphology from the agglomeration of particles to regular nanoplates has increased the absorption capacity of DBT from 825 to 1666.6 mg/g. The selectivity test of DBT over naphthalene (NA) clearly shows that π-π interactions between organic linkers of TMU-11 and the aromatic ring of DBT are not responsible for the adsorption desulfurization (ADS) process. The synergistic effects of reducing the particle size and subsequently, increasing the surface area and increasing the accessibility of inactive unsaturated coordination sites around one of the cobalt centers, as well as the uniform morphology of the plates, have led to the observation of such results. Also, nano particles of Co3O4, obtained from calcination of TMU-11NP, show higher DBT removal performance (300 mg/g) compared to its commercial counterpart (83 mg/g). The adsorption mechanism of DBT in the presence of TMU-11NP adsorbent was investigated and it was found to follow the Langmuir model. Our findings may offer a new approach to producing adsorbents with preferable performance in practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal-organic framework
  • DBT
  • Removal
  • Desulfurization
  • Sonochemistry
  • Nano-plates
  • Cobalt