ساخت نانوپوشش برروی صفحات مسی به‌منظور بهبود انتقال حرارت در مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 مرکز توسعه علوم و فن‌آوری‌های نانوکربن، پردیس پژوهشی و توسعه صنایع پایین‌دستی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 گروه پژوهشی مواد غیر فلزی، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران

چکیده

مبدل‌های حرارتی صفحه‌ای به‌دلیل بالا بودن ضریب انتقال حرارت، به‌طور گسترده در صنعت مورد استفاده می‌باشند. در این تحقیق، مطالعات تجربی برروی صفحات شیاردار که به‌دلیل شیارهای روی سطح آن، میزان سطح انتقال حرارت و آشفتگی جریان بالاتری دارند، صورت گرفته است. نانوفین‌های دندریتی روی صفحات مسی در یک میکروکانال مبدل حرارتی سنتز و بررسی اثر رفتار بر ضریب انتقال حرارت صورت گرفت. سنتز نانوفین‌های دندریتی با استفاده از یک سلول شیشه‌ای استاندارد دو الکترودی با الکترود گرافیت به‌عنوان الکترود مرجع برروی شش صفحه شیاردار مسی به ابعاد cm 6/4 در cm 6/4 در یک میکروکانال مبدل حرارتی صفحه‌ای به‌روش رسوب‌نشانی الکتریکی انجام شد. نانوفین‌های مسی دندریتی پوشش داده شده برروی صفحات شیاردار از محلول الکترولیت متشکل از (CuSO4 (0.6M و (H2SO4 (0.4Mبا شدت جریان A/cm2 2/1 تا A/cm2 8/4 در مدت زمان s 300 رسوب‌نشانی شدند. مشخصه‌یابی سطح پوشش داده شده با روش میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM، و میزان چسبندگی این پوشش به سطح با روش طیف سنج جذب اتمی AAS، مورد بررسی قرار گرفت. میکروکانال مربوطه با امکان ورود دو سیال سرد و گرم، در یک سیستم با قابلیت بررسی میزان بهبود ضریب انتقال حرارت با اعمال پوشش‌های نانوفین‌های مسی نصب شد. در این سیستم آب به‌عنوان سیال چرخشی با دو ورودی به‌صورت گرم و سرد و دو خروجی به‌صورت گرم و سرد به‌صورت متقابل در میکروکانال انتخاب شد. دمای ورودی آب سرد C° 7 و دمای ورودی آب گرم در آزمایش‌های جداگانه برابر 45، 50 و C° 55 تنظیم شدند. ضریب انتقال حرارت در دو مرحله پیش از پوشش نانوفین‌های مسی و پس از اعمال پوشش اندازه‌گیری شد. اختلاف دمای اندازه‌گیری شده از C° 9/1 تا C° 8/4 اندازه‌گیری شد و افزایش ضریب انتقال حرارتی بین 40 تا 62% را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Nano Coating on Copper Plates to Improve Heat Transfer in Plate and Frame Heat Exchangers

نویسندگان [English]

  • Nazanin Abdi 1
  • mohamad Samipoorgiri 1
  • Alimorad Rashidi 2
  • Ashkan Zolriasatein 3
1 Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Nanotechnology Research Center, Faculty of Research and Development in Downstream Petroleum Industry, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
3 Non-Metallic Materials Research Department, Niroo Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Plate and frame heat exchangers are widely used in the industry due to their high heat transfer coefficient. In this research, experimental studies was carried out on corrugated plates, because the corrugations result in reducing the liquid turbulence to the counter current liquid flow and increasing heat transfer efficiency.  Dendritic nanofins were synthesized on copper plates in a heat exchanger microchannel and the effect of the heat transfer coefficient behavior was investigated. Synthesis of dendritic nanofins performed by a standard two-electrode glass cell with a graphite electrode as a reference electrode on six corrugated copper plates with dimensions of 4.6 cm ×4.6 cm in a plate heat exchanger microchannel by electrodeposition method. The dendritic copper nanofin array grew on the copper plates from electrolyte solution consisting of CuSO4 (0.6M), H2SO4 (0.4M) and an increasing current starting from 1.2 to 4.8 A/cm2 in 300 seconds. Characterization of the coated surface was performed by FESEM method, and the adhesion of this coating to the surface was investigated by AAS method. The microchannel designed with two hot and cold inlet fluids and it was installed in a system with the ability to check the improvement of the heat transfer coefficient by applying copper nanofins coatings. In this system, water was selected as a circulating fluid with two hot and cold inlets and two hot and cold outlets in the microchannel. The cold water inlet temperature was 7°C and the hot water inlet temperature was set at 45, 50 and 55°C in separate experiments. The heat transfer coefficient was measured in two stages before coating with copper nanofins and after coating. The measured increase in heat transfer coefficient between 40% and 62% as a result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate Heat Exchanger
  • Heat Transfer Coefficient
  • Electrodeposition
  • Surface Modification
  • Nanofin-arrays
[1]. Khan, T. S., Khan, M. S., Chyu, M. C., & Ayub, Z. H. (2010). Experimental investigation of single-phase convective heat transfer coefficient in a corrugated plate heat exchanger for multiple plate configurations, Applied Thermal Engineering, 30(8-9), 1058-1065, doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2010.01.021. ##
[2]. Abu-Khader, M. M. (2012). Plate heat exchangers: Recent advances. Renewable and sustainable energy reviews, 16(4), 1883-1891, doi.org/10.1016/j.rser.2012.01.009. ##
[3]. Jin, S., & Hrnjak, P. (2017). Effect of end plates on heat transfer of plate heat exchanger, International Journal of Heat and Mass Transfer, 108, 740-748, doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.11.106. ##
[4]. Martin, H. (1996). A theoretical approach to predict the performance of chevron-type plate heat exchangers, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 35(4), 301-310. ##
[5]. Islam, M. S., Xu, F., & Saha, S. C. (2020). Thermal performance investigation in a novel corrugated plate heat exchanger, International journal of heat and mass transfer, 148, 119095, doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.119095. ##
[6]. Abou Elmaaty, T. M., Kabeel, A. E., & Mahgoub, M. (2017). Corrugated plate heat exchanger review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, 852-860, doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.266. ##
[7]. Han, X. H., Cui, L. Q., Chen, S. J., Chen, G. M., & Wang, Q. (2010). A numerical and experimental study of chevron, corrugated-plate heat exchangers, International Communications in Heat and Mass Transfer, 37(8), 1008-1014, doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2010.06.026. ##
[8]. Habibishandiz, M., & Saghir, M. Z. (2022). A critical review of heat transfer enhancement methods in the presence of porous media, nanofluids, and microorganisms, Thermal Science and Engineering Progress, 30, 101267, doi.org/10.1016/j.tsep.2022.101267. ##
[9]. Wajs, J., & Mikielewicz, D. (2016). Influence of metallic porous microlayer on pressure drop and heat transfer of stainless steel plate heat exchanger, Applied Thermal Engineering, 93, 1337-1346, doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.08.101. ##
[10]. Święch, D., Palumbo, G., Piergies, N., Kollbek, K., Marzec, M., Szkudlarek, A., & Paluszkiewicz, C. (2023). Surface modification of Cu nanoparticles coated commercial titanium in the presence of tryptophan: Comprehensive electrochemical and spectroscopic investigations. Applied Surface Science, 608, 155138, doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.155138. ##
[11]. Murari, G., Nahak, B., & Pratap, T. (2023). Hybrid surface modification for improved tribological performance of IC engine components–a review, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 09544089221150718, doi.org/10.1177/09544089221150718. ##
[12]. Sheikholeslami, M., Gorji-Bandpy, M., & Ganji, D. D. (2015). Review of heat transfer enhancement methods: Focus on passive methods using swirl flow devices, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 444-469, doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.113. ##
[13]. Kabeel, A. E., Abou El Maaty, T., & El Samadony, Y. (2013). The effect of using nano-particles on corrugated plate heat exchanger performance, Applied Thermal Engineering, 52(1), 221-229, doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.11.027. ##
[14]. Wajs, J., & Mikielewicz, D. (2014). Effect of surface roughness on thermal-hydraulic characteristics of plate heat exchanger, Key Engineering Materials, 597, 63-74, doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.597.63. ##
[15]. Armstrong, M., Sivasubramanian, M., & Selvapalam, N. (2021). Experimental investigation on the heat transfer performance analysis in silver nano-coated double pipe heat exchanger using displacement reaction, Materials Today: Proceedings, 45, 2482-2490, doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.100. ##
[16]. Lin, H. Y., Wu, Y. L., Yang, K. S., Tseng, C. Y., & Wu, S. K. (2020, April). The effect of surface modification on heat transfer of heat exchanger, In Journal of Physics: Conference Series, 1500, (1), 012044, IOP Publishing, doi:10.1088/1742-6596/1500/1/012044. ##
[17]. Furberg, R., Palm, B., Li, S., Toprak, M., & Muhammed, M. (2009). The use of a nano-and microporous surface layer to enhance boiling in a plate heat exchanger, doi.org/10.1115/1.3180702. ##
[18]. Huang, M., Xie, L., Wang, Y., He, H., Yu, H., Cui, J., & Xiong, Y. (2023). Efficient uranium electrochemical deposition with a functional phytic Acid-Doped Polyaniline/Graphite sheet electrode by Adsorption-electrodeposition strategy, Chemical Engineering Journal, 457, 141221, doi.org/10.1016/j.cej.2022.141221. ##
[19]. Mirzaee, M., & Dehghanian, C. (2019). Synthesis of nanoporous copper foam-applied current collector electrode for supercapacitor. Journal of the Iranian Chemical Society, 16, 283-292. ##
[20]. Cengel, R. A. (2008). Introduction to thermodynamics and heat transfer. McGraw-Hill. ##
[21]. Idel’čik, I. E. (1966). Handbook of hydraulic resistance: coefficients of local resistance and of friction. Israel Program for Scientific Translations. ##
[22]. Cheng, L., Chang, Q., Chang, Y., Zhang, N., Tao, C., Wang, Z., & Fan, X. (2016). Hierarchical forest-like photoelectrodes with ZnO nanoleaves on a metal dendrite array, Journal of Materials Chemistry A, 4(25), 9816-9821, doi.org/10.1039/C6TA02764D. ##
[23]. Nikolić, N. D., Popov, K. I., Pavlović, L. J., & Pavlović, M. G. (2006). Morphologies of copper deposits obtained by the electrodeposition at high overpotentials. Surface and Coatings Technology, 201(3-4), 560-566, doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.12.004. ##
[24]. Mattarozzi, L., Cattarin, S., Comisso, N., Gerbasi, R., Guerriero, P., Musiani, M., & Verlato, E. (2013). Electrodeposition of Cu-Ni alloy electrodes with bimodal porosity and their use for nitrate reduction. ECS Electrochemistry Letters, 2(11), D58, doi: 10.1149/2.004311eel. ##
[25]. Qiu, R., Cha, H. G., Noh, H. B., Shim, Y. B., Zhang, X. L., Qiao, R., & Kang, Y. S. (2009). Preparation of dendritic copper nanostructures and their characterization for electroreduction, The Journal of Physical Chemistry C, 113(36), 15891-15896, doi.org/10.1021/jp904222b. ##
[26]. Bajpai, A. K., Bhatt, R., & Katare, R. (2016). Atomic force microscopy enabled roughness analysis of nanostructured poly (diaminonaphthalene) doped poly (vinyl alcohol) conducting polymer thin films, Micron, 90, 12-17, doi.org/10.1016/j.micron.2016.07.012. ##
[27]. Welz, B., & Sperling, M. (2008). Atomic absorption spectrometry. John Wiley & Sons. ##
[28]. Song, J., Wang, F., & Cheng, L. (2012). Experimental study and analysis of a novel multi-media plate heat exchanger, Science China Technological Sciences, 55, 2157-2162. ##
[29]. Doo, J. H., Ha, M. Y., Min, J. K., Stieger, R., Rolt, A., & Son, C. (2012). An investigation of cross-corrugated heat exchanger primary surfaces for advanced intercooled-cycle aero engines (Part-I: Novel geometry of primary surface), International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(19-20), 5256-5267, doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.05.034. ##
[30]. Naghash, A., Sattari, S., & Rashidi, A. (2016). Experimental assessment of convective heat transfer coefficient enhancement of nanofluids prepared from high surface area nanoporous graphene, International Communications in Heat and Mass Transfer, 78, 127-134, doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2016.09.004. ##
[31]. Park, Y., Park, H. K., Pusey, A., Hong, J., Park, J., Chung, B. J., & Kim, H. (2019). Heat transfer augmentation in two-phase flow heat exchanger using porous microstructures and a hydrophobic coating. Applied Thermal Engineering, 153, 433-447, doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.03.030. ##
[32]. Ghodrati, M., Mousavi-Kamazani, M., & Bahrami, Z. (2023). Synthesis of superhydrophobic coatings based on silica nanostructure modified with organosilane compounds by sol–gel method for glass surfaces, Scientific Reports, 13(1), 548. ##
[33]. Miljkovic, N., Enright, R., Nam, Y., Lopez, K., Dou, N., Sack, J., & Wang, E. N. (2013). Jumping-droplet-enhanced condensation on scalable superhydrophobic nanostructured surfaces. Nano letters, 13(1), 179-187, doi.org/10.1021/nl303835d.
[34]. Bonanno, A., Raimondo, M., & Pinelli, M. (2019). Use of nanostructured coating to improve heat exchanger efficiency, Factories of the Future: The Italian Flagship Initiative, 275-292. ##
[35]. Zhu, Y., Tso, C. Y., Ho, T. C., Leung, M. K., Yao, S., & Qiu, H. H. (2020). Heat transfer enhancement on tube surfaces with biphilic nanomorphology, Applied Thermal Engineering, 180, 115778, doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115778. ##
[36]. Oon, C. S., Kazi, S. N., Hakimin, M. A., Abdelrazek, A. H., Mallah, A. R., Low, F. W., ... & Kamanger, S. (2020). Heat transfer and fouling deposition investigation on the titanium coated heat exchanger surface. Powder Technology, 373, 671-680, doi.org/10.1016/j.powtec.2020.07.010. ##
[37]. Gusew, S., & Stuke, R. (2019). Pressure drop in plate heat exchangers for single-phase convection in turbulent flow regime: experiment and theory. International Journal of Chemical Engineering, 2019, doi.org/10.1155/2019/3693657. ##
[38]. Askari, S., Lotfi, R., Seifkordi, A., Rashidi, A. M., & Koolivand, H. (2016). A novel approach for energy and water conservation in wet cooling towers by using MWNTs and nanoporous graphene nanofluids. Energy conversion and management, 109, 10-18, doi.org/10.1016/j.enconman.2015.11.053. ##