تعیین رخساره‌های دیاژنزی براساس نگارهای پتروفیزیکی در مخزن ناهمگن سروک در یکی از میادین نفتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 هیئت علمی دانشگاه تبریز

4 شرکت مهندسی و توسعه میدان آذر

10.22078/pr.2023.5018.3236

چکیده

در این مطالعه فرایندهای دیاژنزی موثر بر کیفیت مخزن سروک در یکی از میادین فروبار دزفول از دیدگاه پتروگرافی و پتروفیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی مقاطع نازک تهیه شده از مغزه‌ها و خرده‌های حفاری و استخراج نگارهای مربوط به پدیده‌های دیاژنزی، مشخص گردید، فرایندهای دیاژنزی اصلی موثر بر مخزن سروک مشتمل بر سیمانی شدن، انحلال، دولومیتی شدن و تراکم می‌باشد. علاوه بر این، نگارهای پتروفیزیکی مورد مطالعه قرار گرفت و با ساخت نگار تخلخل ثانویه و نگار انحراف سرعت (VDL) تلاش گردید بخش‌های حاوی تخلخل‌های حفره‌ای از بخش‌های دیگر تشخیص داده‌شوند. پس از آماده‌سازی نگارهای مربوطه، جهت تعیین رخساره‌های الکتریکی دیاژنزی از نگارهای تخلخل مفید، تخلخل ثانویه، حجم کانی دولومیت و نگار انحراف سرعت استفاده گردید. بر این اساس، تعداد هشت رخساره دیاژنزی با استفاده از روش خوشه‌بندی تفکیکی گرافیکی (MRGC) تشخیص داده‌شد. این مطالعه نشان داد، دولومیتی شدن در برخی زون‌ها و رخساره‌ها اثر سازنده (مثل رخساره1) و در برخی دیگر اثر مخرب (مثل رخساره 2) بر روی کیفیت مخزنی داشته است. همچنین تخلخل ثانویه باعث گسترش رخساره‌های با کیفیت مخزنی بهتر شده است (مثل رخساره 6). عدم گسترش انحلال و دولومیتی شدن منجر به کاهش کیفیت مخزنی در برخی رخساره‌ها شده‌است (مثل رخساره‌های 3، 4 و 5). بخش-های با تخلخل کم، حاوی آثار تراکم (استیلولیت‌ها و رگه‌های انحلالی) بیشتری می‌باشد. براساس این مطالعه می‌توان با ساخت رخساره الکتریکی دیاژنزی فرایندهای مختلف دیاژنزی را طبقه‌بندی و گروهای سنگی با تاثیر مشابه دیاژنزی را ازهم تفکیک نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of diagenetic facies based on petrophysical logs in heterogeneous Sarvak reservoir in an Iranian oil field

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Rabbani 1
  • Vali Mehdipour 2
  • Ali Kadkhodaie Ilkhchi 3
  • Houman karkooti 4
  • Mohseen Shourab 4
1 Department of Petroleum Engineering, AmirKabir Unversity of Technologh
2 Department of Petroleum Engineering, AmirKabir University of Technology
3 Assistant Professor of Faculty of Natural Science/ Tabriz University
4 Sarvak Azar Engineering and Development Company (SAED)
چکیده [English]

In this study, the significant diagenetic processes in the Sarvak reservoir of an oil field located in the Dezful Embayment were studied from petrographic and petrophysical point of view. Therefore, after studying the thin sections provided by cores and cutting and preparing related diagenetic logs, it was determined that the main diagenetic processes affecting the reservoir quality include cementation, dissolution, dolomitization, and compaction. In addition, petrophysical logs were studied, and then porous zones were distinguished from other parts using VDL, SPI, and dolomite volume logs. Some input logs including secondary porosity, effective porosity, dolomite mineral volume, and VDL logs were used to determine diagenetic electrofacies. Accordingly, eight diagenetic facies codes were identified using the MRGC clustering method. This study indicates that dolomitization had both constructive (Facies 1) and destructive (Facies 2) effects on reservoir quality in different zones. Moreover, secondary porosity causes the development of high reservoir quality facies (Facies 6). Some facies (Facies 3, Facies 4, and Facies 5) have low reservoir quality due to a lack of developing dissolution and dolomitization. In addition, low porosity intervals include high compaction features (solution seam and stylolite). Based on this study, it is possible to construct diagenetic electrofacies indicating the different diagenetic processes and dividing rocks to related rock types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sarvak reservoir
  • dolomite
  • dissolution
  • electrofacies
  • diagenesis