بررسی تغییرات رخساره ای ، محیط رسوبی و فرایند های دیاژنزی موجود در مرزهای سکانسی سازند کنگان و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی، براساس طبقه بندی لوسیا، درمیادین سلمان و لاوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

4 دانشکده علوم طبیعی، گروه زمین شناسی، دانشگاه تبریز

5 معاون ریاست دانشکده نفت علوم تحقیقات تهران

6 کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، تهران، شرکت نفت فلت قاره ایران

10.22078/pr.2023.5051.3257

چکیده

سازند کنگان با سن تریاس بزرگترین ذخایر گازی در خاور میانه و جهان را دارا می باشد. این سازند در میدان سلمان (شامل 187 متر ضخامت در چاه 2SK-1 و 189متر ضخامت در چاه 2SKD-1) و در میدان لاوان (شامل 186 متر ضخامت در چاه LN-3)، همراه با توالی کربناته، آهک، آهک دولومیتی، دولومیت به همراه میان لایه های انیدریتی، مارن و شیل (در مرز کنگان) می باشد. طبق مطالعات میکروسکوپی در چاههای مذکور، تعداد 15 رخساره در قالب 4 کمربند رخساره ای سبخا، جزرومدی، لاگون و سد شناسایی شده است. بر اساس میکروفاسیس های شناسایی شده محیط رسوب گذاری این سازند را می توان یک رمپ کربناته از نوع هوموکلینال معرفی کرد. فرایند های دیاژنزی شناخته شده در سازند کنگان که بر روی کیفیت مخزنی موثر می باشند، عبارتند از: تراکم مکانیکی و شیمیایی، سیمان انیدریتی و کلسیتی به عنوان کاهش دهنده کیفیت مخزنی و انحلال، دولومیتی شدن و شکستگی را به عنوان افزایش دهنده کیفیت مخزنی نام برد. انواع تخلخل های مشاهده شده عبارتند از تخلخل های درون دانه ای، قالبی، فنسترال، حفره ای، درون ذره ای و حاصل از شکستگی. تغییرات عمودی رخساره ها نیز نشاندهنده 3 سکانس رسوبی رده سوم و 5 سکانس رسوبی رده چهارم در میدان سلمان و لاوان است. هر سکانس از دو دسته رخساره TST (دربرگیرنده رخساره های پهنه جزر و مدی، لاگون، پشت سد) وHST (دربردارنده رخساره های جزرومدی و سدی) در واحدهای مخزنی K1 و K2 است. مطالعه کیفیت مخزنی نیز با توجه به توزیع و تفکیک نمونه ها از لحاظ رخساره های دانه پشتیبان و گل پشتیبان، محیط رسوبی و اندازه بلورهای دولومیت در مقایسه با تخلخل های موجود و میزان تراوایی، نشاندهنده قرار گیری واحدهای مخزنی سازند کنگان درکلاس 1و 2 لوسیا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of facial changes, Sedimentary environment and diagenesis processes in sequence boundaries of Kangan Formation and it is effect on reservoir quality According to Lucia's classification, in Salman and Lavan fields

نویسندگان [English]

 • marjan mohammadi 1
 • Ali Kadkhodaie Ilkhchi 2
 • Hossain Rahimpour 3
 • Rahim Kadkodaie Illkhchi 4
 • mohsen aleali 5
 • Ahmad Yahyaei 6
1 1 Department of Geology, College of Basic Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Faculty of Natural Science/ Tabriz University
3 School of Geology, University College of Science, University of Tehran
4 Colleg of Natural Sciences, Department of Earth Sciences, Tabriz University
5 Vice President of Tehran Faculty of Petroleum Sciences and Research
6 Senior expert in stratigraphy and paleontology, Tehran, Iranian Continental Oil Company
چکیده [English]

Kangan formation with Triassic age, it has the largest gas reserves in the Middle East and the world. This formation is in Salman field (Including 187 meters of thickness in the 2SK-1 well and 189 meters of thickness in the 2SKD-1 well) And in Lavan field (including 186 meters of thickness in LN-3 well), and with the sequence of carbonate, limestone, Dolomite limestone, Dolomite with anhydrite Layer, Marl and shale (on the Kangan Formation). According to microscopic studies in the mentioned wells, 15 faces were identified which belong to four facies belts: Sabkha, Tidalflat, Lagoon and Shoal. Based on the identified microfacies of the sedimentation environment of this formation, a homoclinal carbonate ramp can be introduced. The known diagenesis processes in the Kangan formation, which are effective on the reservoir quality are: mechanical and chemical compaction, Anhydrite and calcite cement as a reservoir quality reducer and dissolution, dolomitization and fracturing can be mentioned as increasing reservoir quality. The types of porosity observed are: Intragranular porosity, Moldic, Fenestral, vuggy, Intraparticle, and fracture. The vertical changes of the facies indicate three third-order depositional sequences and five fourth-order depositional sequences in Salman and Lavan fields. Each sequence consists of two types of facies, TST (including intertidal, lagoon, back shoal) and HST (including intertidal and shoal) in reservoir units K1 and K2. Reservoir quality study also according to distribution and separation of samples of Grain Supporting and Mud supporting facies, sedimentary environment and the size of dolomite crystals, Compared to the available porosities and permeability, indicative placement Kangan Formation reservoir units in Lucia class 1 and 2.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kangan Formation
 • ramp
 • Diagenesis
 • Sequence stratigraphy
 • Reservoir quality
 • Lucia