بررسی تاثیرات کاتالیست های مختلف (استات ها) در تخریب شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات

چکیده

ضایعات بطری های نوشابه تهیه شده از پلی ایتلن ترفتالات (PET) پس از یک سری عملیات فیزیکی شامل جمع آوری،  شستشو، خشک کردن و خردکردن،   به وسیله اتیلن گلایکول درحضور کاتالیست های مختلف مثل استات های روی ، منگنز،کبالت وسرب در نقطه جوش اتیلن گلایکول(oC 198)،تحت فشار اتمسفری گاز ازت در مدت حداکثر 8 ساعت به ترکیبات ساده ای تبدیل شدند. ماهیت ترکیبات حاصل، عمدتا  با پایه هیدروکسی ترفتالات(BHET)  بودکه  توسط روش شیمیایی  و  نیز  به  روش های  دستگاهی با DSC,DTG و IR مشخص شد .
 

عنوان مقاله [English]

Investigation Effects of Different Catalysts and Ethylene Glycol (EG) on Chemical Degradation of Poly (Ethylene Terehpthalate) (PET)

چکیده [English]

PET wastes from post consumer bottles can be chemically degraded into some compounds such as oligomers and some monomers such as bishydroxy ethyl terephthalate(BHET)by some catalysts(Zn, Co, Pb and Mn acetates) in ethylene glycol at 189 oC under N2 atmospheric pressure.
The compounds obtained in the chemical depolymerization can be used as plasticizers in paint, fibbers, rubbers and plastic industries. One of the most important compound obtained in this process is BHET which can be used as a monomer for production of some special polyester grades, epoxy resins, polycarbonate and polyureatanes.Characteristic properties of the products were studied by some instrumental techniques such as IR, TGA and DSC

 

1- فاضلی. فواد، "بسته بندی خانواده پلی اتیلن ترفتالات"، مجله پلاستیک، جلد 11، شماره 6، ص 104- 93، مرداد 1375.
2-  ارومیه ای. عبدالرسول، "بازیافت پلاستیکی"، مجله شیمی و توسعه، شماره اول، 80-58، اردیبهشت 1379.
[3] Lund, H.F, The Mc Graw Hill Recycling Hand book, Mc Graw  Hill , NY, 1993, Chap14.
[4] Pusztaszeri, S .F. “Method for Recovery of Terephthalic acid from Polyester Scrap” US
      Pat 1982 , 4355175. 
[5] Billmeyer, F. W. Textbook of polymer Science, John Wiley and Sons; NY, 1984.        
[6] Yoshioka, T; Sato, T.; Okuwaki, A.“ Hydrolysis of Waste PET by Sulforic Acid at
      1500C for a Chemical Recycling” J. Appl. Polym. Sci . 1994, 52, 1353-1355.
[7] Chen, J.Y.; Ou, C. F.; Hu, Y. C.; Lin, C.C “De Polymerization of Poly ( ethylene –
       terephthalate ) Resin Under Pressure” J. Appl . Polym . Sci. 1991, 42, 1501-1507
[8] Mandori, J.W.“Depolymerization of Condensation Polymers” U.S. Pat. 1986, 4605762.
[9] Vaida , U.R. and Nadkarni. V.M.; Unsaturated Polyesters from PET Waste: Kinetics of
      Polycondensation “ , J. Appl. Polym. Sci 1987, 34, 235-245.
[10] Campanelli, J. R.; Kamal, M . R. ; Cooper , D.G .“ A Kinetic Study of the  Hydrolytic
       Degradation of Polyethylene Terephthalate at High Temperature ”J . Appl . Polym . Sci.
       1993 , 48 , 443-451.
[11] Torres, J.; Robin,J.; Boutevin, B.“ Study of Thermal and Mechanical Properties
         Recycled Poly (ethylene terephthalate)” Eur. Polym. J.  2000, 36, 2075-2080.
[12] Than,V.H.;Guyot,A.; Nguyan,T.P.; and Moline, P.“Thermal Degradation Studies of
        Terephthalate Polyester” ; Polym. Deg.Stab.; 1995. 49, 331-447.
[13] Urbanski, J.;Czerwinski,W.; and Janika,K. in Handbook of Analysis of Synthetic
        polymers and Plastics, Ellis Harwood, Chichester, U.K., 1977, chap. 8.